דלג אל

תוכנית הלימודים במדעי הסביבה

חזרה
תוכנית הלימודים

תוכנית הלימודים במדעי הסביבה משלבת את עקרונות החינוך הסביבתי ועקרונות החינוך המדעי. התוכנית מתמקדת בהבנת יחסי הגומלין בין האדם ובין סביבתו הטבעית והאנושית בראייה מערכתית-הוליסטית ובהקניית כלים מדעיים לניתוח היחסים הללו והשלכותיהם. בתוכנית מושם דגש על פיתוח קודים של התנהגות ערכית-מוסרית במטרה לטפח זיקה ויחס חיובי לסביבה.
התוכנית מעודדת עיסוק בסוגיות ובדילמות סביבתיות שהן רלוונטיות ללומדים ולקהילה, דילמות הקשורות למתרחש בארץ ובעולם. הדיון בדילמות יהיה אינטגרטיבי וישקף היבטים מדעיים, סביבתיים, חברתיים, כלכליים, משפטיים, טכנולוגיים וערכיים. עיקרון דידקטי שביסוד התוכנית הוא שילוב בין למידת חקר בבית הספר ובסביבה לבין מעורבות ואזרחות פעילה. התוכנית מעודדת קהילה לומדת, פעילה ויוזמת.
תוכנית הלימודים המעודכנת על פי רפורמת הלמידה המשמעותית נועדה לשתי מטרות:

  1. ליצור הלימה בין היקפי התכנים של תוכנית הלימודים ובין מספר השעות העומדות בפועל לרשות המורה המחויב לתהליכי הוראה-למידה משמעותיים.
  2. ליצור ליבה מחייבת ברמת "מושגים ועקרונות" לכלל התלמידים הלומדים את המקצוע (מחייב את התלמידים במגמת מדעי הסביבה בחטיבה העליונה).
חזרה לראש הדף

מרכיבי תוכנית הלימודים והערכה בית ספרית

קביעת תכנים משמעותיים בכל אחד מנושאי החובה ליצירת ליבה מחייבת מתוך צמצום היקפי התכנים בכל הנושאים. במקום ללמד את נושא מערכות אקולוגיות ומגוון ביולוגי ושלושה נושאי בחירה ברמת המושגים והעקרונות, גובשה ליבה (בלא בחירה) הכוללת מקצת מהתכנים של כל אחד מהנושאים ברמה של מושגים ועקרונות. במקום תכנים שהועברו לרמת התמחות והעמקה בכל אחד מהנושאים, הוכנסו לליבה תכנים שהיו בעבר נחלת נושא העמקה כמו מקצת מנושא הקרינה. היקף השעות שיש להקדיש לרמת המושגים והעקרונות במתכונת חדשה זו דומה.
תוכני הליבה המחייבת יהיו בסיס למפרט התכנים של יחידת ההעמקה.
ביחידות ההתמחות והעמקה: למידה של יחידת העמקה אחת בלבד.
חלוקה לפי אופי ההערכה 70-30:
60% הערכה חיצונית – התכנים של יחידות מושגים ועקרונות ונושא אחד ביחידת התמחות והעמקה.
40% הערכה בית ספרית – יחידת הסדנה הסביבתית ויחידת האקוטופ – עבודת החקר, היחידות המעשיות במסגרת מדעי הסביבה.

ביחידת הסדנה: בחירת בתי הגידול והסיור בהם, בחירת אופן ההכנה לקראת הסיור, הדגשים במהלך הסיור ואופן סיכום הסיור, עשייה סביבתית – אופן הביצוע
ביחידת האקוטופ: בחירת נושאי החקר על ידי התלמידים, מידת ההעמקה לאחר שהתלמיד עובר את דרישות הסף, שילוב אפשרי של עשייה סביבתית
ביחידות העיוניות, לאחר גיבוש הליבה ברמת מושגים ועקרונות תישאר למורה בחירה ביחידת התמחות והעמקה. מדי שנה בשנה יתאפשר למורה לבחור באחד משלושה נושאים. רשימת הנושאים תפורסם לשלוש שנים עוקבות. כך יוכל המורה לגבש לעצמו רצף הוראה תלת שנתי.

