דלג אל

מאמרים בחינוך המוזיקלי למורי החטיבה העליונה

חזרה
פתיח

המאמרים עוסקים בין השאר בנושאים: תוכניות לימוד, דרכי הוראה, יצירות מוזיקליות ותוכני הוראה בהיבט אנליטי, מחקר בחינוך המוזיקלי.

מאמרים בחינוך המוזיקלי

המאמרים בנושא תוכניות לימודים

המאמר מציע רעיונות כלליים לתוכנית גרעין בתחום המוזיקה ומתייחס למוזיקה הן כנושא בפני עצמו הן בזיקה לנושאים אחרים. התוכנית המוצעת מתבססת על שלוש הנחות יסוד תאורטיות:

  • לכל אדם יש יכולת מולדת לקלוט ולהפיק מבעים מוזיקליים, ועל תוכנית הלימודים לפתח יכולת זו.
  • הפעילות המוזיקלית מספקת כלים קוגניטיביים לאיזון בין הרגש לאינטלקט.
  • המוזיקה מתפקדת כשפה הממוקדת בתחום הרגשי, האומנותי והאסתטי.
    המחברת מדגישה את הפוטנציאל של תוכנית זו לפתח לא רק את כישוריהם המוזיקליים של התלמידים אלא גם את יכולותיהם, ידיעותיהם וביטחונם העצמי בתחומים אחרים. הצעתה נועדה להיות פתח לדיון ולא תורה סדורה.
מן השיח ההיסטוריוגרפי הישראלי אל רציונלים חלופיים בחינוך המוזיקלי, דוצ'י ליכטנשטיין

המאמר מצביע על הצורך של החינוך המוזיקלי להתמודד עם אופייה הפלורליסטי של החברה הישראלית ועם הקריאה הכללית לבדיקה מחודשת של הערכים והעמדות שהנחו את החברה הישראלית ואת ההיסטוריוגרפיה שלה. המחברת קוראת להרחיב את תחומי הרפרטואר כדי שיבטא קולות רבים ויאפשר לתלמידים להתוודע למסורות מוזיקליות שונות מתוך עניין והערכה. למימוש מטרה זו היא מציעה כמה הצעות מעשיות:

  1. עריכת קובץ חומרי הוראה שיציג את מאפייניהן של התרבויות המוזיקליות המיוצגות בארץ ביחידות הוראה המותאמות לרמות גיל שונות.
  2. הכנת שירון המייצג את הרפרטואר של המורשות המוזיקליות השונות בארץ לצד הצגת גרסאות היסטוריות שונות ממסורות ותיקות ועד לעיבודים חדשים.
  3. עידוד התלמידים לכתוב אוטוביוגרפיות מוזיקליות שיהיו מאגר היסטורי-כיתתי שישולב בחומר הלימוד.
  4. שיתופם של אומנים מתרבויות שונות בצוותי ההוראה בבתי הספר ובמוסדות להכשרת מורים.
  5. מיסוד ההוראה במגמות למוזיקה באופן שיעודד את בוגריהן להתייחסות ביקורתית ולפעילות יצירתית המבוססת על התנסות בקשת נרחבת של תרבויות מוזיקליות.

מימוש ההצעות הללו צפוי לעודד ולבסס את צמיחתו של דור תלמידים שיהיה מסוגל לבקר את המיתוסים הקיימים ולהשתתף בהבנייתם של המיתוסים הבאים.

המיתוס וגלגוליו בראי הספרות, האומנות והמוזיקה תוכנית לימודים בין-תחומית לחטיבה עליונה, גילה יוסלזון

המאמר מתאר תוכנית שפיתחו רכזות הספרות, האומנות והמוזיקה בבית הספר דה-שליט ברחובות. התוכנית מציגה בפני התלמידים מיתוסים מרכזיים בתרבות המערב כפי שהשתקפו ביצירות ספרות, מוזיקה ואומנות פלסטית בתקופות שונות. מקצת מן היצירות הוצגו בשיעורים הרגילים במקצועות הרלוונטיים (בתיאום עם מורות אחרות), וקצתן בשיעורים משותפים מיוחדים. התוכנית נועדה להדגים את נקודות הדמיון והשוני בין האומנויות השונות, כמו גם את מושג המיתוס, גלגוליו ומקומו בתרבות. כמו כן הומחשו קשרי הגומלין בין התנ"ך, הברית החדשה והמיתולוגיה היוונית, באמצעות מיתוסים שנדדו בין עולמות תוכן אלו ששלושתם בבסיסה של התרבות המודרנית.

