דלג אל

תחרות ארצית בנושא מבני חינוך מאופסי אנרגייה

תחרות ארצית בנושא מבני חינוך מאופסי אנרגייה

כחלק מהמאמץ הגלובלי למאבק בשינויי האקלים והמאמץ הלאומי של ישראל לצמצום פלִיטות פחמן, מצורפת להלן הזמנה לתחרות ארצית לחטיבות הביניים ולחטיבות העליונות (כיתות ז-יב) שמטרתה צמצום צריכת האנרגייה של בתי ספר והעלאת המודעות לאפשרות להתנהלות של צריכת אנרגייה מאופסת (ייצור החשמל שווה לצריכה או גדול מהצריכה) במבני החינוך.

התחרות היא פרויקט משותף של משרד האנרגייה, המועצה הישראלית לבנייה ירוקה, משרד החינוך והמשרד להגנת הסביבה. במסגרת זו תתקיים תחרות לעשרה בתי ספר לכל היותר שמותקנת בהם מערכת פוטו-וולטאית ויש להם יכולת לייצר חשמל או לבתי הספר הנמצאים בתהליך התקנה והפעלה שהסתיים עד לאוקטובר 2021.

התחרות תתקיים בשנת הלימודים תשפ"ב 2022-2021. במהלך השנה ייחשפו בתי הספר המשתתפים בתחרות למידע ולנתונים בדבר התייעלות באנרגייה, במטרה לבנות עם התלמידים יחד תוכנית פעולה להפיכת בית הספר למאופס אנרגייה.

התחרות תכלול הגשה של תוכנית הפעולה ומדידה בפועל של צריכת האנרגייה לעומת ייצור האנרגייה של בית הספר בחודשים שייבחרו בהשוואה לשנה הקודמת.

חזרה לראש הדף

רקע, מטרות ותנאי סף להשתתפות

בנייה נכונה של הבניינים שבהם אנחנו עובדים, לומדים ומתגוררים יכולה להיות פוטנציאל של ממש להתייעלות באנרגייה ולהפחתת פלִיטות גזי חממה. מחקרים מראים שבתי ספר בעלי צריכה מושכלת של אנרגייה דוגמת בתי ספר ירוקים הם בעלי יתרונות לימודיים, בריאותיים וסביבתיים. יוזמי התחרות רואים בבתי הספר "החלוץ לפני המחנה".

בתי הספר בישראל הם המובילים בייצור אנרגייה במרחב הבנוי. בבתי הספר מתחנך דור העתיד, ואנו תקווה שהם יובילו גם בהקמה ובניהול של מבנים מאופסי אנרגייה.

בשנת הלימודים תשפ"א התקיימה תחרות ראשונה מסוג זה ובתי הספר הפיקו ערך ותועלת רבים מתהליך לימודי עשיר וחווייתי.

להעמקה ולמידע נוסף בנוגע לבית ספר מאופס אנרגייה ראו אתר "אנרגייה בראש אחר" של משרד האנרגייה.

מטרות

 • העלאת מודעות לאפשרות ייצור אנרגייה מתחדשת במבני חינוך ולמידת נתוני הייצור וההתייעלות.
 • שינוי דפוסי התנהגות וחשיבה ביחס לצריכת אנרגייה בקרב אנשי חינוך ותלמידים בישראל.
 • הפחתת צריכת אנרגייה בבתי הספר בפועל.
 • חינוך לעידוד השימוש באנרגיות מתחדשות.
 • יצירת קבוצות מנהיגות אשר יוזמות ומטמיעות את השינוי בבית הספר.
 • בית ספר שבו מתקיים תהליך ייצור של אנרגיות מתחדשות (באמצעות מערכות PV) בהיקף של 50 קילוואט מותקן או 500 מ"ר לפחות.
 • בית ספר שבו תוקם מערכת PV לייצור אנרגייה מתחדשת שתיכנס לפעולה באוקטובר 2021.
 • בית ספר בתחומה של רשות מקומית שהיא בעלת הזכויות הקנייניות בבית הספר.
 • הקמת צוות בבית הספר שיורכב ממנהלי בית הספר, ממורים ומתלמידים ויוגדר צוות מוביל לתוכנית.
 • הקצאת זמן ומשאבים לצוות למפגשי חשיבה, סיעור מוחות, למידה, גיוס שותפים וכתיבת תוכנית עבודה בד בבד עם ליווי של מנחה ויועץ מתחום האנרגייה שיועמדו לרשות בית הספר. מובהר בזאת כי האחריות לקידום התוכנית לניהול צריכת אנרגייה, לעבודת הצוות ולהגשת פרויקט הסיום היא של בית הספר.
 • נדרשת חתימה של מפקח משרד החינוך ומנהל מחלקת החינוך של הרשות המקומית על הבקשה המצורפת בנספח.
 • מכל רשות מקומית ישתתפו לכל היותר עד שני בתי ספר.
חזרה לראש הדף

