להכיר מאפיינים מרכזיים של חקר מדעי (כדוגמת מידול, הכללה, היפותזה), להבין עקרונות וקריטריונים של חקר מדעי המובילים לביסוס ידע מהימן (כמו אובייקטיביות, מניעת הטיות, שקיפות) ולהעריך יתרונות וחסרונות של שיטות מחקר (ניסוי מבוקר, מחקר מתאמי, מחקר תצפיתי, מדגם אקראי וכיו"ב) מיומנות: אוריינות מדעית | יכולת ליבה: התמצאות מדעית (Nature of science, Epistemic knowledge) חזרה

       • לגלות סקרנות ופליאה לנוכח אובייקטים, אירועים ותופעות טבעיות וטכנולוגיות
       • לשאול שאלות פשוטות על אובייקטים, אירועים ותופעות
       • להבין שכל חקר מדעי מתאפיין בשאלה מדעית ובהשערה
       • להבין שמדענים משתמשים בשיטות מגוונות (התבוננות, ניסוי, חיפוש סדר ודפוסים וכו') כדי ללמוד ולהבין תופעות
       • להבין שהתפתחויות טכנולוגיות מאפשרות התקדמות מדעית
       • להבין שחקר מדעי כולל תיאור עובדתי של התופעה הנחקרת, המובחן מפרשנות ומתיאור רגשות הקשורים לתופעה
       המשך קריאה
       סגירה
       • להכיר סוגים שונים של שאלות מדעיות
       • להבין שההחלטה על שיטות המחקר מתקבלת לפי השאלה שעליה רוצים לענות
       • להבין שחקר מדעי מבוצע במגוון שיטות וכלים כדי לבצע תצפיות ומדידות מדויקות
       • להבין שממצאים של חקר מדעי מבוססים על נתונים כמותיים ועל זיהוי דפוסים בנתונים ובתופעות
       המשך קריאה
       סגירה
       • להבחין בין חקר מדעי לחקר לא מדעי באמצעות זיהוי עקרונות מנחים לאיסוף והערכה של ראיות באופן המבטיח  דיוק, מדידות, מדגם מייצג, חזרה, שקיפות בדיווח ממצאים ואובייקטיביות וכן חשיבה לוגית ומניעת הטיות, פתיחות מחשבתית וספקנות
       • להכיר מאפיינים מרכזיים של מחקר מדעי, לדוגמה ניסוי, מידול חישובי והכללה
       • להבין שהתקדמות מדעית מושגת באמצעות הערכה של הסברים שונים לתופעה ובדיקה של הקשר בין טענות לבין ראיות
       המשך קריאה
       סגירה
      *ניתן לצפות בתכנים נוספים בלחיצה על העיגולים