דלג אל

הצהרת נגישות

תוכנית לימודים - מקצוע התמחות

חזרה

אודות פרויקט הגמר

פרויקט גמר - מגמת מידע ונתונים

פרויקט הגמר הוא סיכום ותוצר של תהליכים תלת שנתיים לאחר היכרות עם העולם התאורטי של המקצוע.

בפרויקט הגמר קיים דגש על כושר הלימוד העצמי של התלמיד ועל שימוש בדרכי לימוד מתקדמות ומחקריות ועל התמודדות התלמיד עם אתגרי למידה וחשיבה מסדר גבוה.

בפרויקט זה התלמיד מתמודד עם סוגיה מסוימת וחוקר אותה חקר מעמיק ואולם אין מצפים ממנו בהכרח להגיע לחידוש אלא למסקנות ולהמלצות. עבודת הגמר מכוונת את התלמיד להתמודדות עצמאית עם משימה לימודית מעמיקה ומאתגרת.

תהליך הכנת פרויקט הגמר מחייב השקעה עצמית במחקר אישי ועבודה אישית מחוץ לשעות הלימודים. בהכנת פרויקט הגמר התלמיד מתבסס על ידע עדכני, כותב בבהירות את תוכנו ומגבה את הדברים בציון מקורות הדעת.

פרויקט זה הוא ביטוי ליכולתו המצוינת של התלמיד, לידע ולכלים שרכש ולהתנסויותיו הלימודיות המגוונות במהלך לימודיו במגמה 'מידע ונתונים'.

כתיבת פרויקט גמר היא יישום מיטבי של למידה משמעותית ומעודדת למידה מתוך סקרנות, מכוונות אישית ורכישת מיומנויות לימוד, חקר וכתיבה.

תוכנית הלימודים במקצוע התמחות

חזרה לראש הדף

פרויקט גמר

תנאים להגשת פרויקט גמר

 • לימודיו של התלמיד במקצוע סדירים והוא עומד בכל החובות ובכל המשימות שהוטלו עליו בכיתה י' וי"א.
 • התלמיד עבר בהצלחה את הערכה החלופית בכיתה י'.
 • התלמיד עבר בהצלחה את בחינת הבגרות בכיתה י"א.
 • התלמיד הגיש הצעת מחקר לאישור הפיקוח וקיבל אישור.
 • פרויקט הגמר הינו עבודה צמודת תכניות הלימוד. לכן, עד אמצע כיתה י"א, על התלמיד ללמוד את כל נושאי הלימוד של תחומי התוכן. הפרויקט יבוצע במהלך כיתה י"ב, בהתבסס על החומר שנלמד בכיתות י'- י"א במקצוע המוביל ובמקצוע ההתמחות.

3 השלבים בפרויקט הגמר

1. הגשת הצעת מחקר לפיקוח על המגמה

זהו תנאי מקדים להגשת פרויקט גמר.
הצעת המחקר תוגש עד לתאריך 8.10.23 של שנת הלימודים בכיתה י"ב.
ההצעה חייבת לכלול הצגת בעיה אנליטית. שאלה אשר הציג לקוח כלשהו, והדוח שייכתב על ידי התלמיד ייתן מענה לשאלה או צורך של הלקוח. המענה שייתן התלמיד ללקוח יהיה מבוסס על ניתוח של נתונים ממסדי נתונים קיימים.

הצעת המחקר תכלול את המרכיבים הבאים:

 • הצגת הלקוח והסביבה בה הוא פועל: מאפיינים והיבטים שונים בענף, מתחרים וכו'.
 • הצגת שאלות החקר/הצורך. השאלה צריכה להיות שאלה מעשית של לקוח, שהתשובה עליה צריכה להיות מבוססת על ניתוח הנתונים.
 • קישור למסד נתונים משמעותי מבחינת גודל (לפחות 100 שורות ולפחות 10 משתנים) עדכני ורלוונטי לשאלת המחקר. יש לציין מהו מקור הנתונים. עדיפות למסד שמורכב ממספר טבלאות מאוחדות.
 • תקציר (בכתיבה ממזגת) של לפחות 5 מקורות מידע העוסקים בנושא שיוצג בעבודה וקשורים לשאלת החקר וללקוח. מקורות המידע צריכים להיות מהימנים ועדכניים.
 • רשימת מקורות המידע.

תלמיד שלא הגיש הצעת מחקר לאישור הפיקוח בתחילת כיתה י"ב לא יוכל להגיש עבודת חקר.