מדעי הסביבה נועדו להקנות כלים להבנת מורכבותן של סביבות טבעיות וסביבות תוצר האדם ויחסי הגומלין ביניהן. תחום זה גם נועד לפתח מיומנויות חשיבה וביצוע, ערכים והתנהגויות שיאפשרו השתתפות פעילה של תלמידים ובוגרים בהתמודדות מושכלת עם בעיות סביבתיות למען סביבה בריאה יותר ואיכותית יותר.
מטרות העל של ההוראה והלמידה בתחום מדעי הסביבה הן רכישת ידע תוכני, שליטה במיומנויות חשיבה ולמידה ופיתוח עמדות וערכים בנושאים סביבתיים.
מיקוד הלמידה מבוסס על הקשר בין התכנים בנושאי הליבה לנושאי ההעמקה ומיועד לתלמידים הנבחנים בבחינות הבגרות בשנת תשפ"ב בלבד.
משבר קורונה שחווינו בשנה"ל תשפ"א מחייב היערכות לשנת הלימודים תשפ"ב. כדי להקל, מפרסמים את מיקוד הלמידה במדעי הסביבה לשנת הלימודים תשפ"ב. מיקוד הלמידה מבוסס על הקשר בין התכנים בנושאי הליבה לנושאי ההעמקה ומיועד לתלמידים הנבחנים בבחינות הבגרות בשנת תשפ"ב בלבד.

הערכה בית ספרית 40% תכלול את מסמך ההערכה וטקסט הקדמה. הרפורמה לשילוב אירוע בחינה חיצוני אחד והערכה בית ספרית חלה בין השאר על מקצועות הנלמדים במסגרת זכאות לתעודת בגרות. במסגרתה הוחלט כי ציון התלמיד בתחום הדעת מדעי הסביבה יורכב מאירוע בחינה חיצוני שמשקלו 60% ומהערכה בית ספרית שמשקלה 40% מהציון הסופי של התלמיד.
ההערכה הבית ספרית במדעי הסביבה מורכבת מעבודת חקר "אקוטופ" ומסיורים בסביבות שונות במסגרת "הסדנה הסביבתית".
ביחידת האקוטופ יבחר התלמיד את נושא החקר, ועם המורה יחד יבחר את דרך הצגת החקר.
ביחידת הסדנה יבחר המורה את הסיורים ואת סביבות הלימוד. המורה התלמידים יבחרו יחד את העשייה הסביבתית ואת דרך הערכת האתר, אם נבחר, בתלקיט.

חזרה לראש הדף

מבוא למדעים – כיתה י

מבוא למדעים – כיתה י

תחום מדעי הסביבה הוכר בשנת תש"ף אחד התחומים שאפשר ללמוד במסגרת מבוא למדעים.

  1. מבוא למדעי הסביבה: כלל תלמידי החטיבה העליונה חייבים ללמוד לימוד מקצוע מדעי בהיקף של 3 שעות לימוד (שווה ערך ל-1 יחידות לימוד) הנקרא מבוא למדעים. תלמידים שיבחרו ללמוד במסגרת זו מבוא למדעי הסביבה ילמדו על פי התוכנית וידווחו בשאלון 064183. דיווח הציונים למשרד החינוך יהיה על פי הכללים שפרסם אגף הבחינות לבתי הספר. חשוב להדגיש ש-90 השעות הנלמדות במסגרת מבוא למדעי הסביבה אינן נכללות במניין השעות של לימודי מגמת מדעי הסביבה ל-5 יחידות לימוד.
  2. מבוא למדעי הסביבה: בתי ספר שאין להם הכרה בציון שנתי ונבחני משנה המעוניינים לתקן או לשפר את הציון הקודם שבו נבחנו בהיותם תלמידים בבית הספר – ידווחו באמצעות שאלון 064-182. שאלון זה מיועד רק לבתי ספר שאין להם הכרה בציון שנתי ואינם יכולים לדווח ציון פנימי בשאלון 064-183. הודעה נפרדת באשר לכללי ההיבחנות והדיווח יפרסם אגף הבחינות לבתי הספר האלה.

