דלג אל

מערכות מידע גאוגרפי

חזרה
פתיח

מסלול מערכת מידע גאוגרפי (ממ"ג - Geographic Information System ,GIS) מכשיר את התלמידים לעבודה בתוכנות ייעודיות כגון גוגל, Govmap ו-ArcGIS Online, המאפשרות את חקר המרחב באמצעות קליטה וארגון מידע מרחבי (פיזי ומקוון) במגוון דרכים והצגתו באמצעות שכבות מידע במפות באופן המאפשר פילוח מידע גאוגרפי וניתוחו לצורך הסקת מסקנות ותובנות מרחביות מעשיות.

הידע והמיומנויות הנלמדים במסלול זה מבססים את החשיבה המרחבית, מעמיקים את ההבנה של תפרוסת התופעות והתהליכים במרחב ומפתחים בקרב התלמידים כישורים מרחביים באמצעים חדשניים ומתקדמים, המשולבים כיום במערכות רבות ומגוונות בחיי היום-יום. יישומי מערכות מידע גאוגרפי נדרשים היום בכל משרדי ממשלה, ברשויות המקומיות, בצבא, במגזר העסקי והציבורי ולמעשה בכל פעילות ותכנון מרחבי.

בחטיבת הביניים מתאפשר לתלמידים לחוות למידה ייחודית ויישום מיומנויות היסוד במערכות מידע גיאוגרפי תוך התקדמות בקצב אישי ושיקול המורה בחשיפה לתכנים ובחטיבה העליונה (כיתות י-יב) בוחרים התלמידים במגמת "גאוגרפיה - אדם וסביבה" כמקצוע מוגבר ברמת 5 יח"ל. מסלול מערכות מידע גאוגרפי משתלב בכל אחד מתחומי ההתמחות: "הפיתוח והתכנון המרחבי", "כדור הארץ והסביבה" ו"האדם במרחב החברתי-תרבותי", וכן בנושאי הליבה של תחום הדעת על פי תוכנית הלימודים.

השימוש בכלי ממ"ג מומלץ בעיקר ככלי גאוגרפי משמעותי בתהליכי חקר מרחביים במסגרת ההערכה הבית ספרית כהערכה חלופית, ולא רק אלא גם בשילוב כאמצעי למידה והתנסות בנושאי מיקוד הלמידה. מיומנויות מסלול זה מופיעות בבחינת הבגרות החל משימוש במפות מקוונות מבוססות גישת ממ"ג ונוסף על כך, מופיעה כשאלת בחירה נוספת לתלמידים הלומדים במסלול זה בחטיבה העליונה.

הפיקוח על הוראת גאוגרפיה אדם וסביבה במשרד החינוך מאפשר פיתוח מקצועי והדרכה של מורים, המבקשים לשלב את מיומנויות כלי ממ"ג בהוראת תחום הדעת ולקדם את הלמידה של תלמידיהם.

חזרה לראש הדף

סרטונים ומצגות למידה

מבוא
 1. "הבנת התפיסה" (בממ"ג) | למצגת הסרטון
  בסרטון זה נבין מהו מרחב ומהן אפשרויות החקר המרחבי, תוך כדי הבחנה בין מידע רגיל ומידע גאוגרפי, והם יסייעו לנו להבין מהיכן הכול מתחיל ומהו בסיס הידע שעלינו לרכוש כדי להבין את מיומנויות העבודה במערכות מידע גאוגרפי. נבין גם מהיכן מגיעים המידע והנתונים לחקר המרחבי וכן מושגי יסוד בתחום, כגון מהו GPS, מהו GIS, ומהו BIG DATA.
 2. עקרונות העבודה בממ"ג | למצגת הסרטון
  בסרטון זה נבקש להבין כיצד עובדת מערכת מידע גאוגרפי באופן כללי כדי שנוכל לזהות עקרונות עבודה זהים במעבר בין מערכות שונות. נבין את עקרון הצגת המידע ומידת הנגישות לעריכתו, נתייחס לעקרון העבודה בשכבות נפרדות והסוג שלהן ונתרשם מדוגמאות באתרים שונים ברשת.
 3. תהליך הלמידה המומלץ | למצגת הסרטון
  בסרטון זה נבין כיצד יש להתייחס למסלול מערכות מידע גאוגרפי בתהליכי הלמידה והיישום בכיתה. נתמקד בלהבין מהי המטרה שלנו בלימוד המיומנות, היכן עלינו לשלב את המיומנות ודוגמאות לתוצאות בסיום התהליך. נציג מהו התהליך המומלץ לשילוב בתוכנית הלימודים וכן מהו התהליך השנתי לאורך השנה.
 1. התחברות לסביבת גוגל מפות כממ"ג, שמירה ושיתוף | למצגת הסרטון
  בסרטון זה נציג תחילה את סוגי מערכות המידע הגאוגרפי והאפשרויות של כל אחת, ולאחר מכן נתמקד במערכת הבסיסית של גוגל מפות הזמינה דרך "גוגל דרייב". נציג את אופן ההתחברות לחשבון גוגל ופתיחת מפה לעריכה במערכת מידע גאוגרפית בסיסית. ולבסוף כיצד אפשר לשמור ולבצע שיתוף של המפות שאנו יוצרים במערכת זו.
 2. יישום ראשוני של עקרונות ממ"ג ב-Google Maps: הוספת שכבות ומידע בקווים, נקודות ופוליגונים
  בסרטון זה נבין כיצד העקרונות המנחים של העבודה במערכות מידע גאוגרפי, כפי שהסברנו בסרטונים קודמים, באים לידי ביטוי במערכת המידע הגאוגרפי של גוגל מפות. כמו כן נתייחס לאופן הוספת ישויות למפות באופן ידני.
 3. יישום מטבלת נתונים ל-Google Maps
  בסרטון זה נסביר כיצד אפשר לייבא טבלה עם נתונים מרחביים לתוך מפה במערכת המידע הגאוגרפי של גוגל מפות.
 4. מטופס גוגל לטבלה והמשך מיפוי ב-Google Maps
  בסרטון זה נציג את שלבי העבודה מאיסוף מידע באמצעות טופס גוגל, המרת המידע לטבלת נתונים והכנסת המידע למערכת המידע הגאוגרפית של גוגל מפות שבגוגל דרייב.

