לתקשר באופן חיובי ומכבד עם אנשים מתרבויות אחרות

חזרה
מיומנות: אוריינות גלובלית | יכולת ליבה: התנהלות רב-תרבותית
       • לגלות נכונות ופתיחות למגע ולקשר (דיבור, משחק משותף) עם ילדים מרקעים שונים בכיתה ובבית הספר
       • לשתף פעולה עם תלמידים מתרבויות אחרות
       • לתקשר באופן וירטואלי ופנים מול פנים עם תלמידים מרקעים שונים בכיתה, בבית הספר ומחוצה לו
       • לשתף פעולה עם אחרים מרקעים תרבותיים וחברתיים שונים אגב גילוי רגישות להבדלים ובנכונות לקבלם
       • לקיים שיח מעמיק ומכבד על נושאים חברתיים-תרבותיים עם אנשים מקבוצות אחרות
       • להפגין מודעות לחוויה האישית (הרגשות, המחשבות, ההתנהגות) המתעוררת בזמן מפגשים עם אנשים מרקעים שונים
      *ניתן לצפות בתכנים נוספים בלחיצה על העיגולים