שאלות ותשובות

עובדי הוראה שואלים ומשרד החינוך משיב

 • תלמידים שמחדשים זכאות- מדובר בתלמידים שחלפו 3 שנים מאז נקבעה להם
  זכאות על ידי ועדת השילוב ו/או מועדת ההשמה שלהם, והם נדרשים לחדש
  זכאותם. תלמידים אלה יעלו לדיון בצוות רב מקצועי (וועדת שילוב) בבית הספר
  או לוועדת זכאות ואיפיון.
 • תלמידים חדשים (שלא עברו בעבר ועדה לבחינת זכאות/חדשים במערכת) –
  אלה יופנו לוועדות על פי ההמלצה של הצוות החינוכי במסגרת הקודמת או
  במסגרת בה הם לומדים או על פי בקשת ההורים.
 • תלמידים שעוברים בשנה הבאה מסגרות – אם הזכאות שלהם בתוקף, הרי שהם
  יכולים להמשיך עם אותה זכאות.
 • לצורך פתיחת פניה לוועדה, על מחנך/ת למלא בעבור התלמיד שאלון הפניה ושאלון רמת תפקוד )שאלון ראמ"ה(. את שאלון ראמ"ה יש למלא במקרים הנדרשים בלבד.
 • כמו-כן, יש להחתים את ההורים על טופס ויתור סודיות, הנדרש לקיום וועדה.
 • כל הטפסים נמצאים בפורטל מוסדות חינוך, להלן קישוריות רלוונטיות:
  שאלון הפניה ושאלון רמת תפקוד (שאלון ראמ"ה)
  - טופס ויתור סודיות
 • באחריות ההורים להמציא מסמך קביל על אבחנת המוגבלות של התלמיד, וכן בדיקות שמיעה וראיה לתלמיד המופנה לראשונה לבחינת זכאות.
 • שאלון ההפניה – את השאלון ממלא הצוות החינוכי של הגן או בית הספר. הוא מתאר את החוזקות והקשיים של התלמיד, וכן את התהליכים החינוכיים ואת תכניות ההתערבות שנעשו עד כה. השאלון מורכב משאלות פתוחות.
 • שאלון הראמ"ה – כולל 184 היגדים שנוגעים ל- 5 תחומים (1. לימודי 2 . שפתי-תקשורתי 3. חברתי 4. רגשי 5. עצמאות אישית) שמאפשרים לדייק את רמת התפקוד של התלמיד במסגרת החינוכית. את שאלון הראמ"ה ממלא הצוות החינוכי – המחנכת או הגננת.
 • המשרד ממליץ כי עוד טרם מילוי השאלון, הצוות החינוכי יקיים דיון עם ההורים ועם מומחה מתחום המת"יא כדי לתת תמונה מקיפה אודות הצרכים של התלמיד.
 • יש לצרף למערכת הממוחשבת/לסרוק למערכת את שאלון ההפניה וויתור סודיות חתומים ע"י המפקחת וההורים.
 • שאלון הראמ"ה הינו מקוון, ולכן לא צריך לסרוק אותו.
 • אין צורך לסרוק מסמכים נוספים. כל מסמך אחר משמעותי לצורך קיום הדיון, ניתן להביאו כעותק מודפס לוועדה.
 • תלמידים עם מוגבלויות שמצויים במעבר בין גן לכיתה א'.
 • תלמידים שחלפו 3 שנים מאז שנקבעה להם זכאות על ידי וועדת שילוב או על ידי וועדת השמה.
 • תלמידים שאובחנו במהלך השנה האחרונה וזקוקים לסל של שירותי חינוך מיוחדים.
 • צוות רב מקצועי מתכנס בבית הספר ותפקידו:
  - לקבוע את זכאותו של תלמיד עם מוגבלות בשכיחות גבוהה לקבל שירותי
  חינוך מיוחדים מתוך הסל המוסדי.
  - לקבוע את הרכב סל השירותים של תלמיד משולב בהתאם לצרכיו.
  - לקבוע את התכנית החינוכית היחידנית של תלמיד משולב.
 • בהרכב הצוות הרב מקצועי בבית הספר: מנהל בית הספר או מי מטעמו, נציג המתי"א, פסיכולוג חינוכי או יועץ חינוכי , התלמיד והוריו.

אם לא ימולא שאלון ראמ"ה על ידי מחנך/ת הכיתה, במקרים הנדרשים, לא ניתן יהיה לקיים וועדת זכאות ואפיון.

