דלג אל

שאלות נפוצות

חזרה
שאלות נפוצות

שאלות נפוצות בהוראת הביולוגיה

הוראה המפרטת את התנאים לקבלת רישיון לעיסוק בהוראת הביולוגיה, את ההשכלה הנדרשת מן המועמד לעיסוק בהוראת הביולוגיה ואת הקורסים הבסיסיים בהשכלה הדרושים לשם קבלת רישיון להוראת המקצוע.

רישיונות להוראת ביולוגיה - חוזר מנכ"ל עח/10

חזרה לראש הדף

מבוא לביולוגיה

כן. המורה יכול לבחור ללמד מבוא לגוף האדם או פרקים נבחרים בביולוגיה. כפי שצוין בחוזר מנכ"ל: "לתלמידי החינוך הטכנולוגי תיחשב הלמידה כיחידה ראשונה מתוך ההרחבה המחויבת במסלול זה". ההערכה תהיה פנימית ותיעשה על ידי מורה הכיתה.

כן, ניתן לבחור תוכן ביולוגי אחר. ביולוגיה של גוף האדם הוא נושא מתוך תכנית הלימודים של המתמחים וחלק מה- 15 ש"ש לימוד. המבואות נלמדות ב- 3 ש"ש נוספות.

יש לפנות אל הפיקוח על הביולוגיה או אל מפקח בית הספר.

יש לבחור לפחות שני נושאים מתוך הארבעה המוצעים ( מיקרואורגניזמים בדגש על מחקרים פורצי דרך, התנהגות בעלי חיים, התפתחות, רבייה ותקשורת בצמחים, אבולוציה כאן ועכשיו).

כן. מורים מוזמנים לפתח נושאים אחרים למבוא זה שאינם חופפים לנושאים מתוך תכנית הלימודים (באישור המפמ"ר). שימו לב גם לחלופה הנוספת - קורס "מה הצמח יודע" (MOOC).

לא. דרך ההיבחנות תיקבע על ידי המורה/בית ספר.
דרך ההיבחנות תיקבע על ידי המורה, בית ספר.

הציונים ידווחו ישירות לאגף הבחינות. הנחיות על כך יינתנו על ידי האגף.

חזרה לראש הדף

מתמחים בביולוגיה

תלמיד מתמחה בביולוגיה, יקבל במהלך השנים בהם לומד את ההתמחות 15 ש"ש (בנוסף למבוא למדעים שאותו למד). חלוקת השעות במהלך הלימודים ספציפית לביה"ס ותלויה בגורמים כמו – מתי התחילה ההתמחות ומתי תהיה ההבחנות במעבדה ובמבחן העיוני.

כדי להפחית עומס אפשר לקיים את בחינת המעבדה או את הבחינה העיונית בכיתה י"א. אנו ממליצים שהביוחקר יעשה עד דצמבר י"ב. אפשר לקיים את הסיור האקולוגי בכיתה י' ולכתוב את הדו"ח. על פי ההחלטה דרך ההתארגנות תהיה שונה.

עבודת חקר- ביוחקר וסיור אקולוגי. הנחיות והצעות למרכיב זה התפרסמו בתחילת שנה"ל תשע"ו באתר המפמ"ר. החל מקיץ תש"ף דיווח ציוני ההערכה הבית ספרית תעשה באפליקציה. יש לפנות לרכזי בחינות הבגרות בבית הספר לפרטים נוספים.

כן. ההחלטה היא של המורה. עליו לבנות רצף הוראה מתאים.

לא. תתקיימנה שתי בחינות חיצוניות בלבד. האחת בחינת מעבדה והשנייה בחינה בנושאים העיוניים. הליבה וגם נושאי העמקה יהיו באותו שאלון.

לא. הבחינה היא בית ספרית והערכה תיעשה על ידי המורה כמפורט: 30% הערכה בית ספרית: עבודת חקר- ביוחקר וסיור אקולוגי. הנחיות והצעות למרכיב זה התפרסמו בתחילת שנה"ל תשע"ו באתר המפמ"ר. החל מקיץ תש"ף דיווח ציוני ההערכה הבית ספרית תעשה באפליקציה. יש לפנות לרכזי בחינות הבגרות בבית הספר לפרטים נוספים.

הבחינה המתוקשבת, סמל שאלון. 043387 מהווה חלופה לשאלון 043381 (עיוני) מבנה השאלון מפורט בקטגוריה בחינות בגרות.

לא. אין שינוי בגמולי הבגרות בביולוגיה למורים המגישים 5 יח"ל. מורה מקבל 3.5 ש' + 2% עבור הבחינה החיצונית (עיוני + מעבדה) ו 1.5 ש' עבור הביוחקר. סימוכין ניתן למצוא בטבלה אשר נמצאת ב"חוזר לבעלויות תשע"ה/2"

תוכנית היבחנות חדשה בבחינות הבגרות בחטיבה העליונה

ניתן למצוא את הטבלה בנושא גם באתר ארגון המורים - זכויות המורה - טבלת זכאות לגמול בגרות.

כן, עליו להיבחן בשאלון 043371 - הזהה בתכנים לשאלון הבחינה העיונית (שאלון 043381).

כאן קיימות שתי אפשרויות: תלמיד שלא יסיים את ההערכה הבית ספרית יירשם לו בתעודה 3 יח"ל. הסמל הראשי לאותו תלמיד יהיה 043380. סמל זה מורכב משתי הבחינות החיצוניות.

האפשרות השנייה היא שהתלמיד יבחן עם סיום לימודיו בבחינה חיצונית עיונית. סמל שאלון 043282, בנושאים התנהגות בעלי חיים ומזרע לזרע.

