מהי עבודת גמר?

עבודת הגמר

חזרה לראש הדף
עבודת הגמר – מהי?

עבודת הגמר היא עבודת מחקר עצמית, עיונית או עיונית-מעשית שהתלמידים והתלמידות רשאים להגישה למשרד החינוך כחלק מהמשימות לקבלת תעודת בגרות, והיקפה חמש יחידות לימוד בתחום הדעת שבו היא נכתבת. העבודה נכתבת על פי כללים אקדמיים המקובלים בתחום הדעת שבו היא נכתבת (בהיקף דומה לעבודה סמינריונית באוניברסיטה בתואר ראשון) לצד דרישות מקצועיות שנקבעו על ידי הפיקוח באגף לחינוך על יסודי והמזכירות הפדגוגית של משרד החינוך.

בעבודת הגמר על התלמידים והתלמידות להתמודד בעצמם עם סוגיה מדעית מסוימת ולהעמיק בה. אין מצופה מהתלמידים ומהתלמידות להגיע בהכרח לחידוש מדעי אלא לקיים דיון אקדמי-מדעי בסוגיה, לייצר ידע חדש ולא לסכם ידע קיים בלבד. בהכנת העבודה על התלמיד והתלמידה להתבסס על ידע מדעי עדכני, על דרכי מחקר ודרכי עבודה מדעיות. עבודת הגמר נעשית בליווי ובהדרכה של מורים, חוקרים ואנשי מדע. תהליך הכנת עבודת הגמר מעודד למידה עצמית ומחייב השקעה עצמית במחקר אישי, בעבודה אישית מחוץ לכותלי הכיתה ובית הספר והשקעה באתגר לימודי ייחודי.

  • כלל התלמידים והתלמידות בשכבת י' או י"א הלומדים בתיכון אינטרני בישראל רשאים להגיש את הצעת המחקר לעבודת הגמר. עבודה שכתיבתה הסתיימה תוגש במהלך כיתה י"א או י"ב.
  • תלמידים והתלמידות יכולים לכלול בהרכב בחינותיהם הגשת עבודת גמר אחת בלבד. הגשת עבודת גמר נוספת בתחום דעת אחר דורשת אישור מיוחד מהפיקוח על עבודות הגמר.
  • למען הסר ספק: בוגרי ובוגרות מערכת החינוך ונבחני ונבחנות משנה (תלמידים ותלמידות אקסטרניים) אינם רשאים להגיש עבודת גמר.
  • בעבודת גמר מודגשים היכולת האישית של התלמיד או התלמידה והישגיהם; לפיכך לא תיכתב עבודה משותפת. שני תלמידים ותלמידות (או יותר) אינם רשאים להגיש עבודה זהה או עבודה עם שאלת מחקר זהה.

מסלולי כתיבת עבודת גמר ומרכיבי ציון

חזרה לראש הדף
  • עבודה צמודה היא עבודת גמר בתחום דעת שאותו לומדים התלמידים והתלמידות במסודר במסגרת הלימודים בבית הספר; התלמידים והתלמידות מגיעים לכל השיעורים ועומדים בכל המטלות הנדרשות במסגרת תוכנית הלימודים, לרבות מבחני מתכונת, ונוסף על כך בוחרים להתעמק בסוגיה מיוחדת בתחום. עבודת גמר צמודה היא תחליף להיבחנות חיצונית באותו תחום דעת. עבודה צמודה יכולה להיות תחליף גם למקצוע חובה לבגרות. עבודת גמר המחליפה מקצוע חובה חייבת להיות עבודה צמודה.
  • עבודה שאינה צמודה היא עבודת גמר בתחום דעת שאותו אין התלמידים והתלמידות לומדים במסגרת קבוצת לימוד בבית הספר; או עבודת גמר בתחום דעת שאותו התלמידים והתלמידות לומדים בבית הספר ומעוניינים להרחיבו ולהוסיף בו חמש יחידות נוספות באמצעות כתיבת עבודת גמר.
  • עבודת גמר עם מרכיב יצירתי: בתחומי דעת שונים – כגון מחול, אומנות, ספרות, קולנוע, תיאטרון, חינוך גופני ועוד – אפשר לשלב עבודת מחקר כתובה (מרכיב עיוני) שתהיה 60% מהציון עם מרכיב מעשי (יצירתי) שיהיה 40% מהציון. חייב להיות קשר ברור ומוסבר בין שני חלקי העבודה. עבודה עם מרכיב יצירתי היא לרוב עבודה שאינה צמודה.

עבודה צמודה

20% צין שנתי
30% ציון מנחה
50% ציון מעריך חיצוני

עבודה שאינה צמודה

30% ציון מנחה
70% ציון מעריך חיצוני

עבודת גמר עם מרכיב יצירתי

40% צין מרכיב עיוני
60% ציון מרכיב יצירתי

עבודת הגמר נרשמת בתעודת הבגרות, בין שהיא צמודה ובין שאינה צמודה, באופן הזה:

מקצוע - עבודת גמר - 5 יח"ל - ציון
לדוגמה:
ביולוגיה - עבודת גמר - 5 יח"ל - 100

אם התלמידים והתלמידות כתבו עבודת גמר שאינה צמודה בתחום דעת שבו נבחנו לבגרות, יופיע ציון בתחום הדעת וציון נוסף על עבודת הגמר באופן הזה:

ביולוגיה - 5 יח"ל - 100
ביולוגיה - עבודת גמר - 5 יח"ל - 10

אולי תתעניינו גם ב...