השילוב בכיתה ייבחן על פי מורכבות הצרכים האישיים של התלמיד המשולב מול הרכב הכיתה, ובשיתוף וועדת השיבוץ ברשות.

 • תלמיד עם מוגבלות בשכיחות גבוהה (עיכוב שפתי/התפתחותי, הפרעות התנהגותיות ורגשיות, לקות למידה ומשכל גבולי) שנמצא זכאי לסל מוסדי, יקבל תמיכה מסוג הוראה או טיפול.
 • תלמיד עם מוגבלות בשכיחות גבוהה שנקבעה לו בוועדת זכאות ואפיון רמת תפקוד 3/4 , זכאי לקבל סל אישי.
 • תלמיד עם מוגבלות בשכיחות נמוכה )כגון: אוטיזם, מוגבלות שכלית התפתחותית, מוגבלות בשמיעה, מוגבלות בראיה, מוגבלות פיזית ומחלות ותסמונות נדירות( שנמצא זכאי לסל אישי, יקבל זכאות לסל
  שעות אישי, על פי רמת התפקוד שנקבעה לו בוועדת זכאות ואפיון.
 • לאחר קביעת רמת התפקוד, יתכנס הצוות הרב מקצועי בבית הספר עם ההורים, ויחליט על סוגי התמיכות )הוראה, טיפול וסייע/ת( וחלוקתן לפי צרכי התלמיד. את התמיכות ניתן לקבל כמענה פרטני או קבוצתי בהתאם לצורך.
 • ראשית, חשוב לציין, שעל בסיס הניסיון של המשרד במסגרת פיילוט דורנר שיושם במשך 7 שנים ב- 11 רשויות מקומיות ובכלל זה בכל מחוז צפון בשנת הלימודים הקודמת תשע"ט, לא צפויים בשנת תשפ"א שינויים דרמטיים במעבר תלמידים מהחינוך המיוחד לכיתות רגילות.
 • מחנך/ת יכולים להסתייע בגורמי המקצוע המלווים את בית הספר, כגון: מנהל/ת בית ספר, יועצת, רכזת השתלבות, מורת השילוב, פסיכולוגית, הדרכה מהמתי"א על ידי מומחית תחום ומדריכית הכלה-אל"ה.
 • לרשות המורים עומדות אפשרויות רבות לפיתוח מקצועי בתחום הרלוונטי במרכזי הפסג"ה, בהשתלמות הבית ספרית ובאמצעות קורסים מקוונים (כגון: מיקרו-קרדיטציה)
 • להלן קישורית לקורסים
 • לרשות המורים עומד אתר אגף הכלה והשתלבות ובו חומרים רבים המתייחסים להכלה והשתלבות בהתאם לשכבות הגיל.
 • לרשות המחנך/ת עומד ייעוץ טלפוני. להלן קישורית לתיאום
 • לרשות בית ספר עומדות הדרכות נוספות בהתאם לצרכים שלו.

יישום החוק ברמה הארצית הינו הוראה מפורשת של המחוקק, ואנו מחויבים ליישם אותה. אי לכך, צוותי החינוך נדרשים למלא את שאלוני ההפניה על פי הנהלים שפורסמו.
להלן קישור ליישום תיקון 11 לחוק החינוך המיוחד – חוברת ההנחיות

 • הדיון בוועדה משקף את המהלכים החינוכיים שנעשו במסגרת החינוכית טרם הפנייתו של התלמיד לקבל שירותי חינוך מיוחדים.
 • הדיון בוועדה מאפשר קבלת החלטות אודות מיצוי התהליכים החינוכיים בכלים הקיימים לרשות בית הספר והפניית התלמיד לוועדת זכאות ואפיון באישור המפקחת.
 • לצוות בית הספר עומדת הזכות לבקש דיון בעניינו של תלמיד בפני וועדת זכאות ואיפיון, ובלבד שהושלם תהליך מיצוי האפשרויות והוא הוצג בדיון בפני הפיקוח, ונמצא שיש מקום להפנות את התלמיד לוועדה.
  להלן קישורית למיצוי אפשרויות
 • ישנם מקרים שאולי שנויים במחלוקת מקצועית לעניין מיצוי התהליכים ולכן יתבקשו המחנך/ת לבחון לפרק זמן נוסף תהליכי התערבות נוספים/אחרים טרם ההפניה לוועדה.

יש לקיים תהליך של מיצוי אפשרויות בליווי המפקחת, ולאחר אישורה ניתן להפנות את התלמיד לוועדת זכאות אפיון.