תחרות מבני חינוך מאופסי אנרגייה לבתי הספר

תחרות מבני חינוך מאופסי אנרגייה לבתי הספר

בית הספר הזוכה בתחרות יזכה בפרס בשווי של 10,000 ₪. את בית הספר יבחרו יוזמי התחרות בהיוועצות עם הצוות החינוכי של בית הספר. לבתי הספר שלא יזכו תינתן תעודת הוקרה על תהליך העבודה של בית הספר לקידום מבנים מאופסי אנרגייה בישראל.

בתחרות זו עשוי לזכות לכל היותר בית ספר אחד. עם זאת, יוזמי התחרות שומרים לעצמם את הזכות לא לבחור אף בזוכה אחד בתחרות, ולחלופין לבחור זוכה אך לא להעניק פרס, וזאת על פי שיקול דעתם המוחלט והבלעדי של יוזמי התחרות.

בתי הספר המשתתפים יקבלו:

 • שעות ייעוץ מיועץ אנרגייה מומחה.
 • ליווי בית הספר בקידום חשיבה יזמית.
 • מונה אנרגייה לניטור מתוצרת חברת סייטק אשר ימדוד את הצריכה את ייצור האנרגייה בבית הספר.

מובהר בזה כי יוזמי התחרות יישאו בדמי השימוש של המערכת אך ורק במהלך שנת התחרות.
לאחר שנת התחרות, השימוש במערכת כפוף לדמי שימוש שנתיים שעל בית הספר להסדיר ולשאת בתשלום בעבורם מול חברת הבקרים.

תוצרי התהליך:

 • תוכנית חינוכית וחדשנית אשר תביא להתייעלות באנרגייה בבית הספר.
 • ידע מתקדם בניהול ובייצור של אנרגייה.
 • כלים להורדת צריכת האנרגייה בבית הספר והקטנת חשבונות החשמל.

מהלך התחרות:

בתחילת התחרות יתקיים יום עיון שיוזמנו אליו אנשי הצוות הרלוונטיים מבתי הספר. אנשי הצוות יקבלו הסבר מפורט על תהליך התחרות וידע מקצועי על אנרגיות מתחדשות והתייעלות באנרגייה במבני חינוך.

הסבר למונחים:

 • בקר אנרגייה או מונה אנרגייה – רכיב שיושב בארון החשמל ומודד את הייצור והצריכה של האנרגייה בבית הספר.
 • חיבור הבקרים או המונים – הבקר או המונה שיושב בארון החשמל צריך גם חיבור תקשורת ולכן נדרש שקע תקשורת סמוך לארון החשמל או לחלופין חיבור קווי ביניהם.
 • מערכת המדידה והמניה – המערכת כוללת את הבקר או המונה המחובר לשרת ומעביר את הנתונים לערכת מקוונת שמציגה את נתוני צריכת החשמל וייצורו בצורה ברורה ונגישה.

התוכנית תלווה על ידי צוות מנטורים מקצועי מתחום האנרגייה וצוות מנחים. ההזדמנות שבתחרות היא החשיבה היזמית, השונה, המאפשרת התבוננות אחרת על נושא זה, גיוס שותפים וקיום מהלך נרחב בבית הספר הכולל את צוות בית הספר, תלמידים, הורים ושותפים נוספים. כל אלו יובילו לתכנון מהלך יזמי של הפיכת בית הספר למאופס אנרגייה.

מדובר בהזדמנות חסרת תקדים לבית הספר ליהנות מתהליך חינוכי, מקצועי ומרתק אשר יוביל לחשיבה פורצת דרך, רחבה וחדשנית בכל הקשור ביכולתנו להשפיע על משבר האקלים ולתרום לצמצום טביעת הרגל הפחמנית שלנו.