התנועה הציונית בראי הזמר והסמל מאגר מידע ממוחשב במולטימדיה, עודד אסף

המאמר מתאר את היבטיו המוזיקליים של התקליטור (‎CD-ROM) "התנועה הציונית בראי הזמר והסמל". את התקליטור פיתחו האגף לתוכניות לימודים ובית התפוצות והוא מיועד לבתי הספר העל-יסודיים. התקליטור נועד להאיר את תולדות "המדינה שבדרך" משתי זוויות אומנותיות: הזמר העברי והאומנות החזותית (כרזות, גלויות דואר, כרטיסי ברכה, פרסומים רשמיים). מטרתו להציג את החומרים האומנותיים כפתח לדיון בתפקודם המקורי בהקשר ההיסטורי. דגש מושם על תפקידם של שירי עם ופזמונים, לא רק כפי שהם משתקפים בראי התקופה אלא על היותם משתתפים פעילים בה. הרפרטואר נבחר לפי מרכזיותו בתרבות ובהיסטוריה ולא לפי שיקולי איכות. מבנה התקליטור: כל שיר וכל תמונה בתקליטור נגישים בנפרד, המשתמש בוחר בו-במקום את סוגי המידע הרצויים לו. מבנה זה מאפשר מידה רבה של גמישות למורים ולתלמידים בבחירת החומר.

קול מחיאה: סקירה של יחידות לימוד בגישה רב-ממדית, משה דוידוביץ

במאמר נסקרת יחידת לימוד במוזיקה המדגימה עיסוק רב-ממדי מתוך גישה אינטרדיסציפלינרית, יצירתית וחווייתית. בשיטה זו, יצירה אחת היא נקודת מוצא לעיון בנושאים אחדים שכל אחד מהם הוא בסיס לעיון נוסף מקיף מתוך שמירה על זיקה ביניהם. השיטה מאפשרת גמישות וחשיפה לקשת רחבה של נושאים, סגנונות, תקופות במוזיקה ובתחומי דעת נוספים.
ביצירת המוצא הנידונה במאמר (קטע ריקוד אנונימי מתקופת הבארוק) בלטו נושאים אלה: מחיאות הכפים, ה-‎drone או נקודת העוגב, הריקוד והמשקל. מחיאות הכפיים הוצגו משתי זוויות מנוגדות. מחד-גיסא הוצגו ככלי נגינה – מקרה פרטי של קבוצת כלים שהמחבר מכנה 'כלי מחיאה'. כלי מחיאה הם כלים שצלילם נוצר בנקישת עצמים זה בזה. הכוונה לשני עצמים (או יותר) העשויים מחומר זהה או דומה, ובצורה זהה או דומה. מצִלתיים וקסטנייטות הן כלי מחיאה. מאידך-גיסא הוצגו מחיאות הכפים כתגובה אנושית רגשית בהתמקדות באירועים מוזיקליים. (נושא ה-‎drone בהקשר של יצירת המוצא אפשר עיסוק בחמת החלילים ובכלי נגינה מכניים. מחיאות הכפיים וה-‎drone הוצגו גם בהקשר ההדדי שלהם. הריקוד והמשקל זימנו עיון בריקוד במשקל מורכב, במקרה זה מתחום הג'אז).

ללמד "מוזיקה חדשה" מה זה?

המאמר דן בבעייתיות של לימוד מוזיקה מערבית חדשה ובעיקר מוזיקה מן העשורים האחרונים ממש. בישראל המחבר יוצא כנגד התפיסה הרואה בהנחלת המוזיקה החדשה (הנתפסת לא-אטרקטיבית באופן מהותי) הכרח חינוכי. עמדתו היא כי ההוראה חייבת להתבסס על אמונה אמיתית וחווייתית של המורה באיכות הרפרטואר – לא על תחושת מחויבות. הוא מצביע הן על קשיים עקרוניים בהוראה (עושר הרפרטואר; מגוון הסגנונות ואמות המידה האסתטיות המאפיינים את התקופה הפוסט-מודרנית; היעדר שיטות הוראה מקובלות ומוכחות; הצורך להביא בחשבון את רמתם של התלמידים ואת [אי-] היכרותם עם הרפרטואר) הן על קשיים מעשיים (היעדר ספרות מתאימה בעברית; אי-זמינותם בארץ של חומרים בסיסיים כגון הקלטות ותווים של מוזיקה חדשה). המחבר מציע שיטות מספר להוראת מוזיקה חדשה המבוססות על ניסיונו במדרשה למורים למוזיקה. עם זאת הוא מדגיש כי ההצעות הן קריאת כיוון בלבד וראוי שכל מורה ימצא את דרכו על פי נטיותיו ונטיות תלמידיו.