2. עבודת חקר אנליטית מקיפה בהתאם למחוון (מופיע בהמשך)

העבודה הסופית תוגש בפורמט דיגיטלי, מעוצבת ואחרי הגהה לתוך מערכות אגף הבחינות עד סוף אפריל של כיתה י"ב. חלק זה יהווה 50% מהציון הסופי.
עבודת החקר תכלול את המרכיבים הבאים בהתאם למחוון המפורט בהמשך:

 • דף שער הכולל: נושא, שמות המגישים ופרטיהם, שם מורה המנחה, תאריך, בית הספר ושם ישוב.
 • תוכן עניינים אוטומטי הכולל את כל הפרקים (כל פרק נפתח בלחיצה על קישור) השער לא ימוספר.
 • תקציר מנהלים
 • הלקוח
 • מסדי נתונים
 • שאלות מחקר
 • ניתוח הממצאים
 • מסקנות
 • המלצה ללקוח
 • רשימת מקורות המידע
 • נספחים- נימוקים לשימוש בכלי AI בעבודה והסבר על נחיצותו ותרומתו של הכלי לכתיבת הפרויקט.
  ראה במחוון.

  במהלך חודשים דצמבר- ינואר יגיע בוחן מטעם משרד החינוך לסקירה ראשונית של פרוייקטי הגמר.


3. הגנה על פרויקט גמר בפני בוחן חיצוני

ההגנה על הפרויקט תהיה בפני בוחן מטעם משרד החינוך במהלך חודש יוני בכיתה י"ב.
חלק זה יהווה 50% מהציון הסופי.

 • התלמיד ישתמש במיומנויות נלמדות במגמה, במושגים מעולם התוכן של המגמה תוך התייחסות לתהליך שעבר.
 • התלמיד יציג את הפרויקט באמצעות מצגת, שצריכה לעמוד בסטנדרטים גבוהים של הצגה: תצוגה ברורה ומתקדמת על פי כל מה שנלמד בנושא של ויזואליזציה של נתונים והעברת מסר.
 • התלמיד יצטרך להראות בקיאות בתוכן עבודתו על כל חלקיה. הוא יישאל על ידי הבוחן שאלות הקשורות בתוכן העבודה ועל תהליך העבודה כפי שהוא חווה אותו.
 • חלק מהציון ינתן לדרך הצגת המצגת והעמידה מול הבוחן- פרזנטציה לפי הנלמד במגמה.
 • הבוחן יגיע לבית הספר ויבחן את התלמיד בכתה, בה יש מחשב ומסך. המורה אינו מחוייב להישאר בכתה בזמן הבחינה אלא אם יבחר בכך. יש להיערך לכ 20-30 דק לכל תלמיד. רצוי להכין רשימה מסודרת מראש על מנת שהבוחן יוכל להיערך בהתאם. בזמן הבחינה , העבודה ומסדי הנתונים צריכים להיות נגישים לבוחן ולתלמיד.

אופן ההערכה

הציון הכולל שיינתן ע"י המעריך החיצוני יהיה שקלול של:
* פרויקט הגמר שהוגש מראש-50%
* הגנה על העבודה-50%

 • הציון הסופי (בגרות) יורכב משקלול הציון של המורה- המנחה והציון הסופי של המעריך החיצוני.
 • שימו לב, תלמיד שבחר שלא להשתתף בהגנה על העבודה– דינו כמי שלא נכח בבחינת בגרות.
 • מומלץ לבצע אירוע מדמה בחינה באמצע השנה בכיתה י"ב במהלך הכנת העבודה בפני קבוצת מורים, תלמידים או הורים, ואירוע מדמה בחינה נוספת לקראת מועד הבחינה החיצונית, במתווה הדומה לאופן הערכת פרויקט הגמר ע"י הבוחן החיצוני, כדי להכין את התלמידים לייחודיות בחינת ההגנה על הפרויקט.