תוכנית הלימודים במבוא למדעים במדעי הסביבה תתמקד במשבר האקלים שמבטא שינויים מהירים וקיצוניים במזג האוויר. שינויי אקלים הם אחד האתגרים העומדים היום בפני האנושות, שינויים אלו נובעים בעיקר מהשפעת הפעילות האנושית מאז החלה המהפכה התעשייתית. בתי הספר המעוניינים להתחיל בלימודי מבוא למדעים במדעי הסביבה יוכלו לפנות למנהלת תחום הדעת (מפמ"ר) במדעי הסביבה. 

חזרה לראש הדף

תוכנית הלימודים להשכלה כללית

מניעים את הגלגל מחדש – תוכנית לימודים בנושא דלקים חלופיים

תוכנית חינוכית-סביבתית-חברתית שפיתחו אגף מדעים במשרד החינוך, מִנהלת הדלקים החלופיים והרשת הירוקה.
התוכנית עוסקת בתחום הדלקים החלופיים לתחבורה ומוצעת במסגרת השכלה כללית לכיתות י' בהיקף של 30 שעות לימוד (15 שיעורים כפולים).
התוכנית מציגה תמונת עולם רחבה, חובקת היסטוריה, גבולות וטכנולוגיות, המציגה את הקשרים המורכבים בין אנרגייה, כלכלה, משאבים מתכלים, סביבה, חברה ופוליטיקה.
התוכנית כוללת דרכי הוראה-למידה מגוונות (סרטים, מצגות, קהוט, תערוכות צילומים ועוד) שנועדו להניע את התלמידים למעורבות ולנקיטת עמדה.
התוכנית בנויה מארבעה פרקים שונים. הפרק האחרון בה מוקדש לפרויקט קמפיין של התלמידים, ובו הם בוחרים להעביר הלאה מסר לבחירתם.
מורים שישתתפו בתוכנית יקבלו חומרי עזר מלאים (מערך למורה, קובץ חומרי עזר מודפסים ודיסק עם הסרטונים והמצגות בתוכנית). כמו כן יוזמנו להשתתף בהשתלמות מרוכזת של 3 ימים (30 שעות מוכרות בגמול השתלמות).
מכיוון שמדובר בתוכנית חדשנית, כל כיתה שתבחר בתוכנית תקבל תמיכה וליווי לאורך כל השנה מצוות מקצועי שהתנסה בהעברת התוכנית בתיכונים.

בריאותי כסביבתי

הדגש בתוכנית הלימודים הוא העיסוק בסוגיות סביבתיות בדגש בריאות. המטרה היא לפתח אצל הלומדים מעורבות אישית ורצון לפעול ולתרום לשיפור איכות הסביבה למען בריאות טובה יותר של כולנו.
התמודדות מושכלת עם סוגיות סביבתיות מצריכה התנסויות לימודיות בסביבה עצמה. מקצת מהלימוד יהיה אפוא באמצעות סיורים לימודיים בסביבה, נוסף על קשר הדוק למעורבות חברתית-קהילתית השזור במהלך הלימודים בחטיבה העליונה.
מבנה התוכנית כולל תוכני חובה ותוכני בחירה. בלמידה המשמעותית של תוכנית החובה נכללת הבנת הגורמים המשמעותיים המסכנים את בריאותנו והדרכים למזעור נזקים לסביבה.
מתוך רשימת נושאי הבחירה יוכל המורה לבחור נושאים הקשורים למיקום הגאוגרפי של בית הספר, לאופי בית הספר ולסוגיות סביבתיות רלוונטיות ואקטואליות בשילוב סיורים באזור בית הספר.

מה מקומי בעולמי – אקטואליה בסביבה

הדגש בתוכנית הלימודים הוא העיסוק בסוגיות אקטואליות מקומיות או אזוריות. המטרה היא לפתח אצל הלומדים מעורבות אישית ורצון לפעול ולתרום לשיפור איכות הסביבה.
התמודדות מושכלת עם סוגיות סביבתיות מצריכה התנסויות לימודיות בסביבה עצמה. מקצת מהלימוד יהיה אפוא באמצעות סיורים לימודיים בסביבה, נוסף על קשר הדוק לחלק של מעורבות חברתית-קהילתית השזור במהלך הלימודים בחטיבה העליונה.
מבנה התוכנית כולל תוכני חובה ותוכני בחירה. בלמידה המשמעותית של תוכנית החובה נכלל פיתוח התנהגויות של צרכנות נבונה המתבססת גם על שיקולים הקשורים בצמצום נזקים לסביבה.
מתוך רשימת נושאי הבחירה יוכל המורה לבחור נושאים הקשורים למיקום הגאוגרפי של בית הספר, לאופי בית הספר ולסוגיות סביבתיות רלוונטיות ואקטואליות בשילוב סיורים באזור בית הספר.

