דלג אל

בחינות בגרות, התאמות, עולים חדשים ומילון מונחים בביולוגיה

חזרה
בחינות בגרות

במדור זה תמצאו מידע על מבחני הבגרות בביולוגיה לתלמידים הניגשים לבגרות בקיץ תשפ"א. ההנחיות כאן הן ההנחיות הקבועות והעדכניות ביותר. בעת האחרונה אנו נמצאים באירוע מתגלגל של מחלת קורונה ולכן חשוב להתעדכן במיקוד תוכניות הלימוד ובהקלות לתלמידים לעת הזו. ראו מדור תוכניות הלימוד והודעות בשולחן המפמ"ר באתר זה.

חזרה לראש הדף

שאלונים

עיוני רגיל 043381
עיוני מתוקשב עתיר מדיה 043387
מעבדה 043386
ביוחקר 043283
ביוחקר ברשת שאלון 043288 להערכת מורה (30%) ובחינה בעל פה שאלון 043286 (15%)
חלופה לביוחקר לנבחני משנה 043282
עבודת גמר 043589
מבוא לביולוגיה 043183
חלופה – מבוא לביולוגיה לנבחני משנה: גוף האדם בדגש הומאוסטזיס 043182
ביולוגיה לדיסקלקולים חלופה ל-3 יח"ל מתמטיקה 043371

סמל שאלון ראשי 43580

בחינת בגרות עיונית חיצונית (55%). קיימות שתי חלופות:
1. בכתב 43381
2. מתוקשבת עתירת מדיה 43387

בחינת בגרות מעשית:
מעבדה חיצונית 43386 (15%) מהציון
ביוחקר בהערכה בית ספרית 43283 (30% מהציון)

חלופה למעבדה ולביוחקר ביוחקר ברשת הכולל:

בחינה בעל פה על ידי בוחן חיצוני 43286 (15%)
הערכת בית הספר (30%)
תוכנית ביוחקר ברשת מותנית באישור הפיקוח

חזרה לראש הדף

בחינת הבגרות העיונית בכתב שאלון סמל 043381

משך הבחינה 3 שעות.
הבחינה העיונית תכלול גם שאלות הקשורות לבחינת הבגרות במעבדה- בעיה 4 2022. מספר המעבדה והשנה בה התבצעה יפורסמו בחוזר מפמ"ר. על התלמידים הניגשים לבחינה העיונית לבצע את המעבדה על כל חלקיה. במבחן העיוני ישולבו שאלות המתבססות על מעבדה זו לפי תוכנית הלימודים העיונית.

הבחינה העיונית מוערכת בהערכה חיצונית (משקלה 55%).
משך הבחינה 3 שעות.

מבנה הבחינה:
חלק א' - 20 שאלות ברירה (32 נקודות)
חלק ב' - שבע שאלות פתוחות (אינטגרטיביות, נתונים, ידע, הבנה) שמתוכן יש לענות על חמש שאלות (סה"כ 35 נקודות)
חלק ג' - קטע מחקרי קצר (אנסין) הכולל שלוש שאלות חובה (18 נקודות)
חלק ד' - שתי שאלות בנושא העמקה: שאלה אחת חובה ובחירה של שאלה אחת מתוך שתיים (סה"כ 15 נקודות)

שאלונים משנים קודמות

חוברות של בחינות הבגרות, הכוללות הסברים ניתן למצוא באתר מרכז המורים

חזרה לראש הדף

בחינת הבגרות העיונית המתוקשבת עתירת המדיה, סמל שאלון 043387

הבחינה המתוקשבת היא חלופה לשאלון העיוני 043381 (ליבה + העמקה) ומשקלה 55%.

