מבחנים ומשימות

חזרה לראש הדף

משימות הערכה (משימות מפמ"ר)

חזרה לראש הדף

משימות אורייניות מתוקשבות

בשנים האחרונות תלמידי ישראל משתתפים בתהליכי היבחנות מתוקשבת.
התנסות רבה ככל האפשר במגוון סביבות למידה ופעילויות תורמת לקידום הקניית המיומנויות הדרושות.
מאגר משימות אורייניות מתוקשבות משמש כסביבה להקניה ותרגול מיומנויות הדרושות בתהליכי היבחנות מתוקשבת

לרשותך שתי אפשרויות לביצוע משימות אורייניות מתוקשבות:
מרחב למידה למורה בכיתתו - כולל ניהול למידה (מרחב הלמידה מאפשר למורה לראות את תוצרי התלמידים, לתת משוב ולהעריך אותם - LMS. באפשרות זו על המורה לפתוח מרחב למידה לתלמידיו).
ללא מרחבי כיתה כיתתיים - ללא ניהול למידה (באפשרות זו התלמיד נכנס למרחב כללי, ללא יכולת המורה לראות את תוצרי התלמידים, לתת משוב ולהעריך אותם).