לוחות הזמנים

עד סיום כיתה י"א
• מציאת מסד נתונים
• ניסוח שאלת חקר על סמך מסד הנתונים (רצוי בשלב זה להתייעץ עם צוות הפיקוח)

כיתה י"ב
1) התלמיד יכין הצעת מחקר .
2) ההצעה תיבדק על ידי המורה המנחה.
3) המורה ישלח בצורה מרוכזת את כל הצעות המחקר לפיקוח לאישור עד לתאריך 8.10.23.
4) נושאי העבודה של הכתה חייבים להיות מגוונים. לא יינתן אישור לקבוצות שונות בכיתה לעסוק בנושא זהה. במקרים חריגים יש לבקש אישור מהפיקוח. ללא אישור מראש מהפיקוח העבודה תיפסל.
5) חובה : לקבל מהפיקוח אישור לנושאי עבודת הגמר לפני תחילת כתיבת העבודה.
6) ניתן לבצע העבודה בקבוצות של 2 תלמידים בלבד, כאשר לכל תלמיד יהיה ביטוי אישי בעבודה הקבוצתית וכן כל תלמיד נבחן בנפרד על ידי הבוחן החיצוני, על כל חלקי העבודה.
7) בחודש נובמבר יש לבקש מרכז הבגרויות להזמין בשילובית בוחן עבור התלמידים, כל תלמיד בנפרד גם אם עבדו בזוגות.
8) במהלך חודש דצמבר ישובץ בוחן יש לתאם עם הבוחן הגעה לבית הספר לצפיה ראשונית בפרויקטים.
9) עד אפריל הגשת כל הפרקים על פי שלבי המחוון.
10) במהלך חודש אפריל- בית הספר מקבל שיבוץ סופי של בוחן חיצוני -המורה צריך לתאם עימו מועד לבחינה
11) שבועיים לפני הבגרות (המועד שנקבע עם הבוחן) יש להעלות לשילובית את קובץ הפרויקט לפי המחוון החיצוני בפורמט PDF. (מומלץ לא לדחות, ניתן לפצל לשני מועדים את העלאת הפרויקטים לשילובית של אלה שהספיקו לסיים קודם, לא ניתן לבחון אחרי 3.7.24)
12) חודש מאי- הכנה להיצג העבודה בפני בוחן חיצוני
13) חודש יוני – הצגת הפרויקט בע"פ בפני בוחן חיצוני

תהליך כתיבת העבודה

1. בחירת מסד נתונים, בעל נושא המעורר עניין. רצוי שהמסד יהיה מרובה טבלאות.
2. חקירת המסד, הבנת המשתנים המרכיבים אותו ובחירת משתנים למחקר.
3. זיהוי והגדרה של שאלה או בעיה העולים מעיון במסד הנתונים – יש לבדוק שהשאלה מתייחסת לקשר בין משתנים, שהיא אינה פשוטה מדי ושהתשובה לה היא ברורה מאליה, שהשאלה מנוסחת באופן ברור, שיש מידע תומך שיסייע בניסוח התשובה לשאלה בליווי הממצאים. שאלת החקר צריכה להיות ממוקדת לקוח ובהמשך יש למצוא לשאלה פתרון מבוסס נתונים.
4. הגדרת הלקוח שיהיה זקוק למענה על שאלה שהתשובה לה נמצאת במסד הנתונים (לאחר ניתוחו).
5. העלאת השערות או אפשרויות שונות לפתרון.
6. כתיבת הצעה לעבודת החקר והגשתה לאישור המורה והפיקוח.
7. למידת הנושא באמצעות איסוף מידע על הלקוח ועל הבעיה על התחום/הענף. סיכום החומר תוך מיזוג הטקסטים. בהמשך המידע ישולב במסקנות ובהצגת הלקוח.
8. ניקוי וטיוב מסד הנתונים (אם נדרש).
9. עיבוד, ניתוח והצגת הממצאים.
10. ביצוע תהליך החקר ואיסוף הממצאים.
11. כתיבת הפרויקט בהתאם לפרקים המופיעים במחוון (המחוון מחייב!).

כללי הגשת הפרויקט למערכת שילובית

 • ההגשה תהיה של קובץ דיגיטלי.
 • יש להקפיד לאורך כל העבודה להשתמש בלשון תקנית, חלוקה הגיונית לפסקאות, פיסוק ואיות
  תקניים, כתיבה בהירה ועניינית וכותרות ברורות.
 • יש למספר את כל העמודים למעט עמוד השער. המספור יופיע בתחתית העמוד במרכז הדף ובתוכן
  העניינים האוטומטי.
 • כל פרק בעבודה מתחיל בדף נפרד. תתי פרקים מופיעים ברצף. רשימת מקורות המידע מתחילה בעמוד
  נפרד.
 • יש לכתוב בפסקאות רציפות.
 • יישור דו-צדדי. אין למרכז את הטקסט.
 • יש להכין תוכן עניינים אוטומטי.
 • להקפיד על גופן DAVID 12 ואחידות לכל אורך העבודה.

