דלג אל

הצהרת נגישות

חלופות בהערכה - תמ"ר אזרחות

חזרה
חלופות בהערכה - תמ"ר אזרחות

תוכניות תמ"ר אזרחות

 1. תוכנית תמ"ר אזרחות – מיזם ועבודות חקר
 2. תוכנית תמ"ר אזרחות – לומד עצמאי וחלוצי הערכה

שתי התוכניות מבוססות על תוכנית הלימודים (תכנים ומיומנויות) אך מאפשרות דגשים נוספים ודרכי הערכה חלופיות. תוכניות ההערכה החלופית מאפשרות לבתי הספר לפתח למידה משמעותית וחקרנית בתחום הדעת אזרחות בדרכים ייחודיות המותאמות לתלמידים.
המתודה של הוראה, למידה והערכה חלופית משולבת בתהליך ההוראה ומתרחשת במהלך הלמידה ולא רק בסופה. דרך זאת מאפשרת לתלמידים ליישם את הידע, המיומנויות וההבנה שרכשו בעולם האמיתי שמחוץ לבית הספר.
מקצוע האזרחות, מקצוע העוסק באקטואליה ובוחן בעצם מהותו סוגיות (בעיות) אזרחיות, חברתיות ופוליטיות, משמש תשתית מצוינת להערכה חלופית.
אנו מקדמים בברכה מורים מובילים המבקשים להשפיע ולקדם למידה משמעותית בבית הספר.
כל תוכנית תמ"ר בית ספרית חייבת אישור מנהלת תחום הדעת (מפמ"ר) אזרחות.

נהלים והנחיות

תנאי סף למורה המועמד ללמד באחת מתוכניות תמ"ר אזרחות:
לפחות שלוש שנות ותק בהגשה לבחינת הבגרות באזרחות (מקרים חריגים ידונו על ידי המפמ"ר)
תואר או הסמכה להוראת האזרחות
השתתפות בפיתוח המקצועי של מפמ"ר אזרחות וקבלת הדרכה מהפיקוח על הוראת האזרחות
המלצת מפמ"ר אזרחות

התוכנית פועלת במסגרת המזכירות הפדגוגית אגף א' לפיתוח פדגוגי ומנהלת תחום הדעת (מפמ"ר) אזרחות. הלמידה במסגרת תמ"ר (עבודות חקר ומיזמי חקר באזרחות) מקדמת העמקה בחומר הלימוד באזרחות, פיתוח כישורי למידה עצמאיים ולמידה של מיומנויות חקר וחשיבה מסדר גבוה. התלמידים לומדים את תוכנית הלימודים בדגש מחקרי ומתנסים לאורך תהליך הלמידה בביצוע משימות ומטלות חקר מגוונות.
התוצר המרכזי בתוכנית הוא עבודות חקר מסוגים שונים או פרויקטים של מיזם חקר מסוגים שונים.
העבודות והפרויקטים קבוצתיים ומונחים בידי המורה בכיתה. נוסף על כך התלמידים נבחנים בבחינה בית ספרית באישור מפמ"ר.
מסלולי הלימוד:
א. מסלול עבודות החקר
במסלול זה מושם דגש על הקניית מיומנויות חקר. נוסף על התכנים, התלמידים רוכשים מיומנויות חקר בסיסיות וכותבים עבודת חקר בהיקף של יחידת לימוד אחת המוערכת על ידי בוחן חיצוני. עוד הם נבחנים בבחינה בית ספרית באישור מפמ"ר הכוללת את נושאי הלימוד ומיומנויות החקר שקבע מראש הפיקוח על הוראת האזרחות.
ב. מסלול מיזם החקר
במסלול זה מושם דגש על הקניית מיומנויות חקר ומיומנויות של מעורבות ועשייה אזרחית-חברתית (התמודדות עם בעיות אזרחיות בביצוע תוצרים אזרחיים). במסגרת התוכנית התלמידים רוכשים מיומנויות אלו וכותבים מיזם חקר בהיקף של יחידת לימוד אחת המוערכת על ידי בוחן חיצוני. נוסף על כך הם נבחנים בבחינה בית ספרית באישור מפמ"ר הכוללת את נושאי הלימוד ומיומנויות החקר שקבע מראש הפיקוח על הוראת האזרחות.

