חפש ב:

תוכניות לבגרות וחלופות בהערכה

חזרה
תוכניות הלימודים באזרחות

בחינת הבגרות בכל שנה נוגעת באירועים אקטואליים שהתרחשו בשנה החולפת. מומלץ לעודד תלמידים לקרוא עיתונים וללמד את התלמידים לקשר את נושאי הלימוד לאירועים אקטואליים. מומלץ שמורים ייכנסו לשיעורים במהלך השנה עם מגוון כתבות מכלי תקשורת ומאתרים שונים וישתפו את התלמידים באירועים אקטואליים ובקשר שלהם למושגים הנלמדים בשיעורי אזרחות.
שימו לב! שאלות האירוע מתייחסות לכלל נושאי תוכנית הלימודים. מטלת הביצוע מבוססת על נושאים ומושגי יסוד מתוך תוכנית הלימודים בהוראת האזרחות, לכן ההנחיה היא שאפשר להוביל כתיבת מטלה רק החל מהמחצית השנייה של השנה הראשונה להוראת אזרחות לבגרות. כמו כן קיימות במקצוע האזרחות שתי מסגרות מרכזיות המאפשרות להמיר את ההיבחנות באזרחות בהיקף של 2 יחידות לימוד (גם בחינה וגם מטלת ביצוע) בהוראה, למידה והערכה בדרך החקר.

שאלוני בגרות משנים קודמות

חזרה לראש הדף
שאלוני בגרות משנים קודמות

מאגר שאלוני בחינות הבגרות פתוח לכל מורי האזרחות, ובו תוכלו למצוא דוגמאות לבחינות בגרות החל משנת 2011. את החיפוש תוכלו לבצע על פי שם וסמל השאלון, שם המקצוע, מועד הבחינה, מגזר, סוג הנבחן (אינטרני או אקסטרני) ועוד.

בחינות בגרות

חזרה לראש הדף

סמל שאלון ראשי 34280
בחינה ראשית – בחינה חיצונית 80% (אינטרנים, נבחני משנה, אקסטרנים) 34281
מבחן השלמה לאקסטרנים ולנבחני מִשנה 20% 34282
מטלת ביצוע – מטלה פנימית לאינטרנים ולעולים חדשים 20% 34283
מבחן עולים – מבחן חיצוני 80% (אינטרנים, נבחני משנה, אקסטרנים) 34284
מבחן השלמה לאקסטרנים ולנבחני משנה עולים 20% 34272
יחידות ההגבר – מבחן מפמ"ר 70% חברה וכלכלה ודת ומדינה או החברה הערבית והדרוזית 34381
יחידות ההגבר – יחידת מיזם 30% 34383
יחידות ההגבר – מבחן השלמה לאקסטרנים ולנבחני משנה 30% 34382

בחינה מותאמת שאלון 34281
פרק ראשון חובה – שאלה אחת מתוך שתיים – 14 נקודות
פרק שני – חובה 3 שאלות מתוך 5 (7-3) – 14 נקודות לשאלה ושאלה אחת מתוך 12-8 – 14 נקודות לשאלה
תלמיד מותאם יכול לבחור לענות על אחד משני הפרקים: פרק שלישי או פרק רביעי
פרק שלישי – 2 שאלות מתוך 15-13 –14 נקודות לשאלה
או
פרק רביעי – שאלה אחת מתוך 18-16 ושאלה אחת מתוך 20-19. סה"כ 2 שאלות – 14 נקודות לשאלה
בסך הכול הנבחנים עונים על 7 שאלות. לכל שאלה 14 נקודות + 2 נקודות בונוס
בחינה מותאמת שאלון עולים חדשים 34202, 34284
חלק א' – הנבחנים עונים על 2 שאלות עם 2 סעיפים (במקום 3) – 32 נקודות
חלק ב' – הנבחנים עונים על 2 שאלות (במקום 3) – 18 נקודות לשאלה