הבחינה המתוקשבת או המקוונת עתירת המדיה היא חלק מהמגמה שמובילים בחממה הפדגוגית במשרד החינוך לעודד שימוש בטכנולוגיות מתקדמות בלמידה ובהוראה במסגרת התאמת מערכת החינוך למאה ה-21. מבנה הבחינה זהה לבחינה העיונית בכתב. בכמה מהשאלות מרכיבים דיגיטליים דומים אך לא בהכרח זהים לשאלות של הגרסה שבכתב. הבחינה המתוקשבת מבטאת את הסביבה הלימודית שאליה נחשף התלמיד במהלך השנה, ולכן מצופה שמקצת מהלמידה השוטפת תתקיים בסביבה דיגיטלית עתירת מדיה המזמנת למידה רב חושית, חווייתית ועדכנית ללומדים.

 

לקריאה נוספת על הבגרות עתירת המדיה

לבחינה יהיו ארבעה חלקים:

חלק א' - 20 שאלות ברירה (32 נקודות) זהות לשאלון 043381

חזרה לראש הדף

בחינת הבגרות במעבדה סמל שאלון 043386

הבחינה במעבדה היא בחינה בכתב על ניסוי חקר ומוערכת בהערכה חיצונית (משקלה 15%).

משך הבחינה 3 שעות.

 

בבחינת המעבדה התלמיד נחשף לתופעה ביולוגית מסוימת ומתבקש לבצע ניסוי על כל מרכיביו לפי הוראות הניתנות לו. במהלך הביצוע עליו לאסוף נתונים ולאחר מכן להתייחס לתוצאות בעזרת שאלות מנחות. במבחן המעבדה נדרשת שליטה במיומנויות טכניות ובמיומנויות חקר והבנה של תופעות ביולוגיות בסיסיות הכלולות בנושאי החובה.

1. בתכנית לימודים 2015 (עדכון 18.7.2017) כתובות המיומנויות הנדרשות לעבודה המעשית במעבדה ובעבודת החקר. ניסויי המעבדה מבוססים על נושאי הליבה.

2. בבחינה 12 שאלות.

 

3. החל משנת הלימודים תשע"ט חובה לסרטט את הגרף בבחינת הבגרות במעבדה (סמל שאלון 43008) על דפי מחברת הבחינה (ולא בנספח).
כדי שהגרף ייראה היטב בעת סריקת המחברת יש לסרטטו בעט כחול או שחור.

4. התכנים של נושאי הליבה הנדרשים בבחינת המעבדה, הניסוי בבחינה ושאלות נוספות בבחינת המעבדה יכולים להתבסס על סעיפים אלו. (לנוחותכם התכנים בלא סימונים)

 

5. כאשר מתכננים את רצף ההוראה חשוב להביא בחשבון מתי מתוכננת הבחינה במעבדה. רצף ההוראה ייגזר ממועד ההיבחנות (בכיתה י"א או בכיתה י"ב).
כמו בעבר נמשיך לפרסם את נושא הניסוי כחודש לפני מועד הבחינה.

6. מורים המחליטים להגיש תלמידים לבחינת המעבדה בכיתה י"א נוסף על מחזור התלמידים בכיתה י"ב יבדקו אם בית הספר ערוך לקיום הבחינה, מבחינת מספר חדרי המעבדה והיערכותם של לבורנטים ומורים משגיחים לבחינה.

חזרה לראש הדף

ביוחקר – הערכה בית ספרית (30%), סמל שאלון 043283

חלק זה כולל עבודת חקר וסיור אקולוגי. עבודת הביוחקר היא עבודת חקר מעשית בנושא ביולוגי שנעשית במסגרת 30% של הערכה בית ספרית. עבודת הביוחקר נועדה לאפשר לתלמיד ללמוד נושא ביולוגי, לחקור אותו ולהבינו בד בבד עם ביצוע חקר פתוח בהנחיית המורה.

1. מעריכי ביוחקר צריכים להירשם כבוחנים של הערכה חלופית (30%). הרישום באחריות בית הספר (יש לפנות לרכז בחינות הבגרות) כמו גם שיוך התלמידים לקבוצה של המורה המגיש לביוחקר. הרישום חשוב לדיווח הציונים באפליקציה ולקבלת תשלום בעבור בדיקת עבודות החקר.