תפקידו של המנחה בעבודה

כתיבת פרויקט גמר, המלווה בתהליך חקר, מחייבת הוראה אחרת, ומכאן תפקידו של המורה הוא ללוות את התלמיד, להנחות אותו ולכוון אותו במסלול זה תוך יעוץ והערכה מעצבת של התהליך ושל תוצרי הביניים שלו.
המורה צריך להתמקד בהקניית המיומנויות הנדרשות לכתיבת פרויקט הגמר כמו גם בפיתוח סקרנות לחקר. חלקן של מיומנויות אלו יתבצע ברמת הכיתה וחלקן בעבודה פרטנית ו/או קבוצתית, במסגרתן יחשוף המורה את התלמיד למקורות מידע רלוונטים ולתהליכי חיפוש שלהם, ינחה אותו בתכנון מערך החקר ובביצועו, בהכנת הממצאים, בניתוחם ובהסקת המסקנות, בעריכת החומר והעבודה ע"פ כללי המחקר והכתיבה המקובלים. בעבודת החקר תפקיד המורה לעודד ולפתח את הסקרנות הטבעית, להביא לידי ביטוי את היכולות של כל תלמיד וליצור הבניית ידע באופן עצמאי תוך הפעלת חשיבה ביקורתית ויצירתית.
להלן מקבץ מתפקידי המורה המנחה:

 • הנחייה באיתור נושא חקר מעניין את התלמיד.
 • הנחייה באיתור מסד נתונים קשור.
 • סיוע בגיבוש ההצעה לפרויקט.
 • סיוע בהערכת היקף הזמן וקביעת לוח זמנים.
 • ליווי התלמיד בתהליך החקר והכנת הפרויקט באמצעות פגישות מעקב תקופתיות והערכה של תוצרי הביניים בשלבים השונים של תהליך ביצוע פרויקט הגמר.
 • קביעת ציון שנתי "ציון מגן (50%) מהציון הכללי)" על פי הנהלים המקובלים. ההמלצה היא שציון המגן יינתן על פי המחוון החיצוני בשילוב עם עבודתו של התלמיד לאורך כל השנה, עמידה ביעדים, חקר מעמיק ולמידת הנושא.
 • ליווי התלמיד במהלך ההגנה על עבודת הגמר.
 • המורה נדרש לנהל יומן מעקב אחר שלבי התקדמותו של כל תלמיד. צוות הפיקוח יבקש יומנים לדוגמה במהלך השנה.
 • שמירה ואחריות על טוהר בחינות בתהליך הכנת פרויקט הגמר ע"י התלמיד.

חלוקת שעות תוכנית לימודים

מס' שעות הוראה למקצוע- 540 שעות
מסגרת הלימוד- כיתות י"א- י"ב
מס' שעות הוראה שבועיות - 21

חלוקה מומלצת של שעות
מס' שעות הוראה למקצוע בכיתה י"א –4-5 שעות שבועיות
מס' שעות הוראה למקצוע בכיתה י"ב- השלמה ל- 21 שעות שבועיות.

 • חלוקת שעות מומלצת למקצוע התמחות בכיתות יא', יב'
  עברית | ערבית

אולי תתעניינו גם ב...

תוכנית הלימודים - מקצוע מוביל - מידע ונתונים
תוכנית הלימודים המלאה במקצוע המוביל של מגמת מידע ונתונים המיומנויות הנדרשות
מאגרי מידע למגמת מידע ונתונים – Data Analysis
רשימת כלים ומאגרי מידע למורי מגמת מידע ונתונים לסיוע בתהליכי ההוראה
הרעיון שלכם כאן!
אם גם לכם יש מערך שעור רב כשרון או רעיון מקורי, מעניין, שמצית את הדמיון, מעורר את החושים ומפיח חיים בשיעורים- שלחו לנו אותו!

פורטל זה נבנה עבור מורים ונועד לשימוש צרכי חינוך בלבד. העמוד מכיל קישורים לאתרים חיצוניים שאינם אתרי משרד החינוך. תוכן אתרים אלה וכל המוצג בהם (לרבות פרסומות) הינו באחריות בעלי האתרים בלבד. אם נתקלתם בבעיה כלשהי או שיש לכם הצעות או הערות בנוגע לתוכן, באפשרותכם לפנות אלינו בקישור זה.