דלג אל

לקראת בגרות - כיתה י

לקראת בגרות

מפנים מבט לעבר העתיד: רוקמים חלומות, תכניות ומחויבויות- לקראת אזרחות וקבלת תעודת זהות, לקראת קריאה להתייצבות לשירות משמעותי ולקראת כניסה לעולם העבודה.

שיוך לכיתות ונושאים מרכזיים בתוכנית הלימודים

כיתה
נושא מרכזי
{{m.label}}{{$last ? '' : ', '}}

פעילויות לתלמידים

חזרה לראש הדף
כיתה י  לקראת קבלת תעודת הזהות מבררים המשתתפים את מאפייניה של הזהות האישית ומשמעות קבלת תעודת הזהות כאזרחי המדינה לעתיד.  > למצגת הפעילות  מבנה הפעילות אישי במליאה – המשתתפים מכינים כרטיס ביקור אישי בתוך מצגת שיתופית ודנים במאפיינים של כרטיסי הביקור. בקבוצות – כל משתתף בקבוצה מקבל איור קבלת תעודת זהות בשבילי... וממלא אותו, וחברי הקבוצה דנים בנושאים שעולים באיורים. במליאה – הסתכלות על התמונה הכיתתית המתקבלת לגבי החשיבות של קבלת תעודת זהות וההבדלים בין תעודת הזהות הרשמית לבין כרטיס הביקור האישי שה

כיתה י

לקראת קבלת תעודת הזהות מבררים המשתתפים את מאפייניה של הזהות האישית ומשמעות קבלת תעודת הזהות כאזרחי המדינה לעתיד.

> למצגת הפעילות

מבנה הפעילות
אישי במליאה – המשתתפים מכינים כרטיס ביקור אישי בתוך מצגת שיתופית ודנים במאפיינים של כרטיסי הביקור.
בקבוצות – כל משתתף בקבוצה מקבל איור קבלת תעודת זהות בשבילי... וממלא אותו, וחברי הקבוצה דנים בנושאים שעולים באיורים.
במליאה – הסתכלות על התמונה הכיתתית המתקבלת לגבי החשיבות של קבלת תעודת זהות וההבדלים בין תעודת הזהות הרשמית לבין כרטיס הביקור האישי שהוכן בראשית הפעילות.

חומרים למורה
פעילות במצגת, הנחיות למנחה, קובץ פעילות בוורד, איור, קטע להקראה מדברי יאיר לפיד, הנחיות להכנת מצגת שיתופית.

המדינה ואני - ממלכתי, חמ"ד

כיתה י

בפעילות מבררים התלמידים מצד אחד את המחויבות שלהם כאזרחים במדינת ישראל ומצד שני את מחויבותה של המדינה כלפיהם.

> למצגת הפעילות

מבנה הפעילות
אישי – כל משתתף מציין שלוש זכויות ושלוש חובות של האזרח בעיניו.
בקבוצות – חברי הקבוצה בוחרים את שלוש חובות ושלוש זכויות המוסכמות על חברי הקבוצה.
במליאה – דיווח הקבוצות ודיון בחשיבותן של זכויות וחובות. חלוקת דף ציטוטים לכל משתתף ודיון במהות הקשר שבין האזרח למדינה בישראל.

חומרים למורה
פעילות במצגת, הנחיות למנחה, קובץ פעילות בוורד, טבלה "מצפים לקבל מהמדינה/צריכים לתת למדינה", ציטוטים.

הנוער של היום

כיתה י

בפעילות זו דנים המשתתפים במאפייני הנוער היום ובמידת הרלוונטיות של מאפיינים אלה לנכונותם לשירות משמעותי.

> למצגת הפעילות ולסרטון

מבנה הפעילות
במליאה – צפייה בסרטון על מאפייני הנוער ורישום המאפיינים.
בקבוצות – מילוי טבלת המאפיינים ובירור ההשפעה של המאפיינים שצוינו על הנכונות לשירות משמעותי.
במליאה – דיון בערכים המעודדים שירות משמעותי אז והיום, ובמאפייני הנוער שעשויים לתרום לשרות משמעותי.

חומרים למורה
פעילות במצגת, הנחיות למנחה, קובץ פעילות בוורד, סרטון הנוער של היום, טבלת מאפיינים.

המפעל של כולנו - ממלכתי, חמ"ד

כיתה י

השירות בצה"ל הוא ביטוי למחויבות לחברה. בפעילות נבחנת תפיסתם של בני הנוער לגבי אזרחות פעילה ובכלל זה השירות בצה"ל.