2. הצעות ביוחקר – יש לשלוח את נושאי העבודה לאישור המנחה המחוזי על גבי טופס דיווח נושאים בביוחקר (טופס קשיח או גמיש).
שימו לב! עבודות הביוחקר יוערכו על ידי המורה, אך נדרש אישור המנחה המחוזי לנושאי העבודה לפני ביצוע הניסויים. החל משנת תש"ף יש לשלוח את נושאי העבודה גם לפני הקלדת הציונים במשובית ולהחתים את המנחה המחוזי על טופס התשלום.

 

3. הערכת הביוחקר – ההנחיות לביצוע עבודת החקר ימשיכו במתכונתן הקודמת, אך ההערכה תהיה בית ספרית בדגש על התהליכים שעוברים התלמידים בביצוע העבודה על פי ההנחיות וקובצי האקסל המצויים מעלה, לבחירת המורה (טבלה סגורה או גמישה). היקף היחידה 30%.

4. דיווח על ציוני הביוחקר משנת תשע"ז
שימו לב! החל משנת תש"ף יש לדווח על הציונים באפליקציה ולא בטופס 9588. יוגש ציון אחד סופי (ציון בחינה). יש לשמור את העבודות ואת קובצי האקסל שבהם פירוט מרכיבי הציון במשך שלוש שנים.

 

5. בקרה – תהיה בקרה חיצונית על ביצוע עבודות הביוחקר מטעם הפיקוח. הנחיות יפורסמו בהמשך.

6. גמול בגרות – מידע על גמול בגרות לביולוגיה למגישים תלמידים לבחינת בגרות בביולוגיה בהיקף של 5 יחידות לימוד אפשר למצוא באתר ארגון המורים, זכויות המורים, טבלת גמולי בגרות וביומן של ארגון המורים. כמו כן אפשר לפנות למנחה לביולוגיה של בית הספר.

חזרה לראש הדף

ליקויי למידה

לתלמידים שקיבלו אישור למבחן מותאם (לשעבר מבחן בית ספרי)

לתלמידים שקיבלו אישור להיבחן בעל פה

 

לתלמידים בעלי לקויות חושים

בדיקה עצמית של התאמות תלמיד בפורטל תלמידים

  • מסמך המפרט את ההתאמות לתלמידים לקויי למידה לשנת תשפ"ד לאור מלחמת "חרבות ברזל"
  • מסמך המפרט את ההתאמות לתלמידים לקויי הלמידה, בשיגרה, בשאלונים השונים. יש לשים להבדל בין שאלון 043381 לשאלון 043387 למרות ששני השאלונים מהווים 55% במסגרת לימודי העמקה בביולוגיה

בית ספר שיש לו תלמידים שלהם לקות ראייה או לקות שמיעה יפנה לקביעת דרכי ההיבחנות המתאימות להם אל שולמית כהן, המפקחת הארצית על חינוך תלמידים עם לקויות חושים. דואר אלקטרוני: shulaco@education.gov.il. טלפון: 03-6896107, 03-6896109

פרטים ומידע נוסף על תלמידים עם לקויות שמיעה באתר הפיקוח על חינוך תלמידים לקויי שמיעה

 

במקרה של עיוורון צבעים על בית הספר לדאוג שלתלמיד יש אישור רשמי על הלקות. נבחן בעל אישור זכאי לבקש מבוחן ניטרלי שיזהה בעבורו את הצבעים המופיעים באיורים השונים, מבחנות שונות וסרגל צבעים.
האישור והצמדת בוחן ניטרלי באחריות בית הספר.
רלוונטי גם לבחינה המתוקשבת וגם לבחינת המעבדה.