בסרטונים הבאים נציג דוגמאות בעלות עיקרון זהה ליישום של יבוא טבלאות מידע מאתרי מידע שונים, עיבודן, התאמתן והוספה שלהן כשכבות מידע במערכת המידע הגאוגרפית של גוגל מפות, כדי להציג את המידע המרחבי באופן שיאפשר להסיק מסקנות ותובנות.

 1. דוגמה מאתר המכון הגיאולוגי
 2. דוגמה מאתר הלמ"ס 1 | דוגמה מאתר הלמ"ס 2
 3. דוגמה מאתר המידע הממשלתי
 1. הקדמה למתווים ללמידה המשלבת כלי ממ"ג
  בסרטון זה, המיועד למורה, נסקור בקצרה את אפשרויות שילוב מיומנויות העבודה במערכות מידע גאוגרפי בתהליך הלמידה וההערכה. נסביר מהי למידת חקר כהקדמה ליישומה במערכות מידע גאוגרפי.
 2. מתווים ללמידה המשלבת כלי ממ"ג, היישום בפועל
  בסרטון זה נסקור את אפשרויות שילוב מתווי הלמידה השונים באמצעות מיומנויות העבודה במערכות מידע גאוגרפי. החל משילוב שוטף, שילוב במסגרת מטלת ביצוע וברמה הגבוהה ביותר בכתיבת עבודת חקר וכיצד אפשר לבצע את ההערכה בתהליכים אלו.
 1. היכרות ושיתוף במערכת Gov Map
  בסרטון זה נבצע היכרות בסיסית עם מערכת המידע הגאוגרפית של אתר "גוב מאפ" ("GOV MAP"). נבין את הממשקים השונים הזמינים במערכת, כולל הפעלת שכבות מידע, ואופן הצגתם על גבי המפה ושמירת המידע שבחרנו להציג.
 2. התחברות ועריכה במערכת Gov Map
  בסרטון זה נסביר כיצד יוצרים חשבון אישי במערכת אתר "גוב מאפ" ("GOV MAP") וכיצד אפשר באמצעות חשבון זה לערוך שכבות מידע אישיות באמצעות הוספת ישויות שונות לצד שכבות המידע הזמינות באתר.
 1. היכרות עם סביבת Google Earth ומאגר המפות והפרויקטים לדוגמה של גוגל
  בסרטון זה נכיר מהי מערכת גוגל ארץ בגרסתה המקוונת. היא סוג של מערכת מידע גאוגרפית מתקדמת למערכת המיפוי הבסיסית של גוגל. נכיר את מאגרי המפות והפרויקטים הזמינים במערכת ויישום העקרונות של העבודה במערכת מידע גאוגרפית באתר.
 2. יצירת "פרויקט" ב-Google Earth
  בסרטון זה נסביר כיצד אפשר להכין פרויקט "סיור" בין אתרים שונים שנבחר בתוך מערכת אתר "גוגל ארץ" בגרסה המקוונת. שיטה המיישמת הוספת ישויות למפה והצמדת מאפיינים - נתונים באפשרויות שונות ומגוונות לצד כותרות ושקפים וחיבור של כלל המרכיבים ליצירת סיפור המוצג באופן אוטומטי שאפשר לשתף.
 3. סקירת אפשרות TIME LAPS בעולם
  "טיים לאפס" הוא צילום מואץ בעוד במערכות מיפוי האפשרות הזו מתייחסת להצגת השינויים במרחב לאורך זמן רב בסרטון קצר. נבין בסרטון זה כיצד אפשר להפעיל את תצוגת הצילום המואץ שבוצע על ידי גוגל וזמין בגוגל ארץ בגרסתו המקוונת.
 1. היכרות עם סביבת העבודה: דף הבית וכליו
  בסרטון זה נכיר את מערכת אתר ArcGIS Online, הזמינה בגרסתה המלאה למורים ולתלמידים ללא תשלום. נסקור את מרכיבי המערכת המוצגים באתר לאחר ההתחברות למערכת ואופן העבודה עימם כבסיס הכרחי לתחילת עבודה במערכת.
 2. היכרות עם "האטלס החי"