התוכנית תלוּוה בידי צוות מנטורים מקצועי מתחום האנרגייה וצוות מנטורים חינוכי, בדגש על תהליך הלמידה והניתוח של התלמידים עצמם וצוות בית הספר.

לצורך התחרות יותקן בבית הספר מכשיר ניטור צריכת חשמל שישמש ללמידה ולמעקב אחר צריכת האנרגייה בבית הספר והפעולות שנעשו לצמצומה. כמו כן ייעשה שימוש בתוכנה מתקדמת (ARC) למיפוי צריכת האנרגייה ולהשוואה בין בתי ספר. תהליך מעשיר זה יספק ידע מעשי וערכים חינוכיים חשובים לקהילת בית הספר.

מדובר בהזדמנות חסרת תקדים לבית הספר ליהנות מתהליך חינוכי, מקצועי ומרתק אשר יוביל לחשיבה פורצת דרך רחבה וחדשנית בכל הקשור ליכולתנו להשפיע על משבר האקלים ולתרום למיגורו.

חזרה לראש הדף

מבנה התחרות והרשמה

 • בתי הספר המעוניינים להשתתף בתחרות יגישו טופס מועמדות למועצה הישראלית לבנייה ירוקה הכולל פרטים כלליים על בית הספר עד לתאריך 25 נובמבר 2021 בשעה 12:00. חובה להקפיד על מגבלות המקום המופיעות בטופס הרישום. טקסט החורג ממגבלת המקום לא יובא בחשבון בשיפוט.
 • תשובות על קבלה לתחרות יישלחו למשתתפים הנבחרים בדואר אלקטרוני עד ליום 16 בדצמבר 2021.
 • אפשר לפנות בשאלות להבהרה בדואר אלקטרוני ליפית סבג או לנגה הרץ מהמועצה לבנייה ירוקה.
 • לאחר בחירת בתי הספר המשתתפים בתחרות, יתקיים מפגש השקה ביום 3 בינואר 2022 להצגת מתווה התחרות ופגישה ראשונית של בתי הספר עם צוות המנטורים אשר יסייע בהכנת תוכנית בית הספר.
 • את צוות היועצים והמנחים תבחר המועצה הישראלית לבנייה ירוקה, בשיתוף עם משרד האנרגייה ובהיוועצות עם משרד להגנת הסביבה ומשרד החינוך. הצוות יורכב מיועצים שיותאמו לפרויקט לפי הצורך.
 • המועצה הישראלית לבנייה ירוקה עשויה לספק חיבור לגורמים מקצועיים נוספים לפי הצורך, לפי מהות הפרויקט ולפי שיקול דעת המועצה.
 • היקף הליווי במימון יוזמי התחרות יעמוד כמפורט להלן על –
  • שני אירועים רבי משתתפים לקידום רעיונאות ולמידת הנושא לקבלת השראה.
  • שלושה מפגשים של בית הספר עם הצוות המוביל שיוקם להובלת התוכנית. מקצת מהמפגשים יתקיימו מרחוק וקצתם בבית הספר.
  • ייעוץ מקצועי בתחום האנרגייה בהיקף שעות שיקבעו המועצה והמשרד על פי שיקול דעתם הבלעדי. הייעוץ יינתן בעבור המנהל, צוות המורים המוביל את התחרות וצוות האחזקה של בית הספר. אפשר יהיה להקצות מקצת מהשעות למפגש עם התלמידים על פי שיקול בית הספר.
  • מתן ליווי נוסף לבית הספר נתון לשיקול דעת יוזמי התחרות.
 • בתי הספר אשר נבחרו להתמודד בתחרות יתבקשו להגיש את תוכנית הפעולה לאיפוס באנרגייה ואת תוצאות המדידות עד ליום 30 במאי 2022 למועצה הישראלית לבנייה ירוקה.
 • את התוכניות תבחן ועדת השיפוט על פי מחוון השיפוט של השלב השלישי (נספח ב').
 • תיאור מלא של אופן ההגשה מופיע בהמשך הזמנה זו. ההכרזה על הזוכים תתקיים באירוע הסיום של התחרות במהלך חודש ספטמבר 2022.
 • בתי הספר שלא זכו בפרס והשתתפו בתחרות יקבלו תעודת הוקרה על תהליך העבודה של בית הספר לקידום מבנים מאופסי אנרגייה בישראל.
 • לצורך הכנת תוכנית הפעולה לאיפוס באנרגייה, יש לקרוא את ההנחיות המפורטות המופיעות בסעיף 3 ואת מחוון השיפוט בנספח ב'.
 • אם יהיו שינויים במועדים שצוינו לעיל ישלח עדכון לכל המשתתפים.
 • מומלץ להתעדכן באתר משרד האנרגייה ובאתר המועצה הישראלית לבנייה ירוקה.