יש לקיים תהליך של מיצוי אפשרויות על ידי צוות בית הספר ובהמשך בדיון עם המפקח/ת. לאחר האישור ניתן להפנות את התלמיד לוועדת זכאות אפיון.

 • המשרד מודע לקושי ופועל יחד עם השלטון המקומי, כדי להשלים את החוסרים.
 • חשוב לציין, שאחד השינויים שמתאפשרים במסגרת תיקון החוק הוא הגמשה של סל השירותים בשילוב. יש אפשרות להמיר הקצאה בגין שעות סייעת לשעות הוראה וטיפול – ולהפך. לדוגמא, במקרה שבו לא נמצאה סייעת לתלמיד או שאין בכך צורך, ניתן בהיוועצות עם ההורים להמיר את המשאב לשעות הוראה וטיפול.
 • מחנך/ת יכולים להסתייע בגורמי המקצוע המלווים את בית הספר, כגון: מנהל/ת בית ספר, יועצת, רכזת השתלבות, מתליו"ת, מורת השילוב, פסיכולוגית,מדריכות אל"ה- הכלה, הדרכה מהמתי"א על ידי מומחית תחום.
 • רשות בית ספר עומדות הדרכות נוספות בהתאם לצרכים שלו, ובחלק מבתי הספר יש מנתחות התנהגות.
 • לרשות המורים עומדים אפשרויות רבות לפיתוח מקצועי בתחום הרלוונטי במרכזי הפסג"ה, בהשתלמות הבית ספרית ובאמצעות קורסים מקוונים (כגון: מיקרו-קרדיטציה)
 • לרשות המורים עומדים תקציבים ייעודיים לטובת הנושא: שעות שילוב, שעות הכלה והשתלבות, תקציב שקלי גמיש וכן תכניות ייעודיות המונגשות על ידי משרד החינוך.
 • ככלל, היקף המשאבים המוקצים לשילוב תלמידים צפוי לגדול באופן משמעותי. כך היה גם במסגרת יישום תיקון החוק במחוז הצפון. ככל שרמת התפקוד של תלמיד מחדש זכאות בשאלון ראמ"ה תמצא גבוהה יותר, עדיין יינתנו לתלמיד אותו היקף של תמיכות שניתנו לו בעבר (הוראה, טיפולים ממקצועות הבריאות ושעות סייעת).
 • שאלון קביעת רמת התפקוד שפותח על ידי הראמ"ה תוקף מדעית ויושם במשך 7 שנים ב- 14 רשויות, מקומיות ובכלל זה בכל מחוז צפון בשנת הלימודים הקודמת תשע"ט. לצד שאלון הראמ"ה, פועלת וועדה מקצועית, אשר בוחנת באופן יסודי כל מקרה לגופו.
 • לתלמידים עם לקויות למידה שלומדים בכיתות חינוך מיוחד עומדת הבחירה להישאר ללמוד באותה כיתה או לממש את זכאותם לסל אישי בחינוך הרגיל.
 • כל המורים והמנהלים יעברו הכשרה בתחום.
 • עד כה, כ- 60% מקרב המורים עברו פיתוח מקצועי בתחום של שילוב והכלה של תלמידים עם צרכים מיוחדים. ההכשרות כוללות: כנסי חשיפה, כנסים במחוזות, קורס יומי במרכזי הפסגה ופיתוח מקצועי בבית הספר.
 • המשרד ממשיך את ההכשרות בימים אלו בהתאם לתכנית העבודה, עד להשלמת המהלך. במקביל לזאת, המשרד מקדם יחד עם האוניברסיטאות והמכללות את תחום ההכלה וההשתלבות בלימודי הסמכה להוראה.

מנהלות הגן שואלות ומשרד החינוך משיב

אילו ילדים בגיל הרך מחויבים לעבור וועדת זכאות-אפיון?

 • ילדים עם מוגבלות אשר נכנסים בפעם הראשונה אל מערכת החינוך, המגיעים ממעונות יום ומגנים פרטיים או מעונות שיקומיים, יוכלו לפנות לדיון בצוות רב מקצועי או לוועדת זכאות ואפיון. הדבר ייעשה בהתאם לשיקול הצוות החינוכי המפנה ולבקשת ההורים.
 • מדובר גם בתלמידים שחלפו 3 שנים מאז שנקבעה להם זכאות על ידי וועדת שילוב או על ידי וועדת השמה.
 • ילדים שמצויים במעבר בין גן לכיתה א' בין אם הם לומדים במסגרות של חינוך מיוחד ובין אם הם לומדים בשילוב אישי בגן רגיל.

אילו מסמכים נדרשים לקיום וועדת זכאות ואפיון?

