לנתח תוצאות (כולל סטטיסטיקה תיאורית), להפיק ייצוגים בעלי משמעות, לפרש ממצאים ולהסיק מסקנות

חזרה
מיומנות: אוריינות מדעית | יכולת ליבה: פרשנות מדעית של נתונים וראיות (Interpreting data and evidence scientifically)
       • לייצג תצפיות ורעיונות באמצעות ציור או תמונה
       • לתעד מידע (תצפיות, מחשבות ורעיונות) באמצעות תמונות, ציורים, טבלאות וגרפים או תיאור מילולי
       • לתאר דפוסים או יחסי גומלין בין אובייקטים/תופעות/אירועים טבעיים או מלאכותיים המתגלים בתצפיות, כדי להשיב על שאלות מדעיות ולפתור בעיות
       • להשוות בין תחזיות (המבוססות על התנסויות קודמות) לבין מה שהתרחש בפועל (אירועים נצפים)
       • לעבד את הנתונים ולנתח אותם באופן סטטיסטי תיאורי (לדוגמה חישוב ממוצע)
       • לייצג נתונים בטבלאות או בייצוגים גרפיים מגוונים (גרף עמודה, פיקטוגרף, דיאגרמת עוגה) לגילוי דפוסים המעידים על יחסי גומלין
       • לנתח ולפרש נתונים למשל בעזרת ייצוגים, כדי לאתר היגיון בתופעות (הכללות, מגמות ודפוסים), באמצעות הנמקות, ייצוגים וחישובים
       • להבחין בין תיאור הנתונים לבין המסקנות שאפשר להסיק מהם
       • להשוות בין נתונים שנאספו על ידי קבוצות שונות כדי לדון בדמיון ובהבדל בין ממצאיהן
       המשך קריאה
       סגירה
       • לבנות, לנתח ולפרש ייצוגים גרפיים (לדוגמה תרשימים, גרפים או טבלאות) של נתונים או של קבוצות נתונים גדולות כדי לזהות קשרים ליניאריים ולא ליניאריים
       • לזהות קשרים של סיבה ושל מתאם
       • לנתח ולפרש נתונים כדי לספק ראיות להסבר או לתיאוריה
       • ליישם מושגים סטטיסטיים והסתברותיים (כולל ממוצע, חציון, שכיח ורעיון השונות) כדי לנתח ולאפיין נתונים בכלים דיגיטליים
       • לגלות מודעות למגבלות של נתונים (לדוגמה שגיאת מדידה) ולחתור לשיפור הדיוק של הנתונים באמצעות שיטות וכלים מגוונים
       המשך קריאה
       סגירה
       • לנתח נתונים בכלים, בטכנולוגיות או במודלים (לדוגמה, חישוביות, מתמטיקה) כדי לנסח טענות מדעיות מבוססות ומהימנות או כדי למצוא פתרון אופטימלי
       • ליישם מושגים ורעיונות סטטיסטיים והסתברותיים (כולל סטיית תקן, שונות, קביעה אם פונקציה מתאימה לנתונים, לשיפוע, לנקודת חיתוך ולקבוע את הישר עבור פונקציות ליניאריות) בכלים דיגיטליים
       • להשוות בין מסדי נתונים מסוגים שונים (מופקים באופן עצמאי או ממאגר) כדי לבחון עקביות של מדידות ותצפיות
       • להעריך את ההשפעה של מידע ונתונים חדשים על הסבר קיים
       המשך קריאה
       סגירה
      *ניתן לצפות בתכנים נוספים בלחיצה על העיגולים