מחוון המושגים נועד למורה ומטרתו למקד בבהירות את הנדרש להגדרה בסיסית של מושגי היסוד בבחינת הבגרות ולאפשר למורי האזרחות המלמדים על פי ספרי הלימוד השונים המאושרים להוראה – לדבר בשפה משותפת.
המחוון עוסק בדרישות בחינת הבגרות בחלק של זיהוי מושגים והצגתם בלבד ונועד לקדם שקיפות ובהירות ולוודא שכל רכיבי ההגדרה המחייבים מוכרים לכלל המורים. בהגדרת המושגים אפשר להשתמש במילים נרדפות נוספות, בלשונם של התלמידים ובלשון ספרי הלימוד השונים כך שיתאימו להגדרה וישקפו את הבנת המושג. בכל מקרה כל תשובה מלאה המופיעה בספרי הלימוד ומתייחסת לכל רכיבי המושג תתקבל בבחינת הבגרות.
אנו מבקשים להדגיש שהערכת הבחינה נוגעת להבנה שמפגינים התלמידים בכתיבת תשובותיהם וליכולותיהם לבטא מיומנויות נוספות בבחינה. מיומנויות אלו באות לידי ביטוי בשאלות המציגות אירוע אקטואלי או מאמר טיעוני שלא נלמד מראש ובשאלות עמדה. לשם כך נדרשות מן התלמידים מיומנויות של הבנה, איתור מידע, הבחנה בין עובדות לדעות, ניתוח האירוע והצגתו בצורת תשובה במבנה אחר (זיהוי, הצגת מושג, ביסוס וקישור).

עולים חדשים

חזרה לראש הדף

חלופות בהערכה - תמ"ר אזרחות

חזרה לראש הדף

במקצוע האזרחות קיימות שתי מסגרות מרכזיות המאפשרות להמיר את ההיבחנות באזרחות בהיקף של 2 יחידות לימוד (גם בחינה וגם מטלת ביצוע) בהוראה, למידה והערכה בדרך החקר.
תוכניות תמ"ר אזרחות:
1. תוכנית תמ"ר אזרחות – מיזם ועבודות חקר
2. תוכנית תמ"ר אזרחות – לומד עצמאי וחלוצי הערכה
שתי התוכניות מבוססות על תוכנית הלימודים (תכנים ומיומנויות) אך מאפשרות דגשים נוספים ודרכי הערכה חלופיות. תוכניות ההערכה החלופית מאפשרות לבתי הספר לפתח למידה משמעותית וחקרנית בתחום הדעת אזרחות בדרכים ייחודיות המותאמות לתלמידים.
המתודה של הוראה, למידה והערכה חלופית משולבת בתהליך ההוראה ומתרחשת במהלך הלמידה ולא רק בסופה. דרך זאת מאפשרת לתלמידים ליישם את הידע, המיומנויות וההבנה שרכשו בעולם האמיתי שמחוץ לבית הספר.
מקצוע האזרחות, מקצוע העוסק באקטואליה ובוחן בעצם מהותו סוגיות (בעיות) אזרחיות, חברתיות ופוליטיות, משמש תשתית מצוינת להערכה חלופית.
אנו מקדמים בברכה מורים מובילים המבקשים להשפיע ולקדם למידה משמעותית בבית הספר.
כל תוכנית תמ"ר בית ספרית חייבת אישור מנהלת תחום הדעת (מפמ"ר) אזרחות.