> למצגת הפעילות

מבנה הפעילות
אישי במליאה – כל משתתף יספר היכן הוא מבצע את ההתנסות האישית שלו במסגרת התכנית להתפתחות אישית ולמעורבות חברתית, ועל מי לדעתו ההתנסות הזאת משפיעה.
המשתתפים ידונו על התמונה הכיתתית העולה מהתשובות ומהם מעגלי ההשפעה שזיהו.
בזוגות / קבוצות – בחירת היגדים ודיון בקשר שבין ההיגדים להתנסות במעורבות החברתית.
במליאה – הצגת ההיגדים והנימוקים לבחירתם על ידי הזוגות / הקבוצות. דיון בחשיבות המעורבות החברתית לעידוד אזרחות פעילה, והקשר שבין אזרחות פעילה לשירות הצבאי.
לסיכום – דיון והתייחסות לרעיון המפעל המשותף המוצג בקטע מדבריה של רות גביזון.

חומרים למורה
פעילות במצגת, הנחיות למנחה, קובץ פעילות בוורד, טבלה "השפעת ההתנסות במעורבות חברתית", היגדים.

מוסר עבודה - ממלכתי, חמ"ד

כיתה י

בפעילות מבררים המשתתפים מהו מוסר עבודה בעיניהם ואת מידת מימושו בחברה הישראלית.

> לפעילות

מבנה הפעילות
אישי במליאה – כל משתתף מקבל סיפור דילמה ומתייחס לשאלות ומציג נימוקים לעמדתו.
בקבוצות – חלוקה לקבוצות על פי העמדות בשלב האישי. בחירה של שלושה נימוקים להצגה במליאה.
במליאה – הצגת הקבוצות ודיון במליאה באמצעות שאלות הבהרה.

חומרים למורה
מערך פעילות בוורד, סיפור דילמה, שאלות הבהרה לדילמה, הגדרות.

נוער יוצא לעבודה – לקראת הקיץ שיגיע - ממלכתי, חמ"ד

כיתה י

מטרות הפעילות: לזהות מהן הציפיות של בני הנוער מעבודה ואילו צרכים אישיים מניעים אותם לצאת לעבודה בחופשה, להבין את התרומה הערכית הגלומה ביציאה לעבודה.

> לפעילות

מבנה הפעילות
שלב א' – אישי: בחירת משרה וזיהוי הצרכים האישיים
שלב ב' – קבוצתי: שיתוף בבחירה ובשיקולי הדעת ויצירת סדרי עדיפויות
שלב ג' – במליאה: כל קבוצה תציג את שיקולי הדעת החשובים בעיני חבריה. דיון מסכם.

חומרים למורה
לוח דרושים, כרטיסייה אישית – נימוקים לבחירה, מסמך דוגמה למיון השיקולים והמניעים 

העבודה היא חיינו - ממלכתי, חמ"ד

כיתה י

הפעילות נועדה לבחון תפיסות ואמונות ביחס לערך העבודה ולהכיר בערך העבודה ובהשפעתה על חיי הפרט ועל דמותה של החברה.

> לפעילות

מבנה הפעילות
שלב א' – במליאה: האזנה לשירי עבודה והתייחסות לערכים העולים בשיר לגבי עבודה. המשתתפים מתבקשים לעמוד ליד שלט המבטא את משמעות העבודה ושעימו הם מזדהים.
שלב ב' – קבוצתי: כל קבוצה מקבלת דף מקורות ושאלות לפי השלט שבחרה ומגבשת את עמדתה בעזרתו.
שלב ג' – במליאה: כל קבוצה מציגה את עמדתה לפני המליאה ומנסה לשכנע את חברי הקבוצות האחרות לעבור אליה. המשתתפים רשאים לעבור מקבוצתם לקבוצה שטיעוניה שכנעו אותם. דיון לסיכום הפעילות.

חומרים למורה
קטעי שירים, דפי מקורות ושאלות

הצבת יעדים אישיים בעזרת הכלי SMART – ממלכתי, חמ"ד

כיתה י

בשיעור זה התלמידים יבינו את החשיבות שבהגדרת יעד ברור ובר השגה כאמצעי הכרחי להשגת היעד וירכשו מיומנות השימוש בכלי SMART לניסוח יעדים אישיים.

> לפעילות ולסרטון

מבנה הפעילות
שלב מליאה 1 – צפייה בסרטון על תהליך שיקומו של חייל אמריקאי בזכות כוח רצון ונחישות.
שלב עבודה בזוגות – שיח אודות יעדים אישיים.
שלב מליאה 2 – הקניית מיומנות השימוש בכלי SMART להצבת יעדים ברורים וברי השגה (בעזרת המצגת המלווה).
שלב אישי – התלמידים מנסחים לעצמם יעדים אישיים באמצעות הכלי SMART.
שלב סיכום במליאה – שיח רפלקטיבי על התהליך.

חומרים למורה
פעילות בקובץ pdfסרטוןמצגת מלווה.