חזרה לראש הדף

עולים חדשים ותושבים חוזרים

הזכויות המגיעות לעולים חדשים מוגדרות בהוראות הקבע בחוזר מנכ"ל עז/11(א) ובאגף לקליטת עולים חדשים

שימו לב! חוזרי המנכ"ל הנ"ל שפורסמו בי' בתמוז תשע"ז, 4 ביולי 2017, מגדירים את זכויותיהם של עולים חדשים ושל תושבים חוזרים, ויש לנהוג על פיהם.
בתחום המדעים חשוב לשים לב לעדכון הנוגע להערכה חלופית המאפשר הכרה מבוקרת בלימודים בחו"ל לתלמידים שהגיעו לארץ בכיתה י"א. כן הדבר לגבי לימודי מבוא למדעים להתאמות לתלמידים בעלי לקות למידה.

 

מצגת מידע עולים חדשים

תוספת לציון השנתי: בביולוגיה עולים חדשים זכאים לתוספת של 10 נקודות בשאלון העיוני 043387 / 043381 ובשאלון המעבדה 043386
אין תוספת נקודות בחלק של 30%.
לכל התלמידים העולים הנבחנים בשאלוני בגרות רגילים חיצוניים בכתב (לא כולל שאלוני עולה חדש, דו-לשוניים, שאלונים בעל פה) ייתן בית הספר תוספת נקודות לציון השנתי בשנת ההיבחנות בבחינת הבגרות (עם הגשת הציון למשרד).
כל זאת בתנאי שבמהלך ההערכה לקראת בחינת הבגרות התלמידים למדו ונבחנו בבחינות בשאלון הרגיל.

א. ברמה א' תינתן תוספת של 10 נקודות.

ב. ברמות ב' וג' תינתן תוספת של 15 נקודות.

תוספת לציון הבגרות: לתלמידים עולים הנבחנים בשאלוני בגרות רגילים חיצוניים בכתב (לא כולל שאלוני עולה חדש, דו-לשוניים, שאלונים בעל פה) ייתן המשרד תוספת נקודות אוטומטית לציון בחינת הבגרות.

א. ברמה א' תינתן תוספת של 10 נקודות לציון.

ב. ברמות ב' וג' תינתן תוספת של 15 נקודות לציון.

לתלמידים עולים ברמות ב' ו-ג' תתאפשר היבחנות בבחינות בגרות דו-לשוניות בכתב גם בביולוגיה.

הבחינות הדו-לשוניות יתורגמו לשלוש שפות: רוסית, אנגלית וצרפתית. לדוברי השפות האלה תינתן אפשרות למענה בשפת האם או בעברית.

 

דוגמאות לשאלונים מתורגמים אפשר לראות במאגר בחינות הבגרות (שאלונים 043381 ו-043386)
תלמידים עולים הנבחנים בשאלון של בחינת בגרות דו-לשונית אינם זכאים לתוספת נקודות בציון הבחינה ואינם זכאים להקראת שאלון או לשימוש במילון.

תלמידים הנבחנים ברמה ג' זכאים להיבחן בעל פה בשפה העברית בכל המקצועות בשאלונים רגילים ובשאלונים לעולה. בביולוגיה אפשר להיבחן בעל פה בבחינה העיונית. אי אפשר להיבחן בעל פה בבחינת המעבדה.
תלמיד עולה ברמה ג' הנבחן בעל פה זכאי להיבחן בשאלון דו-לשוני.
תלמידים עולים הנבחנים בעל פה אינם זכאים לתוספת נקודות בציון הבחינה (ראו סעיף קטן 3.4) להקראת שאלון ולשימוש במילון.
יש חשיבות רבה לבסס את מיומנויות הכתיבה של תלמידים הזכאים לרמה ג' במסגרת תהליך הלמידה וההערכה במהלך הלימודים, אף שהם נבחנים בעל פה.