התוכנית פועלת במסגרת המזכירות הפדגוגית אגף א' לפיתוח פדגוגי ומנהלת תחום הדעת (מפמ"ר) אזרחות. הלמידה במסגרת תמ"ר (עבודות חקר ומיזמי חקר באזרחות) מקדמת העמקה בחומר הלימוד באזרחות, פיתוח כישורי למידה עצמאיים ולמידה של מיומנויות חקר וחשיבה מסדר גבוה. התלמידים לומדים את תוכנית הלימודים בדגש מחקרי ומתנסים לאורך תהליך הלמידה בביצוע משימות ומטלות חקר מגוונות.
התוצר המרכזי בתוכנית הוא עבודות חקר מסוגים שונים או פרויקטים של מיזם חקר מסוגים שונים.
העבודות והפרויקטים קבוצתיים ומונחים בידי המורה בכיתה. נוסף על כך התלמידים נבחנים בבחינה בית ספרית באישור מפמ"ר.
מסלולי הלימוד:
א. מסלול עבודות החקר
במסלול זה מושם דגש על הקניית מיומנויות חקר. נוסף על התכנים, התלמידים רוכשים מיומנויות חקר בסיסיות וכותבים עבודת חקר בהיקף של יחידת לימוד אחת המוערכת על ידי בוחן חיצוני. עוד הם נבחנים בבחינה בית ספרית באישור מפמ"ר הכוללת את נושאי הלימוד ומיומנויות החקר שקבע מראש הפיקוח על הוראת האזרחות.
ב. מסלול מיזם החקר
במסלול זה מושם דגש על הקניית מיומנויות חקר ומיומנויות של מעורבות ועשייה אזרחית-חברתית (התמודדות עם בעיות אזרחיות בביצוע תוצרים אזרחיים). במסגרת התוכנית התלמידים רוכשים מיומנויות אלו וכותבים מיזם חקר בהיקף של יחידת לימוד אחת המוערכת על ידי בוחן חיצוני. נוסף על כך הם נבחנים בבחינה בית ספרית באישור מפמ"ר הכוללת את נושאי הלימוד ומיומנויות החקר שקבע מראש הפיקוח על הוראת האזרחות.

מתווה פדגוגי תוכנית תמ"ר אזרחות מסלול מיזם ועבודת חקר

התוכנית פועלת במסגרת המזכירות הפדגוגית אגף א' לפיתוח פדגוגי ומנהלת תחום דעת (מפמ"ר) אזרחות. בתי הספר המצטרפים למסלולים אלו צריכים לכתוב תוכנית לימודים ייחודית שתשלב ידע, מיומנויות והרגלים (ימ"ה). את תוכנית הלימודים יש לשלב בין תוכני הלימוד הנמצאים במסמך ההלימה שמפרסם מפמ"ר אזרחות לבין העמקה והרחבה בנושאי לימוד נוספים או משיקים. התוכנית מבוססת על תוכנית הלימודים באזרחות, עם דגשים של ערכים, מיומנויות למידה ואסטרטגיות הוראה אשר מקדמים למידה משמעותית, ייחודיים לבית הספר ומותאמים לתלמידים.
את התוכנית יש להגיש לאישור המדריכים האחראים מטעם מפמ"ר אזרחות.
התוכנית המוצעת מחליפה את שני שאלוני בחינת הבגרות הרגילה.
המסלולים בתוכנית:
ג. מסלול לומד עצמאי
רציונל – מתוך הכרה בחיוניות של מעורבות התלמידים בתהליכי הלמידה להבנה מעמיקה, למעורבות רגשית וערכית ולטיפוח יכולות לימוד עצמאיות – התוכנית מבקשת להעצים את הכשרת התלמידים ללומדים עצמאיים באמצעות הוראה המכוונת ללמידה פעילה שלהם. הנעתם, תמיכתם והטמעתם של דגשים אלו תיעשה באמצעות תוכנית לימודים בית ספרית המותאמת ליעדים פדגוגיים אלו, מטלות הערכה ובכללן בחינה בית ספרית באישור מפמ"ר, בדגש על המיומנויות הרלוונטיות, פיתוח וליווי מקצועי מותאם הכולל השתלמות ייעודית ומפגשים מלווים לכל אורך התוכנית.
ההצטרפות לתוכנית טעונה אישור של המזכירות הפדגוגית על פי אמות מידה שנקבעו לכלל מקצועות הלימוד. כמו כן היא מותנית באישור הפיקוח על הוראת האזרחות בנוגע לתוכנית הלימודים הייחודית שמציע בית הספר. בתוכנית הלימודים המפורטת המוגשת לאישור יש לכלול את תוכני הלימוד, מיומנויות למידה, אירועי הערכה, בחינה בית ספרית באישור מפמ"ר ומחווני הערכה לאירועי ההערכה השונים.
ד. מסלול חלוצי הערכה
במסגרת תוכנית הלמידה המשמעותית, בתי ספר יכולים להתניע תוכנית לימודים חלופית בהיקף של שתי יחידות לימוד הכוללת הערכה חלופית מתאימה. התוכנית מבוססת על תוכנית הלימודים באזרחות, עם דגשים על ערכים, מיומנויות למידה ואסטרטגיות הוראה המקדמים למידה משמעותית, ייחודית לבית הספר ומותאמים לתלמידים.
התוכנית משלבת דגמי הוראה והערכה של PBL, חקר, מיני חקר ועוד.
ההצטרפות לתוכנית טעונה אישור של המזכירות הפדגוגית על פי אמות מידה שנקבעו לכלל מקצועות הלימוד. כמו כן היא מותנית באישור הפיקוח על הוראת האזרחות בנוגע לתוכנית הלימודים הייחודית שמציע בית הספר. בתוכנית הלימודים המפורטת המוגשת לאישור יש לכלול את תוכני הלימוד, מיומנויות למידה, אירועי הערכה, בחינה בית ספרית באישור מפמ"ר ומחווני הערכה לאירועי ההערכה השונים.