  בסרטון זה נבצע היכרות עם ה"האטלס החי" ("Living Atlas") של אתר ArcGIS Online. נסקור דוגמאות ונבין כיצד אפשר לעשות שימוש או לייבא את המפות ושכבות המידע לפרויקטים אישיים שלנו.
 3. סוגי השכבות ב-ArcGis Online | למצגת הסרטון
  בסרטון זה נסקור את כלל סוגי השכבות שעימן אנו יכולים לעבוד באתר ArcGIS Online. כל שכבה בעלת מאפיינים וייעוד שונה. הבנה טובה של סוגי השכבות תאפשר לנו לשלב אותן למטרות שונות ולהבין טוב יותר את האפשרויות הזמינות במערכת.
 4. היכרות עם צפיין המפות החדש
  בסרטון זה נסקור את צפיין המפות החדש של אתר ArcGIS Online. הצפיין הוא ממשק המפות שעליו אנו נעלה את שכבות המידע בעלות הישויות והמאפיינים. בגרסתו החדשה הצפיין שונה מגרסתו הקודמת, אך מאפשר תפעול ידידותי וקל יותר למשתמש.
 5. ביצוע דיגיטציה בצפיין המפות החדש: יצירת שכבת נקודות ידנית
  בסרטון זה נסביר מהי דיגיטציה, כהוספת מידע למיפוי באופן ידני באתר ArcGIS Online. נסביר את השלבים לביצוע דיגיטציה של ישויות המוצגות כנקודות על גבי המפה וצירוף מאפיינים (נתונים) לנקודות. כל זאת בשונה מפעולה של הוספת מידע מוכן וערוך מטבלה, או שכבה הזמינה במאגרי מידע שונים.
 6. ביצוע דיגיטציה בצפיין המפות החדש: יצירת שכבת קווים ופוליגונים
  בסרטון זה נסביר מהי דיגיטציה, כהוספת מידע למיפוי באופן ידני באתר ArcGIS Online. נסביר את השלבים לביצוע דיגיטציה של ישויות המוצגות כקווים או כפוליגונים (צורות הנדסיות לא מוגדרות) על גבי המפה וצירוף מאפיינים (נתונים) לאותן ישויות. כל זאת בשונה מפעולה של הוספת מידע מוכן וערוך מטבלה, או שכבה הזמינה במאגרי מידע שונים.
 7. הוספת שכבה מבסיס נתונים חיצוני
  בסרטון זה נסביר כיצד אפשר להוסיף שכבה במערכת אתר ArcGIS Online בעוד המידע זמין לייצוא כטבלת נתונים הכוללים מידע מרחבי. נציג את אופן עריכת הטבלה, התאמת הטבלה למערכת האתר והעריכה הראשונית לאחר יבוא של המידע הטבלאי והצגתו כשכבה על גבי המפה בצפיין המפות של האתר.
 8. שמירה ושיתוף של מפה
  בסרטון זה נסביר כיצד מבצעים בצפיין המפות החדש של ArcGIS Online שמירה ושיתוף של מפה שיצרנו במערכת האתר. נתייחס לאפשרויות השיתוף הזמינות במערכת.
 9. סימבולוגיה | למצגת הסרטון
  בסרטון זה נסביר מהי סימבולוגיה, אותם סמלים או צורות המציגים את המידע (הישויות) על גבי המפה, ונסביר כיצד אפשר לערוך את הסימבולוגיה בתוך צפיין המפות במערכת המידע הגאוגרפית של אתר ArcGIS Online.
 10. שכבת הסקיצה, מהות, שימוש (וחסרונות) | למצגת הסרטון
  בסרטון זה נסביר מהי שכבת הסקיצה (טיוטה), שכבה שאינה מכילה מאפיינים ונתונים וניתנת לעריכה על גבי כל מפה כשכבה עצמאית בצפיין המפות של אתר ArcGIS Online. נתייחס גם לאפשרויות השימוש בשכבה ולחסרונותיה לעומת שכבות אחרות.
 1. 1SURVEY123 - יסודות
  א. עריכת הסקר באתר
  בסרטון זה נכיר את ממשק SURVEY123 הזמין באתר ArcGIS Online ומאפשר לנו ליצור סקרים מרחביים בשטח. בסרטון גם נתייחס לאפשרויות השאלות הזמינות בשאלון.