ביוטכנולוגיה, סביבה ומה שביניהן – תוכנית בין-תחומית

יחידת לימוד זו עוסקת בהיבטים שונים של הביוטכנולוגיה. התפיסה החינוכית המדעית-סביבתית המיושמת בה גורסת שילוב בין יעדים קוגניטיביים של הקניית ידע רב-תחומי, לבין יעדים התנהגותיים-חברתיים של פיתוח מודעות, קבלת אחריות ושיפוט ערכי. התוכנית מיועדת לתלמידים בחטיבה העליונה המתמחים או שאינם מתמחים במדעים.

ביוטכנולוגיה סביבה ומה שביניהם (עברית | ערבית)

חזרה לראש הדף

התפתחות אישית ומעורבות חברתית בחינוך העל יסודי

תוכנית הלימודים במדעי הסביבה משלבת את עקרונות החינוך הסביבתי ועקרונות החינוך המדעי. התוכנית מעודדת עיסוק בסוגיות ובדילמות סביבתיות הרלוונטיות ללומדים ולקהילה, דילמות הקשורות למתרחש בארץ ובעולם.
עיקרון דידקטי שביסוד התוכנית הוא שילוב בין למידת חקר בבית הספר ובסביבה לבין מעורבות ואזרחות פעילה. התוכנית מעודדת קהילה לומדת, פעילה ויוזמת מתוך התפתחות אישית וחברתית ומעורבות בקהילה ובחברה.
החל משנת תשע"ה המערכת החינוכית רואה בטיפוח המעורבות החברתית את אחד מיעדיה וממטרותיה. מעורבות חברתית היא נכונותו של הפרט לפעול מתוך תחושת אחריות ליצירת חברה טובה יותר. היא מוגדרת על פני רצף הנע מערנות לסובב דרך השתתפות ושיתוף לעבר עשייה למען האחר או הסביבה.
בעקבות מעורבות חברתית מתרחשים שינויים בקרב הלומדים, שינויים התורמים לדימוי עצמי גבוה, לתחושת עצמאות ושליטה ולהערכה עצמית גבוהה. תחושת היכולת לסייע לחברה מעצימה את הלומד ומחזקת את התקשורת הבין-אישית.
למידה מתוך התנסות היא למידה משמעותית ועוצמתית. התלמידים הלומדים במגמת מדעי הסביבה משתתפים בעשייה הסביבתית ובמעורבות חברתית. הם עושים עבודות חקר וסדנה סביבתית המשלבת סיורים ופעילות סביבתית כמו גם מעורבות אישית וחברתית הנוגעת לסביבה ולקיימות.

אולי תתעניינו גם ב...

חוקרים סביבה
משרד החינוך, המשרד להגנת הסביבה והטכניון, משתפים פעולה בפרויקט "חוקרים סביבה" המיועד לתלמידי מגמות מדעי הסביבה
בחינות בגרות והערכה במדעי הסביבה
מבנה ההיבחנות במדעי הסביבה ומרכיבי הערכה חיצונית ופנימית
קהילת המורים הווירטואלית במדעי הסביבה
מידע על הנעשה בשטח ודברים חדשים בזירה החינוכית המפורסמים ב"סביבתון" ופורומים של מורים למדעי הסביבה
הרעיון שלכם כאן!
אם גם לכם יש מערך שעור רב כשרון או רעיון מקורי, מעניין, שמצית את הדמיון, מעורר את החושים ומפיח חיים בשיעורים- שלחו לנו אותו!

פורטל זה נבנה עבור מורים ונועד לשימוש צרכי חינוך בלבד. העמוד מכיל קישורים לאתרים חיצוניים שאינם אתרי משרד החינוך. תוכן אתרים אלה וכל המוצג בהם (לרבות פרסומות) הינו באחריות בעלי האתרים בלבד. אם נתקלתם בבעיה כלשהי או שיש לכם הצעות או הערות בנוגע לתוכן, באפשרותכם לפנות אלינו בקישור זה.