 

פירוט ניתן למצוא בדף חלופה לציון בית ספרי.

 

בחינה העיונית 55% , בחינת המעבדה 15% והערכה בית ספרית 30%.

מומלץ להתחיל את עבודת החקר בכיתה י"א ולסיים את העבודה וההערכה בסוף השליש הראשון/המחצית הראשונה של כיתה י"ב. עבודת החקר היא שיאו של תהליך שקודמת לו חשיפה למגוון ניסויים ולהתנסות בחשיבת חקר ולכן רצוי לא להיבחן כבר בכיתה יא' כמו כן לא מומלץ להעביר ציוני ביוחקר בכתה י"א, שכן לא ניתן לשנות אותם, גם אם התלמיד משפר את התוצר. יש לוודא שהתלמיד בצע גם את חלק הסיור הכלול בביוחקר.

ניתן לחלק את הכיתה למספר קבוצות שיעסקו בנושאים דומים. כיוון שנדרש זמן קצר לביצוע חלק מהעבודות, ניתן לחלק את הכיתה לתת קבוצות, כאשר המורה יעבוד בכל תקופה רק עם חלק מהתלמידים.

יש לשקול יום ושעה במערכת לצורך הדרכה קבוצתית.

 

לשיעורים בתחילת היום או בסוף היום ניתן להזמין רק חלק מהתלמידים.

ניתן להזין את הציון משנפתחה המערכת (למועדי החורף), במידה וסיים את תהליך ההערכה עד תומו. המערכת תיפתח במועד מאוחר יותר וניתן יהיה להזין את הציונים עד תאריך שנקבע בחוזר השנתי העוסק בבחינות הבגרות.

יש להזין את "ציון הבחינה" - בציון סופי בלבד ללא פרמטרים. על בית הספר לתעד את התהליך הפדגוגי שהביא לציון, וזאת לצורך פיקוח, בקרה ומעקב. טופס זה ימולא ויועבר לתחנת הקליטה.

בתי הספר ללא הכרה אינם רשאים לתת את הציונים בחלק של ההערכה הבית ספרית (30%).
על בתיה"ס חדשים המבקשים להיבחן בבחינות בגרות לפתוח תיק היבחנות באגף הבחינות עם קבלת רישיון בית ספרי, ללא קשר להליך בקשת ההכרה. ללא פתיחת תיק לא יוכלו לבחון את תלמידיהם. לפרטים יש לפנות לגב זהבה סינה באגף הבחינות.

1. יש לרשום ציון אחד - סופי, בטופס לאגף הבחינות (שנשלח לתחנת הקליטה).
יש לשמור את המחברת עם התשובות + פירוט הציון לכל שאלה + פרטי הבודק, בבית הספר, למשך שנה. את הדיווח יש לשלוח ביום הבחינה לתחנת הקליטה.
2. ביום הבחינה לא ישלחו מחוונים.
במקרה של התלבטות במתן ציון לתשובה יתייעץ הבוחן עם רכז הביולוגיה, בסיום הבחינה, לפני מתן הציון..
את ההנחיות כיצד לבחון לקויי למידה ראו כאן

החל משנת הלימודים תשע"ו החלו לתרגם את מבחני הבגרות, בנוסף לערבית, גם לאנגלית, צרפתית, רוסית, ספרדית ואמהרית.
לא כל עולה חדש זכאי להיבחן בשפת האם. על בית ספר לוודא שיש לתלמיד אישור. במידה ויש, על בית ספר להזמין את השאלון.

שאלונים משנה שעברה, בשפות השונות, נמצאים במאגר בחינות הבגרות וניתן לאתר אותן בקלות בעזרת סמל שאלון.

כל נושא בחינה בשפה זרה, באחריות בית הספר ולא קשור להנחייה בביולוגיה.

עולים חדשים זכאים לתוספת של 10 נקודות בשאלון העיוני 043381 וכן בשאלון המעבדה 043386.
אין תוספת נקודות בחלק של ה 30%.

וועדת חריגים קובעת אם תלמיד לקוי ראייה/שמיעה זכאי להקלות. את אישור הוועדה יחד עם אישור הלקות יש לשלוח למנחה לביולוגיה של ביה"ס ולמפמ"ר ביולוגיה.
בהתאם לאישור וועדת החריגים ולאופי הבחינה (עיוני, מעבדה) יישלחו הנחיות לביה"ס, כיצד להקל על התלמיד.

ניקוד לשאלות בחלק הראשון של 381 ו- 387: הפרק = 32 נקודות. על תלמיד לענות נכון על 17 שאלות כדי לקבל את מלוא הנקודות.
תשובה נכונה מזכה ב32/17 =1.88 נקודות. הגיע ל 17 תשובות נכונות – דיינו. לא הגיע, הפסיד 1.88 החל מהטעות הרביעית. (אין טבלת המרה).

מקצוע בחירה מוגבר נחשב כתל"ן ובית הספר יכול לגבות תשלומים עבור סיור והרצאות מדעיות בהתאם לנהלים שבחוזר מנכ"ל.

אולי תתעניינו גם ב...

פורטל זה נבנה עבור מורים ונועד לשימוש צרכי חינוך בלבד. העמוד מכיל קישורים לאתרים חיצוניים שאינם אתרי משרד החינוך. תוכן אתרים אלה וכל המוצג בהם (לרבות פרסומות) הינו באחריות בעלי האתרים בלבד. אם נתקלתם בבעיה כלשהי או שיש לכם הצעות או הערות בנוגע לתוכן, באפשרותכם לפנות אלינו בקישור זה.