 • לצורך פתיחת פניה לוועדה, על מנהלת הגן למלא בעבור הילד שאלון הפניה ושאלון רמת תפקוד (שאלון ראמ"ה). את שאלון ראמ"ה יש למלא למעט מקרים בהם ילדים מגיעים ממעונות ומהבית.
 • כמו כן, יש להחתים את ההורים על טופס ויתור סודיות.

כל הטפסים נמצאים בפורטל מוסדות חינוך, להלן קישוריות רלוונטיות:

 • באחריות ההורים להמציא מסמך קביל על אבחנת המוגבלות של ילד, וכן בדיקות שמיעה וראיה לילד המופנה לראשונה לבחינת זכאות.

 

מה הם המסמכים הנדרשים לסריקה לועדת זכאות ואפיון?

 • יש לסרוק למערכת את שאלון ההפניה וויתור סודיות חתומים ע"י המפקחת וההורים.
 • שאלון הראמ"ה הינו מקוון ,ולכן לא צריך לסרוק אותו.
 • אין צורך לסרוק מסמכים נוספים. כל מסמך אחר משמעותי לצורך קיום הדיון, ניתן להביאו כעותק מודפס לוועדה.

מהו צוות רב מקצוע? מהו דיון בצוות רב מקצועי?

 • צוות רב מקצועי בגיל הרך מתכנס במתי"א, ותפקידו:
  • לקבוע את זכאותו של ילד עם מוגבלות בשכיחות גבוהה לקבל שירותי חינוך מיוחדים מתוך הסל המוסדי
  • לקבוע את הרכב סל השירותים של ילד משולב בהתאם לצרכיו.
  • לקבוע את התכנית החינוכית היחידנית של ילד משולב.
 • בהרכב הצוות הרב מקצועי בגן הילדים, יו"ר הוא נציג המתי"א , והחברים בו: מנהלת הגן, פסיכולוג חינוכי או יועץ חינוכי, עובד הוראה מתחום החינוך המיוחד או נציג המתי"א המומחה למוגבלות של הילד המשולב.
 • לעניין קביעת סל השירותים וקביעת התכנית החינוכית הייחדנית גם הורי הילד חברים בוועדה.

מה יקרה אם לא אמלא את שאלון הראמ"ה?

אם לא ימולא שאלון ראמ"ה על ידי מנהלת הגן, במקרים הנדרשים, לא ניתן יהיה לקיים וועדת זכאות ואפיון.

כמה ילדים ישולבו בגן?

השילוב בגן ייבחן על פי מורכבות הצרכים האישיים של הילד המשולב מול הרכב הגן ובשיתוף וועדת השיבוץ ברשות.

איך יקבל הילד את התמיכות להן הוא זקוק?

 • ילד עם מוגבלות בשכיחות גבוהה )עיכוב שפתי/התפתחותי, הפרעות התנהגותיות ורגשיות, לקות למידה ומשכל גבולי( שנמצא זכאי לסל מוסדי, יקבל תמיכה מסוג הוראה או טיפול.
  • סל מוסדי ניתן בגן חובה וכן בגנים 3-4 המצויים ביישובי הצו.
 • ילד עם מוגבלות בשכיחות גבוהה שנקבעה לו בוועדת זכאות ואפיון רמת תפקוד 3/4 , זכאי לקבל סל אישי. ילד עם מוגבלות בשכיחות נמוכה (כגון: אוטיזם, מוגבלות שכלית התפתחותית, מוגבלות בשמיעה, מוגבלות בראיה, מוגבלות פיזית ומחלות ותסמונות נדירות) שנמצא זכאי לסל אישי, יקבל זכאות לסל שעות אישי, על פי רמת התפקוד שנקבעה לו בוועדת זכאות ואפיון.
 • לאחר קביעת רמת התפקוד, יתכנס הצוות הרב מקצועי בגן עם ההורים, ויחליט על סוגי התמיכות (הוראה, טיפול וסייע/ת) וחלוקתן לפי צרכי הילד.

מה עושים אם אין בגן חדר טיפולים?

 • המשרד מוביל מהלך לפינוי ממדים בגנים בהם הם ישנם והפיכתם למרחבי טיפול ולמידה.
 • מציאת פתרון לגנים שאין בהם ממ"ד
 • בשלב זה ניתן לנצל מרחב שקט בגן, לשיקול דעתה המקצועי של מנהלת הגן.

לימדו אותי לנהל גן בו מנהלת הגן וסייעת, איך מנהלים צוות גדול יותר עם הגעתו של ילד משולב?