חזרה לראש הדף

ביולוגיה נבחני משנה

מידע

שימו לב! במהלך השנים בוצעו שינויים בתכנית הלימודים ומספרי השאלונים. נבחני משנה שסיימו לימודיהם לפני שנת תשע"ז יבדקו את מספר השאלון שעליהם להזמין במסמך זה.
הקובץ מתייחס לנבחני המשנה טרום הרפורמה.
התייחסות לחלופה לביוחקר ולמבוא למדעים, לנבחני משנה, בסעיפים הבאים. יש להזמין את השאלון המבוקש באגף הבחינות במועד המיועד לכך.
לא ניתן להיבחן ב-5 יח"ל ביולוגיה כתלמיד אקסטרני. ניתן לתקן ציון של שאלון או להשלים שאלון כנבחן משנה.
נבחני משנה, שסיימו לימודיהם בביולוגיה ברמה של 5 יח"ל וירצו להשלים או לתקן ציון בשאלון העיוני יזמינו את השאלון
043381

תוכנית הלימודים המותאמת 2015 בשאלון 043381

חלופה לציון בית הספר – ביוחקר

סמל שאלון 043282 הבחינה מוערכת בהערכה חיצונית (משקלה 30%).
משך הבחינה שעתיים.

מבוא למדעים (ביולוגיה) לתלמידי משנה

סמל שאלון 043182
החל משנת תשע"ח, תלמידי משנה יוכלו להיבחן במבוא לביולוגיה – מבוא לביולוגיה של האדם (בדגש ההומאוסטזיס כמפורט בתוכנית הלימודים. תוכנית לימודים זו מיועדת לתלמידים מבתי ספר מוכרים שאינם רשמיים, שאין להם ציון שנתי ושקיבלו אישור להיבחן בשאלון 043182. התוכנית מיועדת גם לתלמידי משנה שעליהם להשלים יחידת מבוא למדעים.

חזרה לראש הדף

מאגר בוחנים ומעריכים לבחינות הבגרות

שאלות ורעיונות

רוצים לתרום שאלות ורעיונות לבחינת הבגרות?
חיברתם שאלות מקוריות ויש לכם פעילות מעבדה מקורית שיכולה לשמש לבחינת המעבדה? אתם מוזמנים לשלוח את שאלותיכם ורעיונותיכם לוועדה הכותבת את שאלוני הבגרות, ואולי ישולבו שאלותיכם בבחינת הבגרות (בצורה זו או אחרת). הדואר האלקטרוני של הוועדה: bagrot.bio@gmail.com

הנחיות

החל משנת תשע"ד כל מורה המשמש בוחן או מעריך לשאלונים חיצוניים או פנימיים חייב להיות רשום באתר מאגר המומחים כדי לקבל תוקף ושכר.
שימו לב! מעריכי ביוחקר צריכים להירשם כבוחנים של הערכה חלופית (30%). אחריות הרישום היא של מנהל בית הספר המשבץ את המורים להוראת הביוחקר.
בודקי בחינות בגרות צריכים להירשם כמעריכים. מורים הרשומים באתר המרב"ד וקיבלו שכר בעבור בחינות ביוחקר או ביודע (משנת תשע"ד ואילך) אינם צריכים להירשם שוב. מעת לעת יש לשלוח מסמכים מעודכנים (המלצת מנהל, אישור השתלמויות בתחום הדעת) לפי הנחיות המרב"ד.

