שלבי ההכנה וההגשה

איתור מנחה

חזרה לראש הדף
איתור מנחה

איתור מנחה ייעשה לפי התחום הנחקר והוא באחריות הלומדים והלומדות ובתמיכת בית הספר. אפשר ורצוי לפנות לצוות החינוכי בבית הספר, למוסדות להשכלה גבוהה בקרבת מקום (תיתכן הנחיה מרחוק בעבודות גמר שאינן דורשות מחקר ניסויי במעבדות או בעבודות עיוניות בלבד).
כדאי לפנות למחברי המאמרים האקדמיים בנושא הנחקר. (ראו במידעון מכוני חקר שאפשר להיעזר בהם למציאת מנחים אקדמיים).

ללוות את התלמידים והתלמידות במהלך המחקר, החל משלב כתיבת ההצעה (ולפעמים אף קודם בבחירת סוגיה ספציפית בתחום הנחקר) ועד לכתיבת עבודת הגמר, הגשתה והכנת התלמידים והתלמידות להערכה העבודה בעל-פה. המנחים משמשים מודל, והקשר האישי שמתפתח עם התלמידים והתלמידות תורם רבות להצלחת העבודה המשותפת (ראו במידעון נספח ג': הנחיות כלליות למנחה כולל מחוון גנרי).

 • מנחי עבודת הגמר יהיו בעלי תואר שני בתחום הדעת שבו נכתבת העבודה. במקרים חריגים תאשר היחידה לעבודות הגמר מנחים בעלי תואר ראשון.
 • לפי שיקול הדעת של היחידה לעבודות הגמר והמפמ"ר, תידרש בתחומי דעת שונים עבודה בפועל של המנחים בתפקיד חוקרים.
 • במגזר החרדי יוכלו להיבחר מנחים בעל תואר ראשון אקוויוולנטי המגישים לבגרות בהיקף חמש יח"ל.
 • המנחים ינחו עד חמישה תלמידים בשנה. במקרים חריגים יש לקבל את אישור הפיקוח על עבודות הגמר בבקשה לאישור מספר גבוה יותר של תלמידים מונחים.
 • לפי הצורך יכול בית הספר למנות שני מנחים לתלמידים הכותבים עבודת גמר.
 • בעבודת גמר בין-תחומית ייתכן שיידרש ליווי של יותר ממנחה, כלומר, מנחה לכל תחום דעת נחקר.

קרובי משפחה מדרגה ראשונה ושנייה אינם יכולים לשמש מנחי עבודת גמר. במקרים חריגים, אפשר להגיש בקשה לפיקוח על עבודות הגמר לאישור קרובים מדרגה שנייה בלבד לתפקיד מנחה.

תשלום למנחים נעשה על ידי משרד החינוך על פי תוארם האקדמי ומותנה בהגשת עבודת הגמר והמסמכים הנדרשים (ראו במידעון נספח ד': שכר מנחים).

גיבוש הצעת מחקר

חזרה לראש הדף
גיבוש הצעת מחקר

הבסיס לעבודת הגמר הוא הצעת המחקר שהיא בגדר תוכנית עבודה. להכנת ההצעה יש להקדים עיון וחקר מעמיקים באמצעות קריאת מאמרים ומחקרים עדכניים בתחום הנבחר. התלמידים והתלמידות מגבשים את שאלת המחקר המדויקת אשר בעניינה יועלו השערה וטיעון על בסיס רקע תאורטי הכולל דיון במאמרים; הצעה למתודולוגיה מחקרית – עיונית, כמותנית, איכותנית, מעשית; פירוט של פרקי העבודה (ראשוניים), מן המבוא ועד הסיכום, שיחד מובילים באופן מובנה אל התשובה לשאלת המחקר. כמו כן, יש לציין פרטי ביבליוגרפיה ראשוניים שעליהם מושתתת הצעת המחקר ולוח זמנים אופרטיבי.

להלן מבנה גנרי להצעת מחקר לעבודות גמר:

פרטי התלמיד, התלמידה: שם מלא; ת"ז; כתובת; טלפון; דואר אלקטרוני
פרטי המנחה: שם מלא; ת"ז; כתובת; טלפון; דואר אלקטרוני; דרג אקדמי; מקום עבודה
פרטי בית הספר: שם, יישוב, סמל מוסד; דואר אלקטרוני; טלפון
פרטי האחראי או האחראית לעבודות גמר בבית הספר (רכז, רכזת); שם מלא; טלפון ישיר; דואר אלקטרוני ישיר

תחום הדעת שבו נכתבת העבודה
סוג עבודה: צמודה, לא צמודה, לא צמודה משולבת (עיוני וחלק יצירתי)
נושא העבודה
מטרת העבודה ושאלת המחקר
שיטת המחקר או מהלך המחקר

 • לפי הנחיות תחום הדעת ושיטות המחקר המקובלות. פירוט ההנחיות המקצועיות לפי תחומי דעת (לפירוט ולהרחבה).