 • מנהלת הגן יכולה להסתייע בגורמי המקצוע המלווים את הגן, כגון: מפקחת, מנהלת גן מובילה, יועצת, פסיכולוגית, הדרכה מהמתי"א בגין ילדים עם צרכים מיוחדים המגיעים אל הגן.
 • מנהלת הגן תוכל לקבל כלים גם במסגרת הפיתוח המקצועי.

לא למדתי חינוך מיוחד, ואני חוששת שאין לי את הכלים לסייע לילדים עם צרכים מיוחדים, מה עליי לעשות?

 • הצוות מקבל בגין כל ילד הזכאי לשירותי חינוך מיוחדים ליווי והדרכה על ידי אנשי המקצוע של המתי"א.
 • מנהלת הגן מקבלת כלים גם במסגרת הפיתוח המקצועי.

הנחו אותי למלא רק את שאלון 6.1 , זה מה שעשינו בעבר אני לא מתכוונת לחרוג מהנוהל?

יישום החוק ברמה הארצית הינו הוראה מפורשת של המחוקק, ואנו מחויבים ליישם  אותה. אי לכך, צוותי החינוך נדרשים למלא את שאלוני ההפניה על פי הנהלים שפורסמו.

למה יש צורך בתהליך מיצוי אפשרויות?

 • התהליך נועד לשקף את המהלכים החינוכיים שקידמה מנהלת הגן עוד טרם הפנייתו של הילד לקבל שירותי חינוך מיוחד.
 • החלטה לאישור העלאת הילד לוועדת זכאות אפיון מתקבלת על ידי המפקחת.

ילד עם מוגבלות בשכיחות גבוהה שקיבל שילוב בגן חובה והצוות חושב שצריך לעבור ועדת זכאות ואפיון לכיתה א', האם אפשר להעלותו ישירות לועדת זכאות ואפיון?

ילד שלא קיבל שעות מסל השילוב בגן חובה ומנהלת הגן רוצה להעלות אותו לועדת זכאות ואפיון, מה התהליך הנדרש?

יש לקיים תהליך של מיצוי אפשרויות בליווי המפקחת, ולאחר אישורה ניתן להפנות את הילד לוועדת זכאות אפיון.

מי אחראי על בחינת מיצוי אפשרויות במעברים? מי חייב לשבת בועדה?

יש לקיים תהליך של מיצוי אפשרויות בליווי המפקחת, ולאחר אישורה ניתן להפנות את הילד לוועדת זכאות אפיון.

ברשויות מסויימות חסרות סייעות לילדים משולבים, מה עושים?

 • המשרד מודע לקושי ופועל יחד עם השלטון המקומי, כדי להשלים את החוזרים.
 • חשוב לציין, שאחד השינויים שמתאפשרים במסגרת תיקון החוק הוא הגמשה של סל השירותים בשילוב. יש אפשרות להמיר הקצאה בגין שעות סייעת לשעות הוראה וטיפול – ולהפך. לדוגמא, במקרה שבו לא נמצאה סייעת לילד או שאין בכך צורך, ניתן בהיוועצות עם ההורים להמיר את המשאב לשעות הוראה וטיפול.

מהם השינויים הצפויים בנושא ההסעות לקראת שנת הלימודים התשפ"א?

במסגרת התיקון לחוק, כל ילדי הגנים בחינוך המיוחד יהיו זכאים לליווי בהסעה, ככל שהם זכאים להסעה. לשם כך הוקצו 25 מלש"ח במסגרת השינוי.

מהו המענה לצוות הגן בהתמודדות עם ילדים שיש להם קשיים בהתנהגות?

 • מנהלת הגן יכולה להסתייע בגורמי המקצוע המלווים את הגן, כגון: מפקחת, מנהלת גן מובילה, יועצת, פסיכולוגית, הדרכה מהמתי"א בגין ילדים עם צרכים מיוחדים המגיעים אל הגן.
 • מנהלת הגן תוכל לקבל כלים גם במסגרת הפיתוח המקצועי.
 • בכל מחוז הוקמו שני צוותי צומ"ת )צוות מקצועי תומך הכוללים: יועץ, פסיכולוג ומנתח/ת התנהגות. צוותים אלה נותנים מענה מערכתי לצוות הגן, להורים ולילד על פי החלטת המחוז.
 • בכל מתי"א הוקצו שעות לניתוח התנהגות המיועדות לטיפול בילדים עם קשיים התנהגותיים והנחיית צוותים. לבקשת תמיכה, ניתן לפנות למפקחת הגן.