בוחנים

מורה המעריך ביוחקר צריך להיכנס לאתר מאגר המומחים ולהירשם כבוחן הערכה חלופית. מורה האמור לבחון בעל פה תלמידים עם לקויות למידה או בחינה בעל פה במסגרת 'ביוחקר ברשת' צריך להירשם במרב"ד. על המורה להעלות את המסמכים הנדרשים – אישור תואר, תעודת הוראה, רישיון הוראה וכדומה ולהודיע למנחה המחוזי או לרכזת ביוחקר ברשת בתום תהליך הרישום.
לתמיכה ולשאלות אפשר לפנות למרכז תמיכה מרב"ד בטלפון:
073-3938888 או בדואר אלקטרוני: marhelpdesk@education.gov.il
מוקד התמיכה במרב"ד יעמוד לרשותכם בימים:
א-ה מ-8:00 עד 19:00
ו מ-8:00 עד 13:00

מעריכים

מועמד חדש המעוניין להשתלב בהערכת בחינות בגרות בכתב נדרש להיכנס לאתר מאגר המומחים לאתר מאגר המומחים ולעדכן את פרטיו. יש להקפיד להשלים את כל הפרטים ולהעלות את המסמכים הנדרשים. רק לאחר השלמת הליך הרישום אפשר יהיה להתחיל לטפל בבקשה. כניסה ועדכון פרטים במערכת יתאפשרו עד ל-31 בדצמבר בלבד. תשובה תינתן רק בסביבות אמצע חודש פברואר או תחילת חודש מארס.
מורה שהגיש בקשה ולא קיבל תשובה עד סוף חודש פברואר, מתבקש לפנות אל הפיקוח על הוראת הביולוגיה בדואר אלקטרוני: leaka@education.gov.il

קריטריונים

על פי חוזר מנכ"ל תנאי הסף לקליטת עובדי הוראה במאגר המעריכים של בחינות הבגרות הם:
בעלי תעודת הוראה או רישיון הוראה במקצוע שבו הם מבקשים להעריך.
בעלי תואר אקדמי במקצוע שבו הם מבקשים להעריך.
הגישו לבחינות בגרות במקצוע המבוקש לפחות ארבע פעמים במרוצת חמש השנים אחרונות.
בעלי אישור השתלמויות מהמפקח המרכז בתחום המקצוע המבוקש והמלצה של מנהל בית הספר.
הפיקוח על הוראת הביולוגיה אינו מתחייב לקבל את כל המועמדים, גם אם הם עומדים בכל התנאים, אלא רק על פי צורכי המערכת. מורים שבדקו בשנים קודמות מבחני בגרות והפסיקו את הבדיקה לשנה אחת או יותר והוכנסו ל'הקפאה' ישלחו אל הפיקוח על הוראת הביולוגיה דואר אלקטרוני ובו בקשה ל'הפשרה', כלומר, בקשה לחזרה למערך המעריכים הפעילים. את הבקשה יש לשלוח עד יום 31 בדצמבר באותה השנה.
לאחר תאריך זה אין אפשרות לחזור להערכה פעילה בשנה זו.

חזרה לראש הדף

מילון מונחים

מילון מונחים

לרשותכם מילון מונחים בביולוגיה מתורגם לאנגלית וערבית, מתוך תוכנית הלימודים, וכן מילון מונחים במדעי סביבה. מונחים בעברית שיש להם מילים נרדפות מופיעים פעמים מספר על פי מיקומם בסדר האלפבית. המונחים בערבית הם המחייבים את הכותבים והמתרגמים לערבית. נשמח לקבל הערות, השלמות ותיקונים למפקחים ולממונים על תוכניות הלימודים: ד"ר עווני ג'בארה, מפקח על תוכנית הלימודים וחומרי למידה למגזר הערבי, אגף מדעים; ד"ר רוחמה ארנברג, ממונה על תוכניות הלימודים באגף מדעים.

אולי תתעניינו גם ב...

פורטל זה נבנה עבור מורים ונועד לשימוש צרכי חינוך בלבד. העמוד מכיל קישורים לאתרים חיצוניים שאינם אתרי משרד החינוך. תוכן אתרים אלה וכל המוצג בהם (לרבות פרסומות) הינו באחריות בעלי האתרים בלבד. אם נתקלתם בבעיה כלשהי או שיש לכם הצעות או הערות בנוגע לתוכן, באפשרותכם לפנות אלינו בקישור זה.