השתתפות בתחרות ותהליך הלמידה

 • בתי הספר שיגישו מועמדות יעברו תהליך סינון על פי הקריטריונים המפורטים בנספח ב'. מתוך סך המגישים ייבחרו עד עשרה בתי ספר בעלי הציון הגבוה ביותר. אם יהיו יותר מעשרה בתי ספר עם ניקוד זהה, ייבחרו בתי הספר עם הפוטנציאל הגבוה להצלחת המהלך, על פי החלטת צוות השיפוט אשר ישפוט כמיטב הבנתו המקצועית.
 • בתי הספר אשר קיבלו הודעה על מעבר לשלב השני יידרשו לתאם בהמשך למפגש השקת התחרות פגישת ייעוץ ראשונה עם צוות המנטורים לחודש ינואר 2022. לאחר מכן יתאמו פגישות נוספות עד מאי 2022. תהליך זה יתבצע בהנחיית המועצה הישראלית לבנייה ירוקה. כמו כן יתקיים קשר רציף בין המועצה לבתי הספר באמצעות המנחים.
 • בית הספר יגבש צוות עבודה הכולל איש צוות, תלמידים ועשוי לכלול גם הורים ומתנדבים מקהילת בית הספר אשר יהיו קבוצת העבודה המובילה בנושא התחרות. אפשר לשלב גם בין שכבות גיל שונות.
 • מובהר בזאת כי האחריות לניהול התוכנית, לתכנון ולהגשה היא של בית הספר בלבד, וכי הייעוץ שיינתן על ידי היועצים והמנחים הוא ייעוץ מכוון בלבד ויגע רק בחלק מההיבטים הרלוונטיים להגשת התוכנית.
 • בתום תהליך הלמידה יתבקשו בתי הספר המשתתפים להגיש תוכנית פעולה מסכמת לזכייה בתחרות, כפוף לאמור בעמוד המידע על התוכנית.
 • בתחרות יתמודדו תוכניות הכוללות פרויקטים העוסקים בחשיבה על כלל צרכני האנרגייה בבית הספר ועל התייעלות באנרגייה עם אלמנטים חינוכיים המייצגים את הצרכים והתפיסה הפדגוגית והחינוכית של בית הספר ומתאימים להם. אפשר לחשוב גם על הגדלת ייצור האנרגיות המתחדשות בבית הספר, לשלב אגירת חשמל וכדומה.
 • בהמשך לעבודת בית הספר ולפגישות עם צוות היועצים והמנחים, תוגש תוכנית מפורטת.
 • מועד ההגשה של תוכנית הפעולה הוא עד 30 במאי 2022 בפורמט שיפורסם בהמשך. התוכנית תכלול תיאור מילולי בפורמט WORD ומצגת בפורמט Power Point אשר יישלחו בשני קבצים נפרדים בדואר אלקטרוני ליפית סבג.
 • התוכניות שיוגשו ייבחנו על פי אמות המידה המקצועיות הקבועות בטופס מחוון שיפוט שלב שני על ידי צוות השיפוט (ראו מחוון שיפוט לשלב השני בנספח ב') בבחינה אנונימית של בתי הספר. יש לשים לב כי ציון המינימום לזכייה בתחרות הוא 80 נקודות על פי מחוון השיפוט.
 • על בסיס השיפוט המקצועי, שני בתי הספר בעלי הציונים הגבוהים ביותר יהיו מועמדים לקבל את הפרס.
 • בית הספר הזוכה בתחרות עשוי לזכות בפרס בשווי של 10,000 ₪ שייבחר על ידי יוזמי התחרות ויתקיים בהיוועצות עם הצוות החינוכי של בית הספר. לבתי הספר שלא יזכו תינתן תעודת הוקרה על תהליך העבודה של בית הספר לקידום מבנים מאופסי אנרגייה בישראל.
 • בתחרות זו עשוי לזכות לכל היותר בית ספר אחד. עם זאת, יוזמי התחרות שומרים לעצמם את הזכות לא לבחור אף בזוכה אחד בתחרות, ולחלופין לבחור זוכה אך לא להעניק פרס, וזאת על פי שיקול דעתם המוחלט והבלעדי של יוזמי התחרות.
חזרה לראש הדף