  ב. ביצוע הסקר בטלפון הנייד
  בסרטון זה נסביר כיצד אפשר להפעיל סקר מרחבי בממשק SURVEY123 לאחר יצירת שאלון במחשב. נציג את האפליקציה הזמינה לטלפונים, את אופן הורדת השאלון והפעלתו בעת איסוף מידע בשטח באמצעות הטלפון הנייד.
  ג. גישה לנתונים וביצוע מיפוי
  בסרטון זה נציג כיצד אפשר לעיין בנתונים שנאספו לאחר ביצוע סקרים בממשק SURVEY123 ויבוא של הנתונים לתוך צפיין המפות ליצירת שכבת מידע חדשה.
 2. STORY MAP
  בסרטון זה נסביר בקצרה את ממשק Story Map הזמין באתר ArcGIS Online. כיצד אפשר לבצע עריכה של "סיפור", מה האפשרויות הזמינות בממשק וכיצד לבצע שמירה ושיתוף.
 1. תלת ממד - העשרה
  א. עריכת מפה עם מבני תלת מימד
  | גרסה מקוצרת
  סרטון זה המבוסס על מפגש סינכרוני, מציג כיצד אפשר לבצע עריכה של תצוגת מבנים במפה כ"תלת ממד" בסיסי בממשק "סצנה" הזמין באתר ArcGIS Online.
  ב. עריכת מפה על גלובוס מסתובב
  בסרטון זה הסבר כיצד ניתן לערוך תצוגה תלת מימדית של שכבות המידע שלנו על גבי גלובוס מסתובב, לאפשר קביעת אופן פריסת הכפתורים והמקרא וכן להוסיף עמוד פתיחה עם שקף וטקסט משלנו.
 2. ביצוע ניתוחים - העשרה
  בסרטון העשרתי זה, המבוסס על מפגש סינכרוני, מוצג נושא "ביצוע ניתוחים" במערכת באתר ArcGIS Online. ניתוח מידע הוא תהליך מורכב המיושם לרוב לאחר עריכת שכבות מיפוי בעלות ישויות ומאפיינים רבים ודורשת "קרדיטים" רבים הזמינים באופן מוגבל.
 3. "יצירת דאשבורד" (לוח מחוונים)
  בסרטון זה נסביר כיצד להכין לוח מחוונים ("דאשבורד"), כלוח המציג נתונים המבוססים על הנונים הנשאבים ממיפוי מבוסס נתונים מרחביים.
 4. ייצוא מגוגל מפות לשכבת סקיצה ב-Arcgis
  בסרטון זה נדגים כיצד ניתן לייצא מידע משכבות בגוגל מפות אל סביבת Arcgis Online כשכבת סקיצה בלבד באופן שיאפשר הצגת המיפוי שנעשה בגוגל מפות ב-Arcgis ללא צורך בקרדיטים.
 • מיפוי בעזרת בינה מלאכותית
  בסרטון זה נדגים כיצד ניתן לבקש ממערכת בינה מלאכותית (Text to Text) כגון Chat GPT או Google Bard להכין עבורנו טבלת נתונים מרחביים הכוללת כפי שנדרש במיפוי גם עמודות המציינות מיקום בקווי אורך ורוחב שאותן נייבא לתוך מערכת המפות של גוגל מפות או ArcGIS וליצור מיפוי מהיר של הנתונים.
חזרה לראש הדף

מידע והעשרה למורה

אולי תתעניינו גם ב...

למידה מחוץ לכיתה
טיולים ופעילויות בית ספריות
הרעיון שלכם כאן!
אם גם לכם יש מערך שעור רב כשרון או רעיון מקורי, מעניין, שמצית את הדמיון, מעורר את החושים ומפיח חיים בשיעורים- שלחו לנו אותו!

פורטל זה נבנה עבור מורים ונועד לשימוש צרכי חינוך בלבד. העמוד מכיל קישורים לאתרים חיצוניים שאינם אתרי משרד החינוך. תוכן אתרים אלה וכל המוצג בהם (לרבות פרסומות) הינו באחריות בעלי האתרים בלבד. אם נתקלתם בבעיה כלשהי או שיש לכם הצעות או הערות בנוגע לתוכן, באפשרותכם לפנות אלינו בקישור זה.