תנאי סף למורה המועמד ללמד באחת מתוכניות תמ"ר אזרחות:
לפחות שלוש שנות ותק בהגשה לבחינת הבגרות באזרחות (מקרים חריגים ידונו על ידי המפמ"ר)
תואר או הסמכה להוראת האזרחות
השתתפות בפיתוח המקצועי של מפמ"ר אזרחות וקבלת הדרכה מהפיקוח על הוראת האזרחות
המלצת מפמ"ר אזרחות

בית ספר ירוק' בטוהר הבחינות
הכרה קבועה של משרד החינוך בציונים הבית-ספריים
ללא שק"ד בית ספרי בשלוש השנים האחרונות באזרחות. ממוצע ציון בחינת הבגרות באזרחות (ללא הציון השנתי) בבית הספר לא יפחת מ-60.
התחייבות לשמירה על נוהלי ההפעלה ובכלל זה הוראה על פי שעות התקן המחייבות ונפרסות על פני שנתיים לפחות, שיבוץ מורים שקיבלו אישור להוראה בתוכנית והשתלבותם בפיתוח מקצועי ייעודי.
בבתי ספר שש-שנתיים יש לעמוד בהקצאת שעות התקן המחייבות בחטיבת הביניים באזרחות, נוסף על לימודי האזרחות בחטיבה העליונה הנפרסים על פני שנתיים לפחות, על פי תוכניות הלימודים.

תמיר לוי-סבג
מדריך מוביל תוכנית תמ"ר אזרחות
טלפון: 050-4551477
דואר אלקטרוני: levyt10@walla.com

נעמה סורקיס-קוניץ
מדריכה מובילת תמ"ר אזרחות
טלפון: 052-6176641
דואר אלקטרוני: naamask@gmail.com

פלסטין חמדאן
מדריכת תמ"ר לחברה הערבית
טלפון: 054-2554820
דואר אלקטרוני: falasteen.h79@gmail.com

שרית אלוני
מדריכת תמ"ר אזרחות
טלפון: 054-4413370
דואר אלקטרוני: saritaloni@gmail.com

מדריך למורה - מד"לים

חזרה לראש הדף
מדריך למורה - מד"לים

בכל אחד מהמדריכים מצוין אם הוא עדכון לכתוב בספר הלימוד או תוספת. כל מדריך מכיל הצגת מטרות הוראה, עיקרי תוכן להוראה, הצעות דידקטיות להוראת הנושא בכיתה והצעות לשאלות מבחן לתרגול.

אולי תתעניינו גם ב...

פורטל זה נבנה עבור מורים ונועד לשימוש צרכי חינוך בלבד. העמוד מכיל קישורים לאתרים חיצוניים שאינם אתרי משרד החינוך. תוכן אתרים אלה וכל המוצג בהם (לרבות פרסומות) הינו באחריות בעלי האתרים בלבד. אם נתקלתם בבעיה כלשהי או שיש לכם הצעות או הערות בנוגע לתוכן, באפשרותכם לפנות אלינו בקישור זה.