הצבת יעדים אישיים בעזרת מודל  SMART -  تحديد الأهداف الشخصيّة بواسطة الأداة SMART

للصفّ العاشر

سيدرك الطلاب مِن خلال هذا الدرس أهميّة أن يكون الهدف واضحًا وفي متناول اليد، فهذا ضروريّ لتحقيقه. سيكتسب الطلاب أيضًا مهارة استخدام الأداة من أجل صياغة الأهداف الشخصيّة.

> إلى الفعّاليّة

شرائح العرض، الدرس في ملف pdf

مبنى الدرس
العمل بأزواج- إجراء محادثة حول الأهداف الشخصيّة.
العمل في المجموعة الكاملة- إكساب الطلّاب مهارة استخدام الأداة SMART، لتحديد أهدافٍ واضحة وفي متناول اليد (مِن خلال الاستعانة بشرائح العرض المرفقة).
العمل بشكل ذاتيّ- يقوم الطلّاب بصياغة أهداف شخصيّة بواسطة الأداة SMART.
التلخيص في المجموعة الكاملة- إجراء محادثة حول السيرورة.

וְזָכַרְתָּ אֶת ה' אלוקיך כִּי הוּא הַנֹּתֵן לְךָ כֹּחַ לַעֲשׂוֹת חָיִל – חמ"ד

כיתה י

הפעילות נועדה להתוודע אל מקורות הרואים בשירות בצה"ל מצווה ולחזק את המוטיבציה לשירות בצה"ל לפי תפיסת עולם ציונית דתית.

> לפעילות ולסרטון

מבנה הפעילות
שלב א' – במליאה: צפייה בסרטון ודיון בשאלות
שלב ב' – קבוצתי: כרטיסי מקור ומשימה אישית להצגה בקבוצה
שלב ג' – במליאה: שיתוף במליאה.

חומרים למורה
כרטיסי מקור ומשימה אישית, סרטון: הקונפליקט בין החרדים לכיפות הסרוגות | טיפול זוגי במקום שנאת חינם?

למה לשרת? מימוש עצמי ושליחות – חמ"ד

כיתה י

תפיסת העולם היהודית גורסת כי שליחותו של אדם בעולם כרוכה במימוש הכוחות והכישורים הייחודים לו. מטרת הפעילות לסייע לבת המועמדת לשירות לאומי להבהיר לעצמה את יחסה העקרוני לשירות. עוד היא נועדה לחשוף אותה למתח המתעורר בשנת השירות בין הרצון להגשים מטרות פרטיות לרצון להגשים מטרות כלליות ולהגיע אל ההבנה ששירות משמעותי דורש איזון בין הרצונות.

> לפעילות: למה לשרת? - מימוש עצמי ושליחות

מבנה הפעילות
הפעילות נעשית בשלושה מפגשים:
מפגש ראשון: בירור אישי – משמעות השירות הלאומי והמתח בין מימוש עצמי לתרומה לַכלל
מפגש שני: בירור ולימוד – מי אני? מימוש עצמי ושליחות – הֲיֵלְכוּ שניהם יחדיו? לימוד מונחה
מפגש שלישי: גם וגם, מימוש צרכים אישיים בשנת שירות לטובת הכלל – איתור צרכים אישיים על פי פירמידת הצרכים של מאסלו (Maslow), שו"ת בשליחות.

חומרים למורה
דפי משימה אישית, דף לימוד, דף משימה קבוצתית

המדינה שאני רוצה לחיות בה – משחק מפלגות

כיתה י

המשתתפים בפעילות מתנסים בהליכים של הקמת מפלגה במערכת דמוקרטית. הם מתבקשים לנקוט עמדה בכמה תחומים עקרוניים המשקפים את דמותה הרצויה של המדינה, מגבשים מפלגות, מנסחים הצעות חוק ומנסים לשכנע בצדקת דרכם.

> לפעילות

מבנה הפעילות
קבוצתי – המשתתפים מתחלקים לקבוצות ויוצרים מפלגות עם שם וסיסמה והצעת חוק.
מליאה – המפלגות מציגות את מצען ומתקיימת הצבעה על הצעות החוק. בדיון המסכם תיעשה השוואה בין התהליך שעברו המשתתפים לתהליכים המתקיימים במדינה.

