תלמוד ותושב"ע חמ"ד | חטיבת ביניים

יחידות הוראה מתוקשבות

שחר אבקשך
שחר אבקשך
 • כיתה: ז'
 • נושא מרכזי: הלכה - הלכות תפילה

היחידה עוסקת בתפילת שחרית ובחלקיה השונים.
ההכנה לתפילה, ברכות השחר ונטילת ידים, פסוקי דזמרה, ברכות קריאת שמע, מצוות קריאת שמע ותפילת עמידה.

ליחידת ההוראה
יסודות התפילה א
יסודות התפילה א
 • כיתה: ז'
 • נושא מרכזי: הלכה - הלכות תפילה

ביחידה זו נפתח כיווני חשיבה חדשים לעולם התפילה. בתפיסה הפשוטה תפילה היא הדרך לבקש דברים מבורא עולם. ביחידה זו נרחיב את נקודת המבט הזאת ונראה כי תפילה היא גם "משפט" - כלי להתבוננות עצמית על אורחות חיינו, וגם "חיבור מַטְען" רוחני המשפיע על התנהלותנו היום־יומית. בין היתר נלמד על גלגולה של מצוות התפילה מימי האבות, בתקופה שסגנון התפילה היה בה אישי, עד לימי אנשי הכנסת הגדולה שבהם התקבע נוסח התפילה ונוצר סידור התפילה שאנו מתפללים בו היום.

ליחידת ההוראה
צביון השבת
צביון השבת
 • כיתה: ח'
 • נושא מרכזי: הלכה - הלכות שבת – השבת וקדושתה

במהלך יחידה זו נעסוק בצביון השבת – אופייה ותוכנהּ הרצויים של השבת – על פי התורה והחכמים וכיצד בא לידי ביטוי במקצת מהלכות שבת.
בשיעורים של היחידה נלמד על כבוד השבת, איסורי מקח וממכר, הכנה מקודש לחול ופעולות שונות שנאסרו בשבת כדי להבדיל בין אופי השבת ובין ימות החול וליצור לשבת אווירה של קדושה ופניוּת לעסוק ברוח ובקודש.

ליחידת ההוראה
כללי מלאכות שבת
כללי מלאכות שבת
 • כיתה: ח'
 • נושא מרכזי: הלכה - הלכות שבת – השבת וקדושתה

יש 39 מלאכות שנאסרו בשבת. יחידה זו עוסקת במבוא למלאכות – מה מטרתן? כיצד המלאכה צריכה להיעשות כדי שעושה המלאכה לא יעבור על איסור תורה של עשיית מלאכה בשבת?
נבחן את מטרת האיסור לא לעשות מלאכה בשבת, ונראה שלשביתה בשבת יש מטרות נוספות חוץ ממנוחה סתמית כגון הידמות לקב"ה והקדשת זמן לעולם הרוח שבששת ימי המעשה. לעיתים קרובות איננו מודעים למטרות אלה.
ניגע בכמה עקרונות יסוד חשובים הנוגעים לאיסור המלאכה בשבת, והם ישמשו נקודת מוצא לבחינת האופן שהפעולה צריכה להיעשות בו כדי להיכלל באיסור המלאכה מהתורה, ובהם: מלאכת מחשבת, דבר שאינו מתכוון, מלאכת תיקון ולא מלאכת קלקול ועוד.

ליחידת ההוראה
הקטן בשבת
הקטן בשבת
 • כיתה: ח'
 • נושא מרכזי: הלכה - הלכות שבת – השבת וקדושתה

יחידה זו עוסקת בהלכות שבת הנוגעות לילדים קטנים, ובעיקר בדינים הקשורים למשחקים בשבת כגון משחקי כדור (בדגש על ריצה והתעמלות בשבת) ועוד.
מטרות היחידה להעניק ידע כללי בנושאים אלו ולעסוק בשאלות ערכיות־רוחניות העולות מלימוד הלכות אלו.

ליחידת ההוראה
דיבור נכון
דיבור נכון
 • כיתה: ט'
 • נושא מרכזי: הלכה - הלכות בין אדם לחברו

ביחידה זו נעסוק בעין טובה שהיא הבסיס לחברה מתוקנת ובביטויים שלה. נלמד על שלושת איסורי לשון הרע, מהו לשון הרע לתועלת ומהם הכללים שעל פיהם אפשר לאומרו. כמו כן נלמד על מחלוקת ועל מחלוקת שסופה להתקיים.

ליחידת ההוראה
איסור גנֵבה ומצוות צדקה
איסור גנֵבה ומצוות צדקה
 • כיתה: ט'
 • נושא מרכזי: הלכה - הלכות בין אדם לחברו

יחידה זו עוסקת בשני נושאים: הלכות איסור גנֵבה ודיני מצוות צדקה.
האיסור לגנוב מבוסס על עיקרון יסודי – רכושו של אדם שייך לו בלבד ואין לאף אדם אחר זכות לקחתו בלי רשות. לצד איסור זה ניצבת מצוות צדקה המחייבת אדם לתת מרכושו לאחרים.
אפשר לומר שאלו שני צדדים של אותו מטבע – מחד גיסא, האיסור לקחת רכוש מאחר, ומאידך גיסא, החובה לתת מכספך לאחרים הזקוקים לו.
בשני הנושאים נעסוק בשורשי הדינים, כפי שהם באים לידי ביטוי בפסוקי התורה העוסקים במצוות אלו ובהלכות המסתעפות מהם – נלמד את דברי הראשונים על נושאים אלה ואת דברי הרב אליעזר מלמד בספרו "פניני הלכה".

ליחידת ההוראה
מצוות אהבת הרֵע
מצוות אהבת הרֵע
 • כיתה: ט'
 • נושא מרכזי: הלכה - הלכות בין אדם לחברו

יחידה זו עוסקת במצוות אהבת הרֵע ומצוות נוספות הנלוות לה ("לֹא תִשְׂנָא", "לֹא תִקֹּם וְלֹא תִטֹּר", לדון לכף זכות) על פי הסעיפים הנלמדים בנושא זה מהספר "פניני הלכה". ביחידה יילמדו ההלכות הנוגעות למצוות אלו, מתוך מבט רחב שמוצאו והמשכו ברעיונות ובערכי המוסר שבשורשי המצוות שאנו עוסקים בהן.

ליחידת ההוראה
ליחידות ההוראה שלי