חינוך לקיימות

חינוך סביבתי כאורח חיים

האם אנו מעריכים נכונה את השפעת האדם על הסביבה למענו בהווה ולמען הדורות הבאים?

עד כמה אנו מודעים לכך שההתקדמות המדעית והפיתוחים הטכנולוגיים בעולם אמנם הביאו לקדמה באורח החיים של האדם, אך בה בעת פגעו פגיעה קשה בסביבתו הטבעית?

משרד החינוך מקדם את החינוך לקיימות כתוכנית רוחב ייחודית, המקיימת קשר רציף עם תחומי הדעת השונים. מטרת החינוך לקיימות להקנות לתלמידים ידע ומיומנויות, שיובילו להתנהגות אזרחית מודעת, מעורבת, אכפתית ואחראית ביחס לסביבה. התכנית מעניקה כלים לשמירה על איכות חיים ראויה ואיכותית, בהווה ולמען העתיד, כאשר העיסוק בנושא הסביבתי מחזק את הזיקה ואת תחושת השייכות למקום שבו אנחנו חיים.