קול ההתחלות, אוה פיטליק

המאמר דן בהוראת המוזיקה בבתי הספר באמצעות שירת המקהלה, בהתבסס על ספר ההדרכה למורה-המנצח ולתלמיד קול ההתחלות, פרי עטה של המחברת. המאמר פותח בדיון תמציתי במטרותיה העיקריות של הוראת המקהלה ובכמה מיסודות הידע, המיומנויות ותהליכי הלמידה הנדרשים להשגת מטרות אלו. המאמר מתייחס לערכם של לימודים אלו אף מעבר למטרות המוגדרות של הוראת המוזיקה. לאחר מכן מוצגת דוגמה ליחידת לימוד ("השמיעה") מתוך ספרה של המחברת שבה הסברים תאורטיים והצעות לתרגילים.

מה, לעזאזל, עושה מחשב בחדר המוזיקה שלי? נדב גפני

המחשב הוא אמצעי רב-ערך להעשרת לימודי המוזיקה בבתי הספר, אך יש לנצל אותו בתבונה, מתוך שמירה על העיקרון "תכנים לפני תוכנה". כלומר, יש להתאים את רכישת התוכנה והציוד למטרות החינוכיות – ולא את תוכנית הלימודים לתוכנות שנרכשו. לפי עיקרון זה, המחבר בוחן מגוון של תוכנות מחשב על פי מידת התאמתן להוראה בבתי הספר. הסקירה מתייחסת הן ללומדות (המיועדות מלכתחילה למטרות דידקטיות) הן לתוכנות כלליות לכתיבת מוזיקה, תזמור ואלתור (שאפשר להשתמש בהן בהקשרים דידקטיים), כמו גם לשימושים אפשריים באינטרנט. המחבר מצביע על הציוד החיוני לתפעולן הנאות של תוכנות אלו ומדגיש את חובתם של המורים להחליט אם וכיצד להשתמש במחשב מתוך היכרות אישית עם הכלי (אף כי במקרים רבים יוכלו לקבל סיוע טוב מתלמידיהם בתחום זה).

יישום התורה הפדגוגית של קרל אורף, רבקה אלקושי

המאמר מציע דרכים ליישום שיטת ההוראה של המלחין, המורה והמוזיקולוג קרל אורף (‎1982-1895) בבתי הספר בארץ. המחברת דוחה את הפילוסופיה של אורף (המבוססת על הקְבלה בין התפתחותו של הילד היחיד לבין התפתחותן של תרבויות ממצב "פרימיטיבי" למצב "מתקדם") כבלתי קבילה בפשטנותה ובהכללותיה. אף על פי כן, היא קוראת לאמץ את רעיונותיו הפדגוגיים הקונקרטיים של אורף השמים את היצירתיות, המשחק והאלתור בבסיסו של החינוך המוזיקלי. לדעתה, שיטה זו יכולה להגביר את חופש ההבעה והמוטיבציה של התלמידים – כמו גם את האינטליגנציה המוזיקלית שלהם. לאחר סקירה של שיטת אורף בגרסתה המקורית, המחברת דנה ביתרונותיה ובחסרונותיה וממחישה כיצד אפשר ליישמה כאן ועכשיו מתוך שימוש בדוגמאות הלקוחות מספרי הלימוד שלה.

הכניסיני תחת כנפך: הרהורים סביב ארבע הלחנות לשירו של ח"נ ביאליק, אסתרית בלצן

שירו של ביאליק "הכניסיני תחת כנפך" (‎1905) זכה ליותר מתריסר הלחנות. המאמר בוחן את תולדות הלחנתו של השיר מתוך התמקדות בארבע מהתגלמויותיו במוזיקה. בארבעתן, המחברת בוחנת את ההלחנה, העיבוד ודרך הביצוע כמכלול מגובש ומצביעה על הדרכים שבהן הגישות המוזיקליות השונות משנות את אופיו של השיר (תפילה, קינה סטנדרטית על אהבה נכזבת, מחאה אישית, שיר אהבה רב-עוצמה ודרמתי). ההשוואה נעשית לנוכח שינויים בחברה הישראלית ובתרבותה, והמחברת מראה כיצד על רקע זה אפשר להסביר הן את גישותיהם של המוזיקאים השונים הן את הדרך שבה התקבלו הלחנותיהם וביצועיהם.

