התאמות בבחינת הבגרות (לאינטרנים ואקסטרנים)

חזרה

מצ"ב טבלה המפרטת את הכללים לבחינת בגרות מותאמת ב"גאוגרפיה – אדם וסביבה" לתלמידים שהוכרו על ידי הגורמים המוסמכים כזכאים למבחן מותאם, על פי מתכונת ההיבחנות החדשה.

> הנהלים לבחינה בעל פה

> טופס רישום למעוניינים להירשם כבוחנים בבחינה בעל פה

> חוזר מפמ"ר: תנאי הסף לקליטת בוחנים בבחינות בגרות הנערכות בעל-פה למאגר המומחים של אגף הבחינות, פברואר 2018

מוקד תמיכה טכנית – רישום בוחנים לבחינה בעל פה: בכל נושא ובעיה ברישום אפשר לפנות למוקד התמיכה הטכנית במרב"ד, בין השעות 08:00 עד 19:00, בטלפון רב-קווי 03-5300804.

בית ספר שיש לו תלמיד/ים שלהם לקות ראייה או לקות שמיעה, יפנה לקביעת דרכי ההיבחנות המתאימות להם למפקחת הארצית על חינוך תלמידים עם לקויות חושים, הגב' שולמית כהן. רח' השלושה 2 ת"א 61092. טל': 03-6896107, 6896109 – 03 פקסימיליה: 03-6896144.
פרטים ומידע נוסף לגבי תלמידים עם לקויות שמיעה באתר הפיקוח על חינוך תלמידים לקויי שמיעה.
במקרה של עיוורון צבעים בית הספר יבקש להצמיד לנבחן בוחן ניטרלי שישב ליד התלמיד ויזהה עבורו את הצבעים המופיעים במפות השונות.

אולי תתעניינו גם ב...