לוח הזמנים לתחרות

 • תאריך הגשת מועמדות להשתתפות בתחרות: 25 בנובמבר 2021 בשעה 12:00
 • מתן תשובות על קבלה לתחרות: 16 בדצמבר 2021
 • ציוות מנחים ויועצי אנרגייה לבתי הספר המשתתפים: 3 בינואר 2022
 • מפגש השקת התחרות: 3 בינואר 2022
 • הגשת תוכנית מסכמת: 30 במאי 2022
 • הכרזה על הזוכים ואירוע סיום: חודש ספטמבר 2022

בחודשים ינואר-מאי תתקיים פעילות התחרות בבתי הספר לפי מתווה שיופץ לבתי הספר המשתתפים בתחרות ולפי הנחיית היועצים והמנחים.

חזרה לראש הדף

השיפוט המקצועי וחשיפת התוצרים

את צוות השיפוט המקצועי יבחרו משרד האנרגייה והמועצה הישראלית לבנייה ירוקה. הצוות יהיה מורכב מנציגי משרד האנרגייה, משרד החינוך, המשרד להגנת הסביבה, המועצה הישראלית לבנייה ירוקה וגורמים נוספים רלוונטיים שייבחרו לפי שיקול דעת יוזמי התחרות. צוות שיפוט זה יבחן את ההצעות המוגשות בשלב הראשון (הצעה מקדמית) ובשלב השני (פרויקט מסכם) על פי הקריטריונים הקבועים בנספחים ב' ו-ג' בהתאמה.

 • שלבי התחרות הראשון והשני יישפטו על פי מחווני השיפוט (ראו נספח א' ונספח ב').
 • החלטות חבר השופטים סופיות.
 • שיפוט התחרות ייעשה על פי עקרונות התחרות והקריטריונים אשר יפורטו להלן. עם זאת, במסגרת השיפוט שמורה לצוות השופטים הזכות לא לבחור אף בזוכה אחד בשלב הבחירה הסופית של התחרות, וזאת לפי שיקול דעתם המוחלט והבלעדי.

יוזמי התחרות רשאים לחשוף, לפרסם ולעשות כל שימוש בחומר ובמידע שייצברו בתהליך התחרות וכך גם את בתוצרי התחרות, לרבות התוכניות השונות שיוגשו, בכל שלב משלבי התחרות, בכל אופן או מדיה ובכל עת אשר ימצאו לנכון.

 • הכרזה על הזוכה בתחרות תתקיים במהלך חודש ספטמבר 2022 במסגרת אירוע סיום התחרות.
 • הפרויקט הנבחר עשוי לזכות בפרס כפי שצוין לעיל.
 • לבתי הספר שלא יזכו תינתן תעודת הוקרה על תהליך העבודה של בית הספר לקידום מבנים מאופסי אנרגייה בישראל.
חזרה לראש הדף

לפרטים נוספים

לשאלות ולהבהרות אפשר לפנות אל:

 • חני פלג, הממונה על החינוך לקיימות, אגף מדעים במזכירות הפדגוגית במשרד החינוך
  טלפון: 052-3637145
  דואר אלקטרוני: hanipel@education.gov.il

 • יפית סבג, המועצה הישראלית לבנייה ירוקה
  טלפון: 03-7365498, נייד: 050-7409704
  דואר אלקטרוני: yafit@ilgbc.org

פורטל זה נבנה עבור מורים ונועד לשימוש צרכי חינוך בלבד. העמוד מכיל קישורים לאתרים חיצוניים שאינם אתרי משרד החינוך. תוכן אתרים אלה וכל המוצג בהם (לרבות פרסומות) הינו באחריות בעלי האתרים בלבד. אם נתקלתם בבעיה כלשהי או שיש לכם הצעות או הערות בנוגע לתוכן, באפשרותכם לפנות אלינו בקישור זה.