שירי הביטלס: ניהיליזם מוזיקלי או לידר, נפתלי וגנר

המאמר מציג את שירי הביטלס כקורפוס קנוני של המוזיקה הפופולרית המכיל בתוכו לא מעט שירים שבהם מיטשטש הגבול בין השיר הפופולרי לשיר האומנותי. לפיכך, טוען המחבר, קורפוס זה ראוי להתייחסות מוזיקולוגית טהורה (ולא רק בהקשר סוציולוגי) מתוך שימוש בכלים אנליטיים מסורתיים. הוא מדגים זאת בניתוח של שירים מספר (תוך שימוש, בין השאר, בשיטת הניתוח השנקריאנית) ובדיון כללי במאפייני השפה הטונלית של הביטלס. הוא מתנגד נחרצות לתפיסה הרואה בשפה זו (המתאפיינת בהחלשת הכיווניות הטונלית המסורתית) ביטוי לאסתטיקה ניהיליסטית, ומציג אותה כהתנערות מן השבלוניות שאפיינה את מרבית המוזיקה הפופולרית באותה התקופה. בזכות ניסיונם לחדש ולהעשיר את השפה הטונלית, רואה המחבר בביטלס ממשיכים נאמנים יותר של המסורת המוזיקלית המערבית בהשוואה לזרמים במוזיקה האומנותית שניתקו עצמם כליל מן הטונליות. מתוך זווית ראייה זו, המחבר מתנגד לשימוש במוזיקת הביטלס בבתי הספר אך ורק כאמצעי לריכוך התנגדות התלמידים למוזיקה קלסית, וטוען כי יש ללמדם בזכות ערכם המוזיקלי כשלעצמו.

מן המיקרו אל המַקרו: ההיבט המבני של יצירותיי המוזיקליות

במאמר מציגה המלחינה ציפי פליישר שתיים מיצירותיה המבוססות על טקסטים בערבית ספרותית: הסרט המגנטי גלימת הלילה (‎1988) למילים מאת המשורר הערבי-ישראלי מוחמד ע'נאים, והקנטטה כשני ענפים (‎1989) למילים מאת חַ'נְסַא (משוררת בדווית מן המאה השישית לספירה) למקהלה ולאנסמבל קאמרי המכיל כלים ערביים ומערביים כאחד. שתי היצירות מבטאות את הרצון לדיאלוג עם התרבות הערבית השכנה מתוך לימוד של שורשי שפתה המוזיקלית והוורבלית כאחד. המאמר סוקר את תהליכי ההלחנה של שתי היצירות ואת מקורות ההשפעה עליהן ומצביע על היבטים ניתוחיים מרכזיים (מרקם, שימוש בחומר מלודי שאול ועיבודו, יחסי טקסט-מוזיקה וכיוצא באלה). כמו כן מצביעה המחברת על ההיבטים הפדגוגיים של יצירותיה. העבודה על גלימת הלילה – המבוססת על קולותיהם של ילדים בדווים בני רהט המדקלמים את שירו של ע'נאים – הייתה התמודדות עם עולמם החווייתי של הילדים, והתוצר הסופי עשוי להזין קהלים רבים של ילדים-מאזינים. כשני ענפים, לעומת זאת, הוא אתגר חשוב לזמרים מערביים ומצריך התמודדות עם שפה מוזיקלית-אסתטית בלתי מוכרת מתוך פיתוח טכניקות ווקליות חדשות.