רקע תאורטי לעבודה
עיקרי הדברים מתוך התאוריה העוסקת בתחום, באופן ממוקד ומתומצת, כשני עמודים. יש לכלול הפניות למקורות ביבליוגרפיים ולציין בהערות שוליים את המקור המדויק (סימוכין).
ראשי פרקים משוערים
ביבליוגרפיה (לפחות חמישה פריטים אקדמיים, מהימנים, תקפים ועדכניים)
לוח זמנים מתוכנן

תהליך הכתיבה ומבנה העבודה

חזרה לראש הדף
תהליך כתיבת עבודת גמר
 • חובה להקפיד על עצמאות העבודה של התלמידים בעת הכנת ההצעה ובכל שלבי העבודה ומרכיביה. הצעות מחקר ועבודות שלא תהיה בהן הקפדה מלאה על עצמאות העבודה של התלמידים לכל אורך תהליך ההכנה ודיוק בפרטים המדווחים על התלמידים ולימודיהם – ייפסלו. האחריות לכך מוטלת על התלמידים, על המנחה ועל בית הספר.
 • הכתיבה תיעשה בהלימה להצעת המחקר המוגשת (הלימה זו תיבחן בשלב הערכת העבודה). אפשר ורצוי להרחיב את הרשימה הביבליוגרפית שפורטה בהצעה ולדייק את תת הפרקים בעבודה. ואולם במקרה של שינוי מהותי במתודולוגיה מחקרית, בפרקי בעבודה או שינוי בשאלת המחקר לנוכח ממצאי המחקר – יש להגיש הצעת מחקר מחודשת לאישור הפיקוח על עבודות גמר.
 • יש חשיבות רבה שהתלמידים יכירו מלכתחילה את תהליך ההערכה ומרכיביו. על בית הספר מוטלת האחריות ללוות את התלמידים ולוודא שכל תהליך החקר והכתיבה נעשה על ידי התלמידים עצמם. אין להסתפק בהעברת אחריות זו אל המנחה.
 • לעיתים, תהליך כתיבת העבודה מחייב הוספה או החלפה של מנחה. תהליך כזה דורש הגשת הצעה מחודשת וקבלת אישור הפיקוח על עבודת גמר והמפמ"ר.
 • חשוב לעיין בהנחיות כתיבת עבודות הגמר של תחום הדעת הנבחר ובמחוון הייעודי למנחה או למעריך לכל אורך תהליך הכתיבה כדי לדייק את העמידה בדרישות תחום הדעת. שימו לב כי לעיתים ישנם פרקי חובה הצריכים להיכלל בעבודה. האחריות להכרת התבחינים חלה על התלמידים ועל המנחה.

שימו לב, בכל תחום דעת יש הנחיות ייחודיות לכתיבת עבודת גמר, כולל מבנה העבודה האפשרי. יש לעיין בהנחיות אלה ולפעול לפיהן. לפירוט ההנחיות המקצועיות לפי תחומי דעת.

דגם זה הוא דגם גנרי כולל לעבודת מחקר

עבודת גמר בנושא מדעי-עיוני כוללת כמה מרכיבים לפי סדר זה:

 • שער
 • תוכן עניינים
 • הקדמה (אופציונלי)
 • מבוא אישי, סיבות לבחירת הנושא, תודות
 • מבוא
  - הצגת הנושא ומטרות העבודה
  - השאלות המחקריות המרכזיות
  - תמצית הרקע התאורטי הנדרש
  - תיאור מקדים מתומצת של מהלך החקר ושיטת המחקר
 • פרקי העבודה
  - סקירת ספרות מחקרית (רקע תאורטי, ממוקד, רלוונטי לנושא, ערוך עצמאית)
  - שיטת המחקר או תיאור מהלך המחקר
  - ניתוח תוכן או הצגת ממצאים או תוצאות
  - דיון ומסקנות
 • סיכום
 • רשימת מקורות (ביבליוגרפיה)
 • נספחים (יוצגו רק נספחים רלוונטיים לעבודה אשר יש הפניה אליהם בגוף העבודה.)
 • רישום מקורות והפניות:
  - אופן הציטוט במהלך העבודה והרישום הביבליוגרפי בשולי העבודה ובסיומה יהיו כמקובל בעבודות מדעיות (על פי אחת השיטות המקובלות).
  - ייכתבו רק מקורות שבהם נעשה שימוש ממשי בעבודה. יש להקפיד על הלימה בין ההפניות בגוף העבודה לבין המקורות המפורטים ברשימת המקורות.

הגשת העבודה להערכה

חזרה לראש הדף

החל משנת תשפ"ב, הגשת עבודת גמר תיעשה באמצעות מערכת ה"שילובית" על פי ההנחיות והנהלים להגשת עבודות גמר. עבודות לא תוגשנה במשלוח בדואר רגיל.

 • יש לצרף את שני המסמכים הבאים בפורמט pdf:

  א. קובץ של עבודת התלמיד או התלמידה יחד עם נספח של נוסח ההצעה שאושרה, שניהם מאוגדים כקובץ אחד בפורמט pdf.
  את הקובץ יש להעלות לתיבה בה כתוב "קבצי הפרויקט".

  ב. אישור סופי של הפיקוח על עבודות הגמר על ההצעה המאושרת.
  ניתן להוריד אישור זה ממערכת ההצעות בלבד, בסיוע בעלי ההרשאה למערכת בביה"ס (רכזי בגרויות או רכזי עבודות הגמר).
  את אישור הפיקוח על עבודות גמר יש להעלות לתיבת בה כתוב: "הצעת הפרויקט".

  שימו לב! אין להעלות לשילובית את הערכת המנחה.

 • יש להגיש את העבודה עד 31 בינואר בכיתה י"ב או י"א (לפי שנת הגשת ההצעה).
 • בקשת הארכה למועד ההגשה של עבודת הגמר – יש לקבל אישור מיוחד לדחיית מועד ההגשה של עבודת הגמר מהפיקוח על עבודת הגמר באמצעות מילוי הטופס.
 • להתמצאות טכנית אפשר להסתייע בסרטוני ההדרכה של המרב"ד.
 • מאשרים מקצועיים או רכזים פדגוגיים – לבירורים יש לפנות למרב"ד.
 • טלפון לתמיכה טכנית מרב"ד: 073-3938900;
  דוא"ל: Haaraca@mrvd.education.gov.il

אולי תתעניינו גם ב...