מתווה פדגוגי תוכנית תמ"ר אזרחות מסלול מיזם ועבודת חקר

התוכנית פועלת במסגרת המזכירות הפדגוגית אגף א' לפיתוח פדגוגי ומנהלת תחום דעת (מפמ"ר) אזרחות. בתי הספר המצטרפים למסלולים אלו צריכים לכתוב תוכנית לימודים ייחודית שתשלב ידע, מיומנויות והרגלים (ימ"ה). את תוכנית הלימודים יש לשלב בין תוכני הלימוד הנמצאים במסמך ההלימה שמפרסם מפמ"ר אזרחות לבין העמקה והרחבה בנושאי לימוד נוספים או משיקים. התוכנית מבוססת על תוכנית הלימודים באזרחות, עם דגשים של ערכים, מיומנויות למידה ואסטרטגיות הוראה אשר מקדמים למידה משמעותית, ייחודיים לבית הספר ומותאמים לתלמידים.
את התוכנית יש להגיש לאישור המדריכים האחראים מטעם מפמ"ר אזרחות.
התוכנית המוצעת מחליפה את שני שאלוני בחינת הבגרות הרגילה.
המסלולים בתוכנית:
ג. מסלול לומד עצמאי
רציונל – מתוך הכרה בחיוניות של מעורבות התלמידים בתהליכי הלמידה להבנה מעמיקה, למעורבות רגשית וערכית ולטיפוח יכולות לימוד עצמאיות – התוכנית מבקשת להעצים את הכשרת התלמידים ללומדים עצמאיים באמצעות הוראה המכוונת ללמידה פעילה שלהם. הנעתם, תמיכתם והטמעתם של דגשים אלו תיעשה באמצעות תוכנית לימודים בית ספרית המותאמת ליעדים פדגוגיים אלו, מטלות הערכה ובכללן בחינה בית ספרית באישור מפמ"ר, בדגש על המיומנויות הרלוונטיות, פיתוח וליווי מקצועי מותאם הכולל השתלמות ייעודית ומפגשים מלווים לכל אורך התוכנית.
ההצטרפות לתוכנית טעונה אישור של המזכירות הפדגוגית על פי אמות מידה שנקבעו לכלל מקצועות הלימוד. כמו כן היא מותנית באישור הפיקוח על הוראת האזרחות בנוגע לתוכנית הלימודים הייחודית שמציע בית הספר. בתוכנית הלימודים המפורטת המוגשת לאישור יש לכלול את תוכני הלימוד, מיומנויות למידה, אירועי הערכה, בחינה בית ספרית באישור מפמ"ר ומחווני הערכה לאירועי ההערכה השונים.
ד. מסלול חלוצי הערכה
במסגרת תוכנית הלמידה המשמעותית, בתי ספר יכולים להתניע תוכנית לימודים חלופית בהיקף של שתי יחידות לימוד הכוללת הערכה חלופית מתאימה. התוכנית מבוססת על תוכנית הלימודים באזרחות, עם דגשים על ערכים, מיומנויות למידה ואסטרטגיות הוראה המקדמים למידה משמעותית, ייחודית לבית הספר ומותאמים לתלמידים.
התוכנית משלבת דגמי הוראה והערכה של PBL, חקר, מיני חקר ועוד.
ההצטרפות לתוכנית טעונה אישור של המזכירות הפדגוגית על פי אמות מידה שנקבעו לכלל מקצועות הלימוד. כמו כן היא מותנית באישור הפיקוח על הוראת האזרחות בנוגע לתוכנית הלימודים הייחודית שמציע בית הספר. בתוכנית הלימודים המפורטת המוגשת לאישור יש לכלול את תוכני הלימוד, מיומנויות למידה, אירועי הערכה, בחינה בית ספרית באישור מפמ"ר ומחווני הערכה לאירועי ההערכה השונים.

 • 'בית ספר ירוק' בטוהר הבחינות.
 • הכרה קבועה של משרד החינוך בציונים הבית-ספריים.
 • ללא שק"ד בית ספרי בשלוש השנים האחרונות באזרחות.
 • ממוצע ציון בחינת הבגרות באזרחות (ללא הציון השנתי) בבית הספר לא יפחת מ-60.
 • התחייבות לשמירה על נוהלי ההפעלה ובכלל זה הוראה על פי שעות התקן המחייבות ונפרסות על פני שנתיים לפחות, שיבוץ מורים שקיבלו אישור להוראה בתוכנית והשתלבותם בפיתוח מקצועי ייעודי.

בבתי ספר שש-שנתיים יש לעמוד בהקצאת שעות התקן המחייבות בחטיבת הביניים באזרחות, נוסף על לימודי האזרחות בחטיבה העליונה הנפרסים על פני שנתיים לפחות, על פי תוכניות הלימודים.

לפרטים נוספים

לשאלות ולהבהרות אפשר לפנות ל:

 • תמיר לוי-סבג
  מדריך מוביל תוכנית תמ"ר אזרחות
  טלפון: 050-4551477
  דואר אלקטרוני: levyt10@walla.com

 • נעמה סורקיס-קוניץ
  מדריכה מובילת תמ"ר אזרחות
  טלפון: 052-6176641
  דואר אלקטרוני: naamask@gmail.com

 • סמר נאמארה
  מדריכת תמ"ר לחברה הערבית
  טלפון: 050-3036446
  דואר אלקטרוני: s_smr_e@hotmail.com

 • שרית אלוני
  מדריכת תמ"ר אזרחות
  טלפון: 054-4413370
  דואר אלקטרוני: saritaloni@gmail.com

אולי תתעניינו גם ב...

מקצוע הגבר באזרחות – 5 יחידות לימוד
מגמת אזרחות תורמת לחינוך אזרחי ולהנהגה ערכית של בני הנוער. תוכני ההוראה במגמה זו מטפחים חשיבה ביקורתית, אחריות ציבורית ורגישות חברתית.
עבודת גמר באזרחות
כתיבת עבודת גמר באזרחות בהיקף של חמש יחידות לימוד
קהילת המורים הווירטואלית לאזרחות
כאן תוכלו לקבל גישה לעלוני מידע מקוונים נוסף על קישורים לקבוצות ואטסאפ ולדף פייסבוק של מורים לאזרחות.
הרעיון שלכם כאן!
אם גם לכם יש מערך שעור רב כשרון או רעיון מקורי, מעניין, שמצית את הדמיון, מעורר את החושים ומפיח חיים בשיעורים- שלחו לנו אותו!

פורטל זה נבנה עבור מורים ונועד לשימוש צרכי חינוך בלבד. העמוד מכיל קישורים לאתרים חיצוניים שאינם אתרי משרד החינוך. תוכן אתרים אלה וכל המוצג בהם (לרבות פרסומות) הינו באחריות בעלי האתרים בלבד. אם נתקלתם בבעיה כלשהי או שיש לכם הצעות או הערות בנוגע לתוכן, באפשרותכם לפנות אלינו בקישור זה.