היכולת לזיהוי סגנונות במוזיקה והקשר בינה לבין גיל וניסיון מוזיקלי, אורלי רימון

המחקר המוצג במאמר זה בחן את יכולתם של ילדים להבדיל בין סגנונות מוזיקליים שונים בתוך תחומים מוגדרים (מוזיקה קלסית, פופ ומוזיקה מזרחית). על פי הנחת המוצא של המחקר, היכולת לזהות סגנונות מושפעת משני נתונים: גיל וצבירת הניסיון המוזיקלי. ההנחה בקשר לגיל התגלתה מוטעית; אפילו ילדים בני שבע (קבוצת הגיל הנמוכה ביותר) גילוּ יכולת מפתיעה בזיהוי סגנונות. מכאן אפשר להסיק כי תהליך זיהוי הסגנונות מבוסס על קליטה גלובלית של מכלול המרכיבים המוזיקליים, ולפיכך מדובר ביכולת אינטואיטיבית שאינה מצריכה התמחות. לדעת המחברת, אפשר להשתמש ביכולת אינטואיטיבית זו כדי לעודד ולגרות תלמידים להאזין למוזיקה ולהסיר מחסומים בפני מוזיקה לא מוכרת, בהצגתה אתגר חשיבתי שאפשר להתמודד עימו.

אתה שומע מה שאני שומעת? על דרכי האזנה, קלאודיה גלושנקוף

המאמר מביא סקירה של מחקרים מן העשורים האחרונים העוסקים הן בהתפתחותם הטבעית של כישורי ההאזנה הן בשיטות הוראה וסוגים אחרים של התערבות חיצונית לפיתוחם של כישורים אלו. ממכלול מחקרים אלו נובע כי אין בנמצא שיטת הוראה מוכחת לפיתוח האזנה המתאימה לכל התלמידים. המחקרים מצביעים על התפתחות מיומנויות האזנה עם הגיל והניסיון ועל קיומם של סוגים שונים של מאזינים הנבדלים זה מזה הן ביכולותיהם הן בציפיותיהם מן המוזיקה. פעילויות הממקדות את הקשב מסייעות תמיד בפיתוח יכולת ההאזנה, אך סיוע זה יהיה יעיל יותר אם סוג המיקוד והאסטרטגיה יותאמו לסוג המאזין. המחברת מדגישה את האתגר העומד בפני המורים למוזיקה בתחום זה מנקודת מוצא הרואה בהאזנה תחום מפתח בחינוך המוזיקלי לא פחות (ואולי אף יותר) מהלחנה ומביצוע.

מוזיקה של קודש ושל חול בקרב יהודי פרס, אמנון נצר

אמנון נצר מנסה במאמרו להגדיר את המוזיקה היהודית בפרס דרך ניתוח הזיקה בינה לבין המוזיקה הפרסית הלא יהודית. נצר מציג את המוזיקאים היהודים שעבדו בפרס ואת שלושת הז'אנרים המוזיקליים שאפשר לסווג במסורת המוזיקלית היהודית בפרס: שירה דתית (ליטורגית), שירה פָּרָה-ליטורגית ושירה חילונית.

שירת הברבור באגם המיתוס, נעמה רמות

המאמר הוא ביקורת על הספר 'המיתוסים של מוצרט' מאת ויליאם סטאפורד*. הספר בוחן את המיתוסים הרבים האופפים את חייו ומותו של המלחין. חלק מן הספר מוקדש למיתוסים שנרקמו סביב ימיו האחרונים של מוצרט וסביב מותו: סטאפורד מפריך את השמועות הרבות כי מוצרט נרצח, בוחן בקפדנות את העדויות המהימנות על נסיבות המוות ומצביע על הקונצנזוס הקיים כיום סביב מחלתו האחרונה של המלחין. בחלק האחר של הספר, בוחן סטאפורד את הדימויים הסטראוטיפיים הרבים שהוצמדו לדמותו של מוצרט – מיתוס הילד הנצחי, הגאון האקסצנטרי, הפזרן ועוד. לאירועים ולהיבטים רבים בחייו של מוצרט מספק סטאפורד הסברים מבוססים – תחליף להסבר המיתי. עם זאת איננו חושש להודות כי יש שאלות שנותרו בלא מענה בשל מיעוט העדויות המהימנות. הדמות שעולה מהספר היא דמותו של מוצרט האדם, דמות שאפשר להבינה ולהעריכה כאנושית, בלא מידע מסולף. הקריאה בספר קלה ומהנה והוא מומלץ לכול.

אולי תתעניינו גם ב...

פורטל זה נבנה עבור מורים ונועד לשימוש צרכי חינוך בלבד. העמוד מכיל קישורים לאתרים חיצוניים שאינם אתרי משרד החינוך. תוכן אתרים אלה וכל המוצג בהם (לרבות פרסומות) הינו באחריות בעלי האתרים בלבד. אם נתקלתם בבעיה כלשהי או שיש לכם הצעות או הערות בנוגע לתוכן, באפשרותכם לפנות אלינו בקישור זה.