לנסח שאלות מחקר, להעלות השערות, לתכנן מערך מחקר ולבצעו מיומנות: אוריינות מדעית | יכולת ליבה: תכנון ביצוע והערכת מחקר (Evaluating, performing, and designing scientific inquiry) חזרה

       • לערוך תצפיות על סביבתם באמצעות החושים
       • לשאול שאלות על העולם (תופעות, אורגניזמים, עצמים, תהליכים וכולי)
       • להעלות רעיונות להשערות (מה אני חושבת שיקרה אם...)
       • למדוד ולהשוות באמצעות יחידות מידה לא סטנדרטיות
       • לאסוף נתונים באמצעות מנייה ומדידה
       המשך קריאה
       סגירה
       • להעלות שאלות על תופעה ולמיין אותן על פי תבחינים. לדוגמה שאלות שהמענה עליהן באמצעות תצפית, ניסוי או מידענות
       • לנסח שאלות מחקר ולהעלות השערות המתבססות על תצפיות במטרה למצוא מידע נוסף על העולם הטבעי והמלאכותי
       • לערוך תצפיות וניסויים פשוטים ולתעד אותם
       • לערוך תצפיות וניסויים פשוטים ולתעד אותם
       • למדוד באמצעי מדידה מגוונים ולתעד את התוצאות
       • להשתמש בציוד וחומרים באופן בטוח תוך זיהוי סיכונים אפשריים
       • לנהוג בהתאם לכללי אתיקה ושמירה על הטבע
       המשך קריאה
       סגירה
       • לשאול שאלות על תופעות ולמיין אותן לפי הצורך או המניע התיאורטי שעומד מאחוריהן (שאלות תיאוריות המסייעות להכיר תופעה/אובייקט לעומקו, שאלות סיבתיות המסייעות להבין תופעה או מנגנון וכולי)
       • לזהות שאלת מחקר גלויה במקורות המתארים מחקר מדעי
       • לנסח שאלות שאפשר לענות עליהן באמצעות מחקר כדי לבחון השערות ותחזיות (לדוגמה, מה היה קורה אילו?)
       • לנסח השערות בעזרת מילים כמו "יתכן ש...", "אם... אז..." ולתת הסבר מדעי להשערה
       • לבחון השערה על פי תבחינים כמו, נשענת על עובדה, ראיות ו/או מידע מבוסס וניתנת לבדיקה מדעית
       • להבחין בין השערה לבין ניחוש על פי התבחינים לעיל
       • להציע ניסויים פשוטים או תצפיות פשוטות (לתכנן מדידות טמפרטורה או אורך למשל) כדי למצוא תשובות לשאלות, לתכנן את הניסויים בשים לב לגורמים שאת השפעתם בודקים, לגורמים קבועים, לבקרה, לחזרות ולשימוש בכלי מדידה ולהסביר את חשיבותם
       • להעריך כלים ושיטות שונות המתאימים לאיסוף נתונים
       • להחליט על סוג הבדיקות הנדרשות לצורך בחינת ההשערה
       • לערוך תצפיות, ניסויים ומדידות ולתעד אותם בכלים מתאימים לרבות בטכנולוגיות דיגיטליות
       המשך קריאה
       סגירה
       • לנסח שאלות חקר שאפשר לענות עליהן באמצעות מחקר עצמאי (במעבדה, בבית, בסביבה חוץ כיתתית) כדי לבחון השערות המבוססות על מודל או תיאוריה לבחינת מידת התאמה בין חיזוי לבין תוצאות; להוסיף ממצאים או לחזק טיעונים; להבין קשרים בין משתנים תלויים לבלתי תלויים או יחסי גומלין בין רכיבים במערכת או במודל; להבהיר או ללטש מודל או הסבר
       • לבחור כלי חקר מתאים ולנמק את בחירתו לרבות ניסויים, תצפיות, סקר אקולוגי, לצורך איסוף מהימן של נתונים כמותיים ואיכותניים כדי לענות על שאלות ולבחון את ההשערות
       • לתכנן בשיתוף עמיתות את מערך המחקר ולנמק בשים לב לגורמים קבועים ולגורמים משתנים, לבידוד משתנים, לבקרה, לחזרות, לריבוי פריטים ולשימוש בכלי מדידה
       • לזהות גורמים קבועים וגורמים משתנים (משתנים תלויים, בלתי תלויים ומבוקרים) ולהבחין בין שיטת המדידה לבין הגורמים הנמדדים
       • להעריך את הדיוק של מגוון שיטות לאיסוף מידע ונתונים
       • לערוך תצפיות, ניסויים ומדידות ולתעד נתונים כמותיים ואיכותניים באופן בטוח, קפדני, מדויק ואובייקטיבי
       • לבחור כלים מתאימים לאיסוף, לתיעוד, לניתוח ולהערכת נתונים
       • להעריך סיכונים אפשריים ולהביא בחשבון שיקולים אתיים, חברתיים וסביבתיים רלוונטיים לשיטות החקר המוצעות
       המשך קריאה
       סגירה
       • להחליט מהי רמת דיוק הנתונים הנדרשת ולעדכן את התכנון בהתאם, בשים לב למגבלות
      *ניתן לצפות בתכנים נוספים בלחיצה על העיגולים