אבני הדרך שלי – חמʺד

פעילות שעיקרה דיון בנושאים הקשורים בהתנדבות וקביעת מטרות ההתנדבות של המשתתפות בתוכנית ʺהתפתחות אישית ומעורבות חברתיתʺ בכיתה י'

> לפעילות

מבנה הפעילות

שלב א' – אישי במליאה: שאלון, דיון ונקיטת עמדה בנוגע לערכים מנחים
שלב ב' – קבוצתי: כרטיסי משימה
שלב ג' – במליאה: הצגת הקבוצות ושאלות דיון

חומרים למורה

נספח 1: דף שאלון אישי, נספח 2: רשימת ערכים, נספח 3: ציור של אבני דרך, נספח 4: כרטיס משימה קבוצתי

מעורבות חברתית ואחריות אישית לפי חזון החמʺד

מעורבות חברתית ואחריות אישית הן חלק מתפיסת עולמו ומאורח חייו של יהודי מאמין המחויב לקיום מצוות והמעורב בקהילה, בעם ובמדינה. הפעילות בוחנת את הקשר בין המושגים ʺמעורבות חברתיתʺ וʺאחריות אישיתʺ.

> לפעילות

מבנה הפעילות

שלב א' – במליאה: הקראת חזון החמ"ד והתייחסות לחוויית המשתתפות בנוגע לחזון. המנחה יפזר כרטיסי ביטויים ויבקש מהמשתתפות לבחור ביטוי שאליו הן מתחברות.
שלב ב' – אישי במליאה: המנחה יבקש מהמשתתפות 'לחלום' על רעיון שהיו רוצות להביא למימוש במגוון תחומים.

חומרים למורה

נספח 1: חזון החמ"ד כמספר המשתתפות , נספח 2: מילים וביטויים מתוך חזון החמ"ד כתובים על כרטיסיות

על חסד ועל נתינה – חמʺד

"על שלושה דברים העולם עומד, על התורה ועל העבודה ועל גמילות חסדים" (אבות א, ב). עזרה לזולת היא אחת המצוות הנעלות שבתורה. מטרת הפעילות לטפח מעורבות חברתית ועשיית חסד בקהילה, בסיס להכנת המשתתפות לשירות משמעותי בעתיד.

> לפעילות: על חסד ועל נתינה

מבנה הפעילות

שלב א' – במליאה: שיח על מה חשים כשנעזרים באחרים ומקבלים מהם דבר מה לעומת מצבים שבהם נותנים לאחרים ומסייעים להם
שלב ב' – קבוצתי: כל קבוצה תתבקש לבחור טקסט מתוך רשימת הצעות ותידרש לעצב 'תמונת נתינה או קבלה' לפי פרשנות הטקסט.
שלב ג' –סיכום במליאה: הצגת התוצרים וצפייה בסרטון

חומרים למורה

 נספח 1: הצעות לשירים, להיגדים ולקטעים שעוסקים בנתינה ,  נספח 2: סרטון על מתנדבים

אזרחות ישראלית: ביטוי מעשי של ראשית צמיחת גאולתנו – חמʺד

הפעילות עוסקת במשמעות החשובה של קבלת תעודת זהות, בחשיבות תרומתם של בני נוער לקהילה ובחיזוק תחושת השייכות של המשתתפות למדינה מתוך הבנת חשיבותה של אזרחות פעילה בחברה הישראלית.

> לפעילות

מבנה הפעילות

שלב א' – במליאה: שיח ודיון בנוגע לתחושות לקראת קבלת תעודת זהות
שלב ב' – קבוצתי: כל קבוצה תקבל כרטיס משימה קבוצתית ותבצע את המשימה
שלב ג' – סיכום במליאה: דיווח הקבוצות, הקרנת סרט ודיון

חומרים למורה

נספח 1: כרטיס משימה קבוצתי , סרט הקהל למען ציון , קליפ ערבות הדדית עכשיו , קליפ "מה עשית היום", אהרן רזאל

מצביע  משפיע

בפעילות בוחנים המשתתפים עמדות שונות בנושא האם לאפשר הצבעה בבחירות לכנסת לישראלים השוהים בחו"ל, ודנים בחשיבות של זכות ההצבעה על אזרחות פעילה ומעורבת.

חזרה לראש הדף

סרטונים

להיות ישראלי-הדור האחרון
להיות ישראלי-הדור האחרון
הכי ישראלי - התקווה 6
הכי ישראלי - התקווה 6
בני נוער על הנוער של היום
בני נוער על הנוער של היום
שפת גוף
שפת גוף
אחלה שיעור
הכנתם לכיתה שיעור
מקורי ומעניין?
אל תשמרו אותו לעצמכם.
שתפו אותנו!
המרחב הפדגוגי

 נא למלא שדה זה

אולי תתעניינו גם ב...

פורטל זה נבנה עבור מורים ונועד לשימוש צרכי חינוך בלבד. העמוד מכיל קישורים לאתרים חיצוניים שאינם אתרי משרד החינוך. תוכן אתרים אלה וכל המוצג בהם (לרבות פרסומות) הינו באחריות בעלי האתרים בלבד. אם נתקלתם בבעיה כלשהי או שיש לכם הצעות או הערות בנוגע לתוכן, באפשרותכם